Legislatie
Hotararea de Guvern nr 1447/2007

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/87490

Avand in vedere prevederile art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 759/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Sport, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 18 alin. (1) lit. c) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articolul 1

Se aproba Normele financiare pentru activitatea sportiva, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Articolul 2

La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 484/2003 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 316 din 12 mai 2003, precum si alte dispozitii contrare.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:
seful Cancelariei Primului-Ministru, Marian Marius Dorin
p. Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport, Valentin Vasilescu
Ministrul economiei si finantelor, Varujan VosganianBucuresti,
28 noiembrie 2007 Nr. 1.447.

Legea 69/2000 - Legea educatiei fizice si sportului

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/22262

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Titlul I Dispozitii generale

Articolul 1

(1) Prezenta lege reglementeaza organizarea si functionarea sistemului national de educatie fizica si sport in Romania.

(2) in sensul prezentei legi, prin educatie fizica si sport se intelege toate formele de activitate fizica menite, printr-o participare organizata sau independenta, sa exprime sau sa amelioreze conditia fizica si confortul spiritual, sa stabileasca relatii sociale civilizate si sa conduca la obtinerea de rezultate in competitii de orice nivel.

(3) Termenii folositi in textul legii au semnificatia stabilita in anexa care face parte integranta din prezenta lege.

Articolul 2

(1) Educatia fizica si sportul sunt activitati de interes national sprijinite de stat.

(2) Statul recunoaste si stimuleaza actiunile organizatorice si de promovare a educatiei fizice si sportului, desfasurate de autoritatile administratiei publice si, dupa caz, de organismele neguvernamentale de profil in invatamant, in structuri ale apararii nationale, ordinii publice, sigurantei nationale, in sanatate, in societati comerciale, precum si in alte sectoare ale vietii sociale, potrivit reglementarilor legale.

(3) Educatia fizica si sportul cuprind urmatoarele activitati: educatia fizica, sportul scolar si universitar, sportul pentru toti, sportul de performanta, exercitiile fizice practicate cu scop de intretinere, profilactic sau terapeutic.

––––-

Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

(4) Statul garanteaza exercitarea functiilor sectorului public si ale sectorului particular in domeniile educatiei fizice si sportului, in conformitate cu principiile colaborarii responsabile dintre toti factorii interesati.

(5) Practicarea educatiei fizice si sportului este un drept al persoanei, fara nici o discriminare, garantat de stat. Exercitarea acestui drept este libera si voluntara si se realizeaza independent sau in cadrul structurilor sportive asociative.

(6) Statul recunoaste si garanteaza persoanei fizice si juridice dreptul la libera asociere in scopul constituirii structurilor sportive.

Articolul 3

(1) Autoritatile administratiei publice, unitatile si institutiile de invatamant, institutiile sportive, precum si organismele neguvernamentale de profil au obligatia sa sprijine sportul pentru toti si sportul de performanta si sa asigure conditiile organizatorice si materiale de practicare a educatiei fizice si sportului in comunitatile locale.

(2) Autoritatile administratiei publice si institutiile prevazute la alin. (1) au obligatia sa asigure, cu prioritate, copiilor de varsta prescolara, tinerilor si persoanelor in varsta conditii pentru practicarea exercitiului fizic, in vederea integrarii sociale.

(3) Autoritatile administratiei publice au obligatia sa asigure conditii pentru practicarea educatiei fizice si sportului de catre persoane cu handicap fizic, senzorial, psihic si mixt, in scopul dezvoltarii personalitatii lor si integrarii in societate, precum si mijloacele care sa permita sportivilor cu handicap participarea la competitii nationale si internationale destinate lor.

Titlul II Organizarea educatiei fizice si sportului

Capitolul I

Educatia fizica si sportul scolar si universitarArticolul 4Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii organizeaza activitatea de educatie fizica si practicarea sportului in invatamantul preuniversitar si universitar.Articolul 5Educatia fizica scolara este disciplina obligatorie, prevazuta in planurile de invatamant cu un numar de ore diferentiat, conform curriculumului stabilit de comun acord intre Ministerul Tineretului si Sportului si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii.

Articolul 6

(1) Activitatea sportiva din unitatile si institutiile de invatamant se organizeaza in cadrul asociatiilor sportive scolare si universitare.

(2) Asociatiile sportive scolare si universitare sunt structuri sportive infiintate in conditiile prezentei legi, a caror activitate este coordonata de Federatia Sportului scolar, respectiv de Federatia Sportului Universitar.

––––

Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

(3) Federatia Sportului scolar si Federatia Sportului Universitar, infiintate in conditiile legii, au urmatoarele atributii: a) promovarea valentelor educative ale sportului; b) initierea si organizarea de programe si actiuni de atragere a elevilor si studentilor la practicarea sportului; c) coordonarea competitiilor sportive desfasurate in unitatile si institutiile de invatamant, organizate de asociatiile sportive scolare si universitare; d) sprijinirea sau organizarea, dupa caz, a competitiilor locale, zonale si nationale ale reprezentativelor unitatilor si institutiilor de invatamant; e) detinerea competentei exclusive pentru reprezentarea tarii la competitiile oficiale organizate sub egida federatiilor internationale ale sportului scolar si universitar.

––––

Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

(4) Organizarea si functionarea Federatiei Sportului scolar si Federatiei Sportului Universitar se stabilesc prin hotarari ale Guvernului, initiate de Agentia Nationala pentru Sport si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii.

––––

Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

(5) Finantarea Federatiei Sportului scolar, respectiv a Federatiei Sportului Universitar, se face prin alocatii de la bugetul de stat, pe baza de programe, precum si prin venituri extrabugetare. Pentru sustinerea programelor de reprezentare la competitiile internationale oficiale, desfasurate sub egida federatiilor internationale ale sportului scolar si sportului universitar, Federatia Sportului scolar, si respectiv Federatia Sportului Universitar, pot beneficia, cu prioritate, de alocatii guvernamentale.

––––

Alin. (5) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

(6) Participarea la sistemul competitional pentru elevii si studentii din unitatile si institutiile de invatamant se face exclusiv pe baza legitimatiei scolare/de student si a avizului medical la zi.

(7) Pentru elevii cu aptitudini sportive se pot organiza, in conditiile legii, clase, scoli si licee cu program sportiv, precum si cluburi sportive scolare.

(8) Toate unitatile de invatamant, de stat sau particulare, existente sau nou-infiintate, au obligatia sa dispuna sau sa aiba acces la bazele si instalatiile sportive, pentru a permite desfasurarea lectiilor de educatie fizica si practicarea sportului cu elevii si studentii.

(9) Bazele si instalatiile sportive proprii pot fi puse la dispozitie, gratuit sau cu plata, comunitatilor locale, persoanelor fizice sau juridice interesate, cu obligatia respectarii desfasurarii normale a programelor si activitatilor de invatamant si ale cluburilor sportive scolare si universitare.

(10) Sportul de performanta pentru elevi si studenti se organizeaza, de regula, in cadrul cluburilor sportive scolare si universitare. Elevii si studentii pot practica sportul de performanta si in alte cluburi sportive.Capitolul II Educatia fizica militara si profesionala

Articolul 7

Educatia fizica militara este disciplina obligatorie, prevazuta in planul de instructie si invatamant. Ea se desfasoara sistematic si continuu, pe intreaga perioada a saptamanii, a procesului de instructie si invatamant, in limita a cel putin 3 ore saptamanal, fiind condusa de cadre militare sau civile de specialitate.

Articolul 8

Educatia fizica profesionala se organizeaza in domeniile de activitate care implica diferite forme de practicare a exercitiilor fizice, in scopul dezvoltarii si mentinerii unei bune conditii fizice. Educatia fizica profesionala este reglementata prin acte normative elaborate pentru domeniile interesate.

Articolul 9

Exercitiile fizice practicate cu scop profilactic sau terapeutic se structureaza diferentiat pe domenii, in functie de alte obiective urmarite, in afara celor specifice educatiei fizice si sportului. Ele pot fi de intretinere ori pentru tratamentul unor maladii sau corective.Capitolul III Sportul pentru toti

Articolul 10

(1) Sportul pentru toti reprezinta un complex de activitati bazate pe practicarea libera a exercitiului fizic intr-un mediu curat si sigur, individual sau in grup, organizat ori independent.

(2) Sportul pentru toti este sprijinit de stat, de organizatii neguvernamentale si de structuri ale administratiei locale, in vederea mentinerii sanatatii, a recrearii si socializarii cetatenilor.

(3) Pentru coordonarea aplicarii Programului national <> se constituie Comitetul activitatilor fizice sportive pentru sanatate, educatie si recreare, organism consultativ in cadrul Agentiei Nationale pentru Sport, a carui organizare, functionare si componenta se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

–––––

Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de pct. 7 al art. 23 din ORDONANtA DE URGENta nr. 64 din 28 iunie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.

Articolul 11

(1) Finantarea programului national «Sportul pentru toti» se asigura din fonduri prevazute distinct in bugetul de stat si din fonduri de la bugetele locale.

(2) Mijloacele financiare necesare pentru sustinerea subprogramelor derulate de Federatia Sportiva Nationala «Sportul pentru toti» se asigura din fonduri prevazute distinct in bugetul de stat.

(3) Subprogramele propuse de celelalte institutii, care sunt aprobate anual de Comitetul Activitatilor Fizice Sportive pentru Sanatate, Educatie si Recreere, sunt finantate de la bugetele locale, din fonduri primite de la organismele internationale, din sponsorizari, donatii si legate, precum si din fonduri ale bugetului de stat, care vor fi prevazute cu destinatia pentru activitatea sportiva si de tineret.

––––

Art. 11 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

Capitolul III^1Programul national „Redescopera oina”

––––

Capitolul III^1 a fost introdus de art. I din LEGEA nr. 96 din 1 iulie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 3 iulie 2014.

Articolul 11^1

(1) Oina este sportul national al Romaniei.

(2) Programul national „Redescopera oina” reprezinta un program national care consta intr-un complex de activitati necesare sustinerii practicarii si promovarii jocului de oina, desfasurat prin intermediul Federatiei Romane de Oina.

(3) Programul national „Redescopera oina” poate fi sprijinit de stat, de structuri ale administratiei centrale, de organizatii neguvernamentale si de structuri ale administratiei locale, in vederea promovarii jocului de oina ca sport national al Romaniei.

––––

Art. 11^1 a fost introdus de art. I din LEGEA nr. 96 din 1 iulie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 3 iulie 2014.

Articolul 11^2 Finantarea Programului national „Redescopera oina” poate fi asigurata din fonduri prevazute distinct in bugetul de stat, alocatii bugetare, venituri proprii ale Ministerului Tineretului si Sportului si, in functie de posibilitati, din fonduri de la bugetele locale.

––––

Art. 11^2 a fost introdus de art. I din LEGEA nr. 96 din 1 iulie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 3 iulie 2014.

Capitolul IV Sportul de performanta
Articolul 12

(1) Sportul de performanta constituie un factor esential pentru dezvoltarea sportiva pe plan national, indeplinind o importanta functie reprezentativa pentru Romania in competitiile sportive oficiale cu caracter international.

(2) Organele administratiei publice centrale cu atributii in sport si autoritatile administratiei publice locale asigura mijloacele necesare pentru pregatirea sportivilor de performanta, acordarea sprijinului stiintific si medical necesar, precum si pentru incadrarea lor in sistemul de educatie si deplina integrare sociala si profesionala.

(3) Pe timpul satisfacerii stagiului militar organele administratiei publice centrale de specialitate asigura sportivilor de performanta conditii pentru continuarea pregatirii, precum si pentru participarea la concursurile sportive interne si internationale.

Articolul 13

(1) Prin sportul de performanta se urmareste valorificarea aptitudinilor individului intr-un sistem organizat de selectie, pregatire si competitie, avand ca scop ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri si obtinerea victoriei.

(2) Sportivii de performanta sunt persoanele care practica sistematic si organizat sportul si participa in competitii cu scopul de a obtine victoria asupra partenerului, pentru autodepasire sau record.

(3) Pentru a participa la competitiile sportive oficiale locale sau nationale un sportiv de performanta trebuie sa fie legitimat la un club sportiv.

(4) Evidenta legitimarii si transferarea sportivilor sunt in competenta federatiilor sportive nationale, a ligilor profesioniste si a asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport, potrivit statutelor si regulamentelor federatiilor sportive nationale.

(5) Sistemul competitiilor sportive oficiale pe ramuri de sport este elaborat si organizat de federatiile sportive nationale, potrivit statutelor si regulamentelor acestora.

Articolul 14

(1) in conditiile legii si in conformitate cu prevederile cuprinse in statutele si regulamentele federatiilor sportive nationale si internationale, sportivii de performanta pot fi: a) amatori; b) profesionisti.

(2) Sportivul profesionist este cel care pentru practicarea sportului respectiv indeplineste urmatoarele conditii: a) are licenta de sportiv profesionist; b) incheie cu o structura sportiva, in forma scrisa, un contract individual de munca sau o conventie civila in conditiile legii.

––––

Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 124 din 4 mai 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 10 mai 2006.

(2^1) Cluburile, asociatiile sportive si sportivul profesionist se obliga prin contractul incheiat intre parti sa respecte prevederile specifice din normele, regulamentele federatiilor sportive nationale si, dupa caz, ale ligilor profesioniste din ramura de sport respectiva si care au ca obiect activitatea de selectie, pregatirea, performanta si participarea la competitii interne si internationale.

–––-

Alin. (2^1) al art. 14 a fost introdus de pct. 1 al art. XVI din ORDONANtA DE URGENta nr. 2 din 11 martie 2015, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015.

(3) Sportivului profesionist, care a incheiat cu o structura sportiva o conventie civila, i se asigura, la cerere, participarea si plata contributiei la un sistem de pensii, public si/sau privat, in conditiile legii.

––––

Alin. (3) al art. 14 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 124 din 4 mai 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 10 mai 2006.

(4) Licenta de sportiv profesionist se obtine in conformitate cu procedurile prevazute in statutele si in regulamentele federatiilor sportive nationale.

(5) Sportivii straini pot desfasura activitate ca sportivi profesionisti la o structura sportiva din Romania, in baza permisului de munca eliberat in conditiile legii.

(6) Federatiile sportive nationale asigura organizarea evidentei sportivilor profesionisti din ramura de sport respectiva.

(7) Drepturile si obligatiile sportivului profesionist sunt cele prevazute in statutele si in regulamentele federatiilor sportive nationale, precum si in contractele sau conventiile, dupa caz, incheiate intre parti.

(8) Calitatea de sportiv profesionist inceteaza in conformitate cu prevederile statutelor si regulamentelor federatiilor sportive nationale.

(9) Ramurile de sport in care se poate practica sportul profesionist se stabilesc prin hotarare a Guvernului, initiata de Agentia Nationala pentru Sport, la propunerea federatiilor sportive nationale.

(10) Conditiile de practicare a sportului profesionist se stabilesc prin normele federatiilor sportive nationale, cu avizul Agentiei Nationale pentru Sport.

––––

Art. 14 a fost modificat de art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 205 din 22 decembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005.

Articolul 15

(1) Autoritatile administratiei publice centrale si locale pot sprijini pregatirea sportiva, integrarea in sistemul de invatamant, integrarea sociala si profesionala a sportivilor de performanta, dupa caz, pe intreaga perioada a carierei sportive.

(2) in sensul prevederilor alin. (1), unitatile sau institutiile de invatamant asigura, dupa caz, pentru sportivii de performanta scutiri de frecventa, sesiuni de examene deschise si conditii de inscriere in invatamantul universitar, potrivit legii.

Articolul 16 Criteriile de clasificare a sportivilor de performanta se stabilesc prin regulamente elaborate de federatiile sportive nationale.

Articolul 16^1

(1) Sportul pentru persoanele cu nevoi speciale reprezinta un complex de activitati desfasurate in conditii specifice in grup sau individual de catre persoane cu handicap fizic, senzorial, psihic si mixt.

(2) Sportul pentru persoanele cu nevoi speciale poate fi practicat atat in scopul dezvoltarii personalitatii si integrarii in societate a persoanelor cu nevoi speciale, cat si in scopul participarii la competitiile nationale si internationale.

(3) Programul national Sportul pentru toti trebuie sa cuprinda un subprogram dedicat sportului pentru persoanele cu nevoi speciale.

(4) Persoanele cu nevoi speciale care practica sportul sistematic si organizat in scopul participarii la competitii si obtinerii victoriei asupra partenerului sunt considerate sportivi de performanta.

(5) in indeplinirea atributiilor privind premierea sportivilor, Ministerul Tineretului si Sportului va respecta principiul nediscriminarii, acordand premii egale sportivilor care au obtinut medalii la competitiile organizate pentru sportivi cu handicap cu cele ale sportivilor medaliati la jocuri olimpice, campionate mondiale si campionate europene.

–––Art. 16^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 194 din 7 iulie 2015, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 9 iulie 2015.

Titlul III Structurile administratiei publice pentru sportStructurile administratiei pentru sport

––––

Denumirea Titlului III a fost modificata de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

Capitolul I Ministerul Tineretului si Sportului

Articolul 17

(1) Ministerul Tineretului si Sportului este organul administratiei publice centrale de specialitate care coordoneaza activitatea din domeniul educatiei fizice si sportului, cu exceptia cazurilor prevazute de prezenta lege. (2) Fac exceptie de la prevederile alineatului precedent: a) activitatea de educatie fizica si sport din unitatile si institutiile de invatamant, care se organizeaza cu respectarea prevederilor art. 4-6 si a celorlalte prevederi legale in vigoare; b) activitatea de educatie fizica si sport din unitatile militare si de invatamant militar, care se organizeaza cu respectarea prevederilor art. 7 si a celorlalte prevederi legale in vigoare.

Articolul 18

(1) Ministerul Tineretului si Sportului se organizeaza si functioneaza potrivit legii si are urmatoarele atributii principale in domeniul sportului: a) elaboreaza si sustine strategia generala a organizarii si dezvoltarii activitatii sportive si reprezinta interesele statului in raport cu federatiile de specialitate; b) initiaza, elaboreaza si avizeaza, dupa caz, proiecte de acte normative in domeniul educatiei fizice si sportului; c) elaboreaza normele generale de folosire a mijloacelor materiale aflate in administrarea sa si a mijloacelor financiare pentru activitatea sportiva, care provin din alocatii de la bugetul de stat; d) conlucreaza cu ministerele si cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale, cu institutiile de cercetare si cu unitatile de invatamant si sanitare de specialitate pentru organizarea si dezvoltarea educatiei fizice si sportului; e) conlucreaza cu Comitetul Olimpic Roman si cu Comitetul National Paralimpic in finantarea si derularea programelor privind pregatirea si participarea sportivilor romani la Jocurile Olimpice si Jocurile Paralimpice, precum si pentru promovarea valentelor educative ale olimpismului;

–––

Lit. e) a alin. (1) al art. 18 a fost modificata de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 194 din 7 iulie 2015, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 9 iulie 2015. f) administreaza patrimoniul din domeniul public si domeniul privat al statului, incredintat Agentiei Nationale pentru Sport;

––––

Litera f) a alin. (1) al art. 18 a fost modificata de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. g) supravegheaza mentinerea destinatiei bazelor sportive din domeniul public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a celor care au apartinut domeniului public si au intrat in circuitul privat dupa 1989;g^1) supravegheaza mentinerea destinatiei bazelor si/sau instalatiilor sportive care au apartinut domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale si care, ulterior, au fost dobandite ca active patrimoniale destinate activitatii sportive sau vandute catre societatile comerciale.

––––

Litera g^1) a alin. (1) al art. 18 a fost introdusa de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. h) propune structura anuala a alocatiilor de la bugetul de stat; i) repartizeaza bugetul activitatii sportive, constituit potrivit prezentei legi, pentru:- activitatea proprie si cea a institutiilor din subordinea sa;- federatiile sportive nationale, in baza contractelor de finantare a programelor sportive ale acestora;- premierea performantelor deosebite obtinute la competitiile sportive internationale oficiale;

––––

Litera i) a alin. (1) al art. 18 a fost modificata de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. j) autorizeaza afilierea federatiilor sportive nationale la federatiile sportive internationale de profil si la alte foruri continentale sau mondiale, precum si afilierea altor organizatii cu profil sportiv la forurile internationale de specialitate.

––––

Litera j) a alin. (1) al art. 18 a fost modificata de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. k) supravegheaza si controleaza respectarea de catre structurile sportive a dispozitiilor legale in vigoare si a prevederilor cuprinse in statutele si in actele de constituire a acestora; l) organizeaza sau sprijina, potrivit legii, formarea, pregatirea profesionala si perfectionarea specialistilor din domeniul sportului, conlucrand in acest scop cu institutiile si cu organismele de specialitate din tara si din strainatate; m) elaboreaza si aduce la indeplinire, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, planurile de construire si de modernizare a bazelor si instalatiilor sportive, in vederea dezvoltarii sportului de performanta de interes national si international; avizeaza normativele tehnice in materie de baze si instalatii sportive; n) recunoaste sau revoca, in sensul prezentei legi, existenta unei structuri sportive prin inscrierea, respectiv radierea acesteia din Registrul sportiv; o) avizeaza constituirea structurilor sportive, inclusiv inscrierea ca persoane juridice a cluburilor sportive profesioniste organizate ca societati comerciale sportive pe actiuni, respectiv retrage avizul de functionare a acestora; p) elaboreaza criteriile de acordare si atribuie distinctiile si titlurile sportive, altele decat cele stabilite prin lege; q) sprijina organizarea si promovarea cercetarii stiintifice si asistentei medicale in domeniul sportiv; r) autorizeaza desfasurarea pe teritoriul Romaniei a campionatelor mondiale, europene si regionale si participarea reprezentativelor nationale la campionatele mondiale si europene organizate in strainatate, precum si la campionatele regionale; s) promoveaza masurile de prevenire, control si reprimare a folosirii substantelor interzise si a metodelor neregulamentare, destinate sa mareasca in mod artificial capacitatea fizica a sportivilor sau sa modifice rezultatele competitiilor; s) adopta masuri pentru prevenirea si combaterea violentei la manifestarile sportive; t) reprezinta interesele statului in diferite organe si organisme sportive internationale; negociaza si incheie acorduri, intelegeri, protocoale si alte documente de colaborare in domeniul sportului cu organisme de specialitate din alte tari, pe baza prevederilor legale in vigoare; t) colaboreaza cu celelalte organe ale administratiei publice centrale cu atributii in domeniul sportului, pentru sustinerea sportului pentru toti si de performanta, asigurarea unei eficiente sporite pe linia supravegherii si controlului, exercitarii autoritatii disciplinare, formarii si perfectionarii specialistilor din domeniul sportului, pentru corelarea finantarii activitatii sportive, prevenirea violentei in sport si combaterea dopajului. u) colaboreaza cu alte organe ale administratiei publice centrale sau locale, prin Institutul National de Cercetare pentru Sport, in vederea implementarii de programe sau platforme de cercetare privind sportul de masa pentru:(i) imbunatatirea starii generale de sanatate a populatiei – preventia bolilor si a sedentarismului la populatia tanara;(ii) monitorizarea efectelor privind politicile publice adresate sportului de masa;(iii) cresterea, prin sport, a preventiei afectiunilor generale;(iv) cresterea potentialului de performanta fizica;(v) cresterea calitatii selectiei pentru sportul de performanta, prin depistarea timpurie a elevilor cu potential motric ridicat;(vi) cresterea calitatii selectiei pentru profesii care implica efort si rezistenta fizica

.–––-

Lit. u) a alin. (1) al art. 18 a fost introdusa de pct. II al art. 8 din ORDONANtA DE URGENta nr. 40 din 28 iunie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016. (2) Ministerul Tineretului si Sportului poate indeplini si alte atributii prevazute in actele normative in vigoare.Articolul 18^1 (1) Prin hotarare a consiliului local/consiliului judetean, se pot repartiza sume din bugetul local pentru: a) finantarea activitatii institutiilor cu specific sportiv din subordinea sa; b) finantarea activitatii structurilor sportive locale, constituite ca structuri nonprofit in conditiile legii, participante la competitiile sportive locale, regionale, nationale si internationale, organizate in conformitate cu statutul si regulamentele federatiilor sportive nationale pe ramura de sport, in baza contractelor si a programelor sportive ale acestora care prevad promovare, selectie, participare, pregatire, organizare de competitii si evenimente sportive. Din sumele alocate pot fi finantate toate tipurile de cheltuieli aferente contractelor si programelor sportive, inclusiv cele de natura salariala.–––-Lit. b) a alin. (1) al art. 18^1 a fost modificata de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 171 din 29 iunie 2015, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 1 iulie 2015, care modifica pct. 2 al art. XVI din ORDONANtA DE URGENta nr. 2 din 11 martie 2015, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015. c) premierea, in conditiile legii, a performantelor deosebite obtinute la competitiile sportive internationale oficiale. (2) Prevederile prezentului articol se aplica incepand cu anul competitional urmator intrarii in vigoare a prezentei legi.–––-Alin. (2) al art. 18^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 64 din 31 martie 2015, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 1 aprilie 2015, care modifica pct. 1 al art. VII din ORDONANtA DE URGENta nr. 58 din 22 septembrie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 29 septembrie 2014.––––Art. 18^1 a fost introdus de pct. 1 al art. VII din ORDONANtA DE URGENta nr. 58 din 22 septembrie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 29 septembrie 2014.Capitolul II Directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti

Articolul 19 Abrogat.

––––

Art. 19 a fost abrogat de lit. b) al art. VIII din ORDONANtA nr. 15 din 14 iulie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 22 iulie 2010.

Articolul 20

(1) Directiile pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, au urmatoarele atributii principale in domeniul sportului: a) tin evidenta structurilor sportive fara personalitate juridica din judet, prin inscrierea acestora in Registrul sportiv; b) finanteaza, pe baza de contract, programele sportive ale asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti pe ramuri de sport si ale cluburilor sportive de drept privat, aflate in raza administrativ-teritoriala respectiva, in limita sumei prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli cu aceasta destinatie; c) colaboreaza cu consiliile locale, in scopul utilizarii eficiente a sumelor acordate de la bugetele locale pentru activitatea sportiva de performanta in teritoriu; d) elaboreaza si aduc la indeplinire, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, planurile de construire si de imbunatatire a bazelor si instalatiilor sportive, in vederea dezvoltarii sportului in general si a sportului de performanta in teritoriu, finanteaza unele programe speciale pentru sportivi, sectii sau echipe din raza administrativ-teritoriala; e) colaboreaza cu inspectoratele scolare, unitatile de invatamant si cu institutiile de invatamant superior pentru organizarea si dezvoltarea sportului scolar si universitar, precum si pentru formarea si perfectionarea pregatirii profesionale a instructorilor sportivi; f) initiaza masurile necesare pentru prevenirea violentei la manifestarile sportive organizate in raza lor teritoriala, precum si a dopajului in sport; g) sprijina cu mijloace materiale si financiare practicarea sportului pentru toti; h) indruma si controleaza, din punct de vedere tehnico-metodic si de specialitate, structurile sportive din judet; i) supravegheaza mentinerea destinatiei bazelor sportive din domeniul public sau privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a celor care au apartinut domeniului public si au intrat in circuitul privat.

––––

Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. (2) Directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, indeplinesc si alte atributii stabilite prin regulamentele aprobate de Ministerul Tineretului si Sportului si prin acte normative specifice domeniului lor de activitate.Capitolul IIIComitetul Olimpic Roman

––––

Cap. III din Titlul III a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

Articolul 20^1

(1) Comitetul Olimpic Roman este o asociatie de interes national care se organizeaza si functioneaza in baza statutului propriu, elaborat in conformitate cu prevederile Chartei Olimpice si ale prezentei legi. (2) Comitetul Olimpic Roman este persoana juridica de drept privat, de utilitate publica, autonoma, nonprofit, neguvernamentala, apolitica si fara scop lucrativ. (3) Dobandirea personalitatii juridice se face in conditiile legii. (4) Comitetul Olimpic Roman detine competenta exclusiva pentru reprezentarea tarii la Jocurile Olimpice si la celelalte programe organizate sub egida Comitetului International Olimpic sau a asociatiilor olimpice continentale. Comitetul Olimpic Roman este unicul detinator pe teritoriul Romaniei al drepturilor de folosire a insemnelor si a tuturor simbolurilor olimpice specificate in statutul propriu, in Charta Olimpica si in alte documente normative ale miscarii olimpice. (5) Persoanele fizice sau juridice de pe teritoriul Romaniei nu pot folosi insemnele Comitetului International Olimpic, insemnele si emblema Comitetului Olimpic Roman si alte drepturi de proprietate intelectuala olimpice decat cu acordul Comitetului Olimpic Roman. (6) Comitetul Olimpic Roman organizeaza si coordoneaza activitatea Academiei Olimpice Romane, unitate aflata in subordinea sa, fara personalitate juridica, cu atributii in dezvoltarea si promovarea principiilor fundamentale ale olimpismului.

––––

Art. 20^1 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.Articolul 20^2 (1) Pentru realizarea obiectului sau de activitate, Comitetul Olimpic Roman colaboreaza cu institutii guvernamentale si neguvernamentale, asociatii si organizatii de drept public sau privat. (2) Comitetul Olimpic Roman sustine financiar, pe baza de contracte de finantare, activitatea centrelor nationale de pregatire a juniorilor. Federatiile sportive nationale conduc, organizeaza si coordoneaza activitatea acestor centre. Agentia Nationala pentru Sport, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, autoritatile administratiei publice centrale si locale colaboreaza si sprijina activitatea centrelor olimpice nationale de pregatire a juniorilor. (3) Sursele de finantare ale Comitetului Olimpic Roman pot fi: a) sume de la bugetul de stat; b) venituri proprii; c) alte surse. (4) Nivelul alocatiilor bugetare, precum si categoriile de cheltuieli ce urmeaza a fi finantate din acestea se aproba prin legile bugetare anuale. (5) Comitetul Olimpic Roman poate beneficia cu prioritate de sprijin financiar guvernamental pentru indeplinirea programelor olimpice. (6) Comitetul Olimpic Roman poate detine in proprietate, concesiune sau folosinta imobile, baze si instalatii sportive de interes national. (7) Actiunile in justitie pentru valorificarea drepturilor de orice natura ale Comitetului Olimpic Roman sunt scutite de taxa de timbru.

––––

Art. 20^2 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

Titlul IV Structurile sportive

Capitolul I

Dispozitii generale

Articolul 21

(1) in sensul prezentei legi, sunt considerate structuri sportive: a) asociatiile sportive; b) cluburile sportive, inclusiv cele organizate ca societati comerciale, unitatile de invatamant cu program sau profil sportiv, palatele si cluburile copiilor si elevilor;

––––

Litera b) a alin. (1) al art. 21 a fost modificata de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. c) asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport; d) ligile profesioniste; e) federatiile sportive nationale; f) Automobil Clubul Roman, pentru activitatea de automobilism sportiv si karting sportiv;

––––

Litera f) a alin. (1) al art. 21 a fost modificata de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. g) alte organizatii sportive nationale.

––––

Litera g) a alin. (1) al art. 21 a fost introdusa de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. (2) Dreptul la libera asociere, in scopul constituirii unei structuri sportive, este un drept al persoanei fizice sau juridice. (3) Ministerul Tineretului si Sportului organizeaza, in conditiile stabilite prin prezenta lege, evidenta structurilor sportive prin Registrul sportiv, atribuind fiecarei structuri inscrise un numar de identificare si Certificatul de identitate sportiva.

Articolul 22

(1) in sensul prezentei legi, structurile sportive sunt asociatii de drept privat sau institutii de drept public, constituite sau infiintate, dupa caz, in scopul organizarii si administrarii unei activitati sportive si care au drept obiectiv promovarea uneia sau mai multor discipline sportive, practicarea acestora de catre membrii lor si participarea la activitatile si competitiile sportive.

––––

Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. (2) Pentru scopurile si in conditiile stabilite prin lege pot functiona cluburi sportive, persoane juridice de drept public organizate in subordinea organelor administratiei publice centrale, locale sau in subordinea institutiilor de invatamant superior de stat.

––––

Alin. (2) al art. 22 a fost modificat de pct. 2 al art. VII din ORDONANtA DE URGENta nr. 58 din 22 septembrie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 29 septembrie 2014.

Articolul 23

Toate structurile sportive, indiferent de scopul lor specific si de forma juridica, se inscriu in Registrul sportiv. Procedurile de inregistrare si de atribuire a Certificatului de identitate sportiva si a numarului de identificare se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.Articolul 24 (1) Recunoasterea unei structuri sportive, in sensul prezentei legi, se dovedeste prin Certificatul de identitate sportiva, eliberat in conditiile prezentei legi. (2) Structurile sportive oficial recunoscute se pot afilia dupa cum urmeaza: a) la asociatiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport, constituite potrivit prevederilor art. 34, pentru participarea la competitiile oficiale locale; b) la federatia sportiva nationala corespunzatoare, constituita potrivit prevederilor art. 35-41, pentru participarea la competitiile oficiale nationale sau internationale.Capitolul II Asociatiile sportive

Articolul 25

(1) Asociatiile sportive sunt structuri sportive fara personalitate juridica. Asociatiile sportive fara personalitate juridica se pot constitui ca societati civile particulare, potrivit legislatiei in vigoare. Constituirea unei asociatii sportive fara personalitate juridica da dreptul acesteia la obtinerea unui certificat de identitate sportiva, precum si la afilierea la asociatia judeteana, pe ramura de sport corespunzatoare, in vederea participarii la competitiile sportive oficiale locale. (2) Asociatii sportive se pot constitui si in cadrul institutiilor publice sau private, ca unitati fara personalitate juridica. (3) in cadrul institutiilor publice sau private se poate constitui o singura asociatie sportiva ca unitate fara personalitate juridica.Capitolul III Cluburi sportive

Articolul 26

(1) Cluburile sportive sunt structuri sportive cu personalitate juridica, constituite in conditiile legii. (2) Cluburile sportive pot fi: a) persoane juridice de drept privat, structuri fara scop lucrativ sau societati comerciale sportive pe actiuni; b) persoane juridice de drept public.

Articolul 27 

Cluburile sportive de drept privat, fara scop lucrativ, sunt persoane juridice nonprofit, constituite, in conditiile legii, ca structuri mono- sau polisportive.

Articolul 28

(1) Cluburile sportive de drept privat au regim propriu de administrare si de gestionare a bugetului si a patrimoniului, aprobat de adunarile generale ale acestora, in conditiile legii.

––––

Alin. (1) al art. 28 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. (2) Cluburile sportive se supun in fiecare an verificarilor financiare, potrivit legii. (3) Pentru instrainarea bazelor sportive realizate pe terenuri concesionate in scopuri exclusiv sportive sau pentru schimbarea destinatiei acestora este necesar acordul Ministerului Tineretului si Sportului. (4) Abrogat.

––––

Alin. (4) al art. 28 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. (5) Dizolvarea unui club sportiv de drept privat se face in conditiile legii.

––––

Alin. (5) al art. 28 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. (6) Cluburile sportive, indiferent de forma de organizare prevazuta de prezenta lege, vor respecta prevederile specifice din normele si regulamentele federatiilor nationale si, dupa caz, ale ligilor profesioniste din ramura de sport respectiva.

Articolul 29

(1) Cluburile sportive de drept public sunt persoane juridice, infiintate ca institutii publice in subordinea organelor administratiei de stat sau a institutiilor de invatamant superior de stat si au drept obiect de activitate performanta, selectia, pregatirea si participarea la competitii interne si internationale.

––––

Alin. (1) al art. 29 a fost modificat de pct. 3 al art. VII din ORDONANtA DE URGENta nr. 58 din 22 septembrie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 29 septembrie 2014. (2) Cluburile sportive de drept public mono- sau polisportive se organizeaza si functioneaza dupa regulamente proprii, elaborate conform legii.

––––

Alin. (2) al art. 29 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. (3) infiintarea, organizarea si functionarea cluburilor sportive de drept public in subordinea institutiilor de invatamant superior de stat se face prin ordin al ministrului educatiei nationale, la solicitarea acestora.

––––

Alin. (3) al art. 29 a fost introdus de pct. 4 al art. VII din ORDONANtA DE URGENta nr. 58 din 22 septembrie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 29 septembrie 2014.

Articolul 30

Cluburile sportive de drept public pot primi spre administrare sau in folosinta gratuita imobilele care deservesc activitatea sportiva, baze si instalatii sportive. Bazele si instalatiile sportive primite spre administrare si folosinta sunt considerate patrimoniu sportiv si nu isi vor schimba destinatia sportiva fara aprobarea Ministerului Tineretului si Sportului.

Articolul 31

(1) Cluburile sportive profesioniste sunt structuri sportive organizate ca asociatii fara scop patrimonial sau societati comerciale sportive pe actiuni, care au obtinut licenta din partea federatiei sportive nationale, emisa in conformitate cu statutele si regulamentele federatiilor internationale pe ramura de sport.

––––

Alin. (1) al art. 31 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. (2) Cluburile sportive profesioniste se organizeaza pentru una sau mai multe ramuri sportive

.––––

Alin. (2) al art. 31 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 50 din 19 martie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 22 martie 2012. (3) Cluburilor sportive profesioniste, organizate ca asociatii fara scop patrimonial, li se aplica regimul juridic al acestui tip de asociatii, iar cluburilor sportive profesioniste, organizate ca societati sportive comerciale pe actiuni, li se aplica regimul juridic al societatilor comerciale, cu particularitatile din prezenta lege.––––Alin. (3) al art. 31 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. (5) Abrogat.––––Alin. (4) al art. 31 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

Articolul 32

(1) Capitalul social initial al cluburilor sportive profesioniste se constituie in conditiile legii.––––Alin. (1) al art. 32 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. (2) Abrogat.––––Alin. (2) al art. 32 a fost abrogat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. (3) Abrogat.––––Alin. (3) al art. 32 a fost abrogat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. (4) Reorganizarea cluburilor sportive se face potrivit regulamentului de aplicare a prezentei legi.––––Alin. (4) al art. 32 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. (5) Pot fi actionari ai societatilor comerciale sportive pe actiuni persoane fizice si juridice romane, precum si persoane fizice si juridice straine. Participarea persoanelor fizice si juridice straine la capitalul social al cluburilor sportive profesioniste nu va depasi 49% din totalul actiunilor. (6) Nici o persoana fizica sau juridica dintre cele mentionate la alin. (5) nu poate detine actiuni din capitalul social, in mod simultan, la doua sau mai multe societati comerciale sportive pe actiuni de la aceeasi ramura de sport. (7) Statutul societatilor comerciale sportive pe actiuni nu va putea cuprinde nici o alta limitare pentru libera transmitere a actiunilor.

Articolul 33

instrainarea bazelor sportive sau a instalatiilor destinate practicarii sportului, aflate in proprietatea societatii comerciale sportive pe actiuni, se face in conditiile legii, fara schimbarea destinatiei sportive.Capitolul IV Asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti pe ramuri de sport

Articolul 34

(1) Asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti pe ramuri de sport sunt persoane juridice de drept privat, avand drept scop organizarea activitatii in ramura de sport respectiva la nivelul judetului sau al municipiului Bucuresti, cu respectarea statutelor si regulamentelor federatiilor sportive nationale.––––Alin. (1) al art. 34 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. (2) Asociatiile judetene „Sportul pentru toti” si „Sportul pentru persoanele cu handicap” se constituie prin asocierea persoanelor fizice si juridice cu activitate in aceste domenii din fiecare judet. (3) Dobandirea personalitatii juridice se face in conditiile legii, ca organizatie-asociatie fara scop lucrativ. (4) Asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti pe ramuri de sport sunt constituite din sectiile asociatiilor si cluburilor sportive cuprinse in sistemul competitional judetean, afiliate si recunoscute de acestea. (5) Obiectivele, drepturile si indatoririle asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti pe ramuri de sport decurg din statutele si regulamentele federatiilor sportive nationale corespunzatoare, precum si din puterea delegata de catre acestea. (6) La nivelul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, se poate constitui, pentru o ramura de sport, o singura asociatie judeteana. (7) Directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, recunosc si sprijina asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti pe ramuri de sport, care functioneaza in raza lor teritoriala.Capitolul V Federatiile sportive nationale

Articolul 35

(1) Federatiile sportive nationale sunt structuri sportive de interes national, constituite prin asocierea cluburilor sportive si asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport. (2) Potrivit prezentei legi federatiile sportive nationale sunt persoane juridice de drept privat, de utilitate publica, autonome, neguvernamentale, apolitice si fara scop lucrativ. (3) Dobandirea personalitatii juridice se face in conditiile legii.

Articolul 36

(1) Federatiile sportive nationale se vor constitui numai cu avizul expres al Ministerului Tineretului si Sportului. (2) Pentru o ramura de sport se poate constitui, in conditiile legii, o singura federatie sportiva nationala. (3) Prin exceptie, se pot constitui Federatia sportiva nationala «Sportul pentru toti» si Comitetul National Paralimpic, pentru persoanele cu nevoi speciale, ca persoane juridice de drept privat, de utilitate publica, avand ca membri persoane fizice si persoane juridice cu activitate specifica in domeniu.–––––Alin. (3) al art. 36 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 194 din 7 iulie 2015, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 9 iulie 2015, prin modificarea unei sintagme. (4) Modificarea statutelor sau a actelor constitutive ale federatiilor sportive nationale este supusa procedurilor prevazute de lege, dupa ce s-a obtinut avizul expres al Ministerului Tineretului si Sportului. (5) Federatiile sportive nationale se organizeaza si functioneaza in baza statutului propriu elaborat in conformitate cu prevederile prezentei legi si cu statutele federatiilor internationale corespondente. (6) infiintarea federatiilor sportive nationale sau modificarea statutelor si a actelor constitutive ale acestora, fara respectarea dispozitiilor alin. (1) si (4), este nula de drept.

Articolul 37

(1) Federatiile sportive nationale au urmatoarele atributii principale: a) elaboreaza strategia nationala de dezvoltare a ramurii de sport si controleaza aplicarea acesteia de catre membrii afiliati; b) organizeaza, conduc, controleaza si supravegheaza activitatile si competitiile sportive oficiale la nivel national, in baza statutelor si regulamentelor adoptate;––––Litera b) a alin. (1) al art. 37 a fost modificata de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. c) organizeaza si coordoneaza intreaga activitate a arbitrilor pe ramuri de sport, privind formarea, perfectionarea continua, clasificarea si promovarea acestora, pe baza unui regulament propriu de functionare; d) elaboreaza si realizeaza planurile de pregatire si de participare a sportivilor de performanta romani din cadrul reprezentativelor nationale la competitiile internationale; e) exercita puterea disciplinara in termenii prevazuti de prezenta lege si potrivit statutelor si regulamentelor proprii; f) organizeaza sau tuteleaza competitiile oficiale cu caracter international care au loc pe teritoriul Romaniei, cu avizul Ministerului Tineretului si Sportului; g) colaboreaza cu Ministerul Tineretului si Sportului, cu Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii si/sau cu institutiile din structurile acestora pentru formarea si perfectionarea specialistilor din domeniul sportului; h) promoveaza masurile de prevenire si control al folosirii substantelor interzise si al metodelor neregulamentare, destinate sa mareasca in mod artificial capacitatea fizica a sportivilor sau sa modifice rezultatele competitiilor organizate direct la nivel national, in concordanta cu reglementarile federatiilor internationale, ale Comitetului International Olimpic si ale Agentiei Mondiale Antidoping. Orice alte masuri ce contravin reglementarilor mai sus mentionate sunt nule de drept;––––Litera h) a alin. (1) al art. 37 a fost modificata de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. i) intreprind masuri pentru prevenirea si combaterea violentei, precum si pentru promovarea spiritului de fair-play si a tolerantei in activitatea sportiva. (2) Federatiile sportive nationale asigura reprezentarea Romaniei in competitiile sportive si in organismele internationale la care sunt afiliate.

Articolul 38

(1) Federatiile sportive nationale se inscriu in Registrul sportiv, pentru obtinerea Certificatului de identitate sportiva. (2) Federatiile sportive nationale se pot afilia la federatiile sportive internationale, la alte foruri europene sau mondiale, pe baza avizului dat de Ministerul Tineretului si Sportului.

Articolul 39

(1) Federatiile sportive nationale au organisme proprii de administrare si gestionare a bugetului si patrimoniului, constituite conform legii, precum si propriilor statute si regulamente. (2) Federatiile sportive nationale se supun verificarilor financiare, potrivit legii si statutelor proprii. (3) Federatiile sportive nationale dispun de bunurile aflate in proprietatea lor, pot incheia contracte de imprumut si pot elibera titluri de credit, cu conditia ca aceste acte juridice sa fie incheiate pentru realizarea obiectului de activitate. (4) Federatiile sportive nationale pot greva sau instraina bunurile mobile sau imobile, finantate total sau partial din fonduri publice, prin programe, sau pot schimba destinatia acestora numai cu aprobarea Ministerului Tineretului si Sportului.

Articolul 40

in cazul dizolvarii unei federatii sportive nationale lichidarea patrimoniului se face potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

Articolul 41

Federatia sportiva nationala «Sportul pentru toti» si Comitetul National Paralimpic beneficiaza de drepturile si de obligatiile federatiilor sportive nationale si isi desfasoara activitatea pe baza de programe nationale, finantate prioritar de la Guvern.–––––Art. 41 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 34 din 13 martie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 17 martie 2009.Capitolul VI Ligile profesioniste

Articolul 42

(1) Ligile profesioniste sunt structuri sportive constituite prin asocierea cluburilor sportive profesioniste pe ramuri de sport. (2) Potrivit prezentei legi ligile profesioniste sunt persoane juridice de drept privat, autonome, neguvernamentale, apolitice si fara scop lucrativ. (3) Dobandirea personalitatii juridice se face in conditiile legii. (4) Ligile profesioniste, ca structuri sportive subordonate federatiilor sportive nationale, isi desfasoara activitatea in baza statutelor si regulamentelor proprii. (5) Statutele ligilor profesioniste se aproba de adunarile generale si se avizeaza in mod obligatoriu de federatiile sportive nationale si de Agentia Nationala pentru Sport.––––Alin. (5) al art. 42 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. (6) infiintarea ligilor profesioniste ca structuri sportive si dobandirea personalitatii juridice se fac in conditiile legii, in baza acordului federatiei sportive nationale corespunzatoare si a avizului obligatoriu al Ministerului Tineretului si Sportului. (7) Pentru o ramura de sport se poate constitui o singura liga nationala profesionista. Prin exceptie, se pot infiinta ligi profesioniste, pe niveluri competitionale, in cadrul aceleiasi ramuri de sport. (8) infiintarea de ligi profesioniste sau modificarea statutelor si a actelor constitutive ale acestora, fara respectarea prevederilor alineatelor precedente, este nula de drept. (9) Ligile profesioniste au urmatoarele atributii: a) organizeaza competitia oficiala profesionista in ramura de sport respectiva si la nivelul stabilit de federatia sportiva nationala; b) controleaza si exercita puterea disciplinara asupra membrilor, in limitele stabilite de prezenta lege si de federatia sportiva nationala corespunzatoare; c) negociaza si incheie contractele colective de munca, conform legii; d) alte atributii acordate de federatiile sportive nationale corespunzatoare, in sensul lit. a).

Capitolul VII

Abrogat––––Cap. VII din Titlul IV a fost abrogat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

Articolul 43

Abrogat.––––Art. 43 a fost abrogat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

Capitolul VIII Dispozitii comune

Articolul 44

Abrogat.––––Art. 44 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

Articolul 45

(1) Structurile sportive si Comitetul Olimpic Roman detin exclusivitatea:––––Partea introductiva a alin. (1) al art. 45 a fost modificata de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. a) dreptului asupra imaginii de grup sau individuale, statica si in miscare a sportivilor lor in echipament de concurs si de reprezentare, cand participa la competitii in numele respectivei structuri; b) dreptului de folosinta asupra siglei/emblemei proprii, precum si asupra denumirii competitiei pe care o organizeaza;––––Litera b) a alin. (1) al art. 45 a fost modificata de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. c) drepturilor de reclama, publicitate si de transmisie radio si televiziune la competitiile pe care le organizeaza sau la care participa, dupa caz.––––Litera c) a alin. (1) al art. 45 a fost modificata de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. (2) Abrogat.––––Alin. (2) al art. 45 a fost abrogat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

Articolul 45^1

Drepturile prevazute la art. 45 alin. (1) pot fi cesionate, cu exceptia drepturilor federative ale sportivilor, care pot fi cesionate exclusiv la o alta structura sportiva.––––Art. 45^1 a fost introdus de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

Titlul V Autoritatea disciplinara

Articolul 46

(1) Autoritatea disciplinara in sport se exercita deplin si legitim potrivit: a) competentelor date de lege pentru exercitarea dreptului de supraveghere si control al structurilor sportive de catre organul administratiei publice centrale de specialitate pentru sport; b) statutelor si regulamentelor federatiilor sportive nationale, asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport, ligilor profesioniste si Comitetului Olimpic Roman. (2) Puterea disciplinara da titularilor legitimi, enumerati la alin. (1) lit. b), facultatea de a investiga si, dupa caz, de a sanctiona persoanele si institutiile in culpa.

Articolul 47

Modalitatea de exercitare a autoritatii disciplinare se realizeaza prin: a) un sistem coerent de sanctiuni, corespunzator domeniilor respective, gradat, in functie de gravitatea faptelor; b) diferentierea graduala a faptelor, aplicarea sanctiunilor, excluderea posibilitatii dublei sanctiuni pentru aceeasi fapta, excluderea retroactivitatii in aplicarea sanctiunilor si interdictia de a da sanctiuni pentru fapte savarsite anterior momentului comiterii faptei in cauza; c) cauze sau imprejurari care scutesc, atenueaza sau agraveaza raspunderea faptuitorului si cerintele pentru stingerea sau suspendarea sanctiunii; d) competentele privind cercetarea faptei, determinarea si aplicarea sanctiunii; e) garantarea dreptului la aparare, stabilind caile de atac impotriva sanctiunilor aplicate.

Articolul 48

(1) Revocarea recunoasterii functionarii oricarei structuri sportive este de competenta Agentiei Nationale pentru Sport si se va produce in urmatoarele cazuri:––––Partea introductiva a alin. (1) al art. 48 a fost modificata de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. a) scopul sau obiectul de activitate al structurii sportive respective a devenit ilicit, contrar bunelor moravuri, ordinii publice si sigurantei nationale; b) structura sportiva, fara a fi autorizata, urmareste un alt scop decat cel pentru care s-a constituit si pe care l-a declarat; c) deciziile adunarii generale sunt luate cu incalcarea dispozitiilor statutare, actelor constitutive si ale legii; d) revocarea de drept a recunoasterii functionarii, ca urmare a dizolvarii si lichidarii unei structuri sportive. (2) Revocarea recunoasterii functionarii unei structuri sportive se face prin ordin al ministrului tineretului si sportului, pe baza constatarilor rezultate din supravegherea si controlul organelor enuntate la art. 46 si are ca efect, dupa caz, suspendarea temporara a Certificatului de identitate sportiva sau radierea din Registrul sportiv a structurii sportive respective. (3) impotriva ordinului de revocare a recunoasterii functionarii unei structuri sportive, cu exceptia situatiei prevazute la alin. (1) lit. d), cel care se considera nedreptatit se poate adresa instantei de judecata in termen de 30 de zile. (4) De la data declansarii actiunii de atac mentionate la alin. (3) si pana la pronuntarea hotararii definitive a instantei de judecata ordinul de suspendare temporara a Certificatului de identitate sportiva sau de revocare a structurii sportive in cauza se suspenda. (5) in cazul prevazut la alin. (1) lit. a) Ministerul Tineretului si Sportului sesizeaza instanta competenta, in vederea pierderii personalitatii juridice a structurii sportive.

Titlul VI

Supraveghere si control

Articolul 49

(1) Ministerul Tineretului si Sportului exercita supravegherea si controlul tuturor structurilor sportive, potrivit prevederilor prezentei legi si regulamentului de aplicare a acesteia. (2) Prin delegare, actiunea de supraveghere si control se poate exercita si de: a) directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru asociatiile si cluburile sportive din zona teritoriala; b) federatiile sportive nationale, pentru cluburile sportive, asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport, ligile profesioniste si cluburile sportive profesioniste din ramura de sport respectiva.

Articolul 50

in intelesul prezentei legi, supravegherea si controlul nu pot substitui controlul propriu instituit de federatiile sportive nationale, asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport, precum si de asociatiile si cluburile sportive, ligile profesioniste si cluburile sportive profesioniste, potrivit statutelor si regulamentelor proprii.

Titlul VII

Cercetarea stiintifica in domeniul educatiei fizice si sportului

Articolul 51

Cercetarea stiintifica in domeniul educatiei fizice si sportului urmareste: a) ameliorarea programelor de educatie fizica si marirea eficientei sociale a sportului pentru toti; b) ridicarea nivelului performantei sportive prin mijloacele specifice cercetarii; c) fundamentarea metodico-stiintifica si medico-biologica a selectiei, antrenamentului si participarii sportivilor la competitii; d) valorificarea rezultatelor cercetarii in educatie fizica si sport, in folosul tuturor categoriilor populatiei.

Articolul 52

(1) Programele de cercetare stiintifica pentru educatie fizica si sport, de interes national, se includ in Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare. (2) Finantarea si atribuirea programelor de cercetare stiintifica pentru educatie fizica si sport se fac in conformitate cu prevederile legale in vigoare. (3) Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii si alte autoritati ale administratiei publice centrale pot initia si sustine programe de cercetare stiintifica in educatie fizica si sport, atribuite in conditiile legii.

Articolul 53

(1) Pentru asigurarea cadrului profesional de dezvoltare a cercetarii si asistentei stiintifice pentru educatie fizica si sport se infiinteaza Institutul National de Cercetare pentru Sport ca institutie publica, in subordinea Ministerului Tineretului si Sportului. Activitatea Institutului National de Cercetare pentru Sport este finantata din venituri extrabugetare si din alocatii acordate de la bugetul de stat pentru realizarea unor programe proprii ale Ministerului Tineretului si Sportului. (2) Organizarea, functionarea si atributiile Institutului National de Cercetare pentru Sport se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

Titlul VIII

Controlul si asistenta medicala in domeniul educatiei fizice si sportului

Articolul 54

Controlul si asistenta medicala in activitati de educatie fizica si sport sunt obligatorii.

Articolul 55

(1) Practicarea exercitiilor fizice in forme organizate se realizeaza numai cu aviz medical. (2) Pentru a participa la antrenamente si competitii sportivii legitimati trebuie sa efectueze controlul medical periodic si ori de cate ori este nevoie la unitatile de medicina sportiva. (3) Participarea sportivilor legitimati la antrenamente si/sau inscrierea lor la competitiile sportive sunt conditionate de existenta avizului medical favorabil, eliberat numai de unitatile de medicina sportiva. (4) Organizatorul competitiilor sportive oficiale pe ramuri de sport are obligatia sa asigure, in timpul competitiei, cel putin o echipa de prim ajutor calificat, care utilizeaza ambulante tip B, conform standardelor si normelor nationale si europene in vigoare. Cheltuielile prezentei echipei de prim ajutor calificat vor fi suportate de catre organizatori.–––––Alin. (4) al art. 55 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 34 din 13 martie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 17 martie 2009.

Articolul 56

(1) Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, in colaborare cu Ministerul Sanatatii, elaboreaza normele privind acordarea avizului medical necesar elevilor si studentilor in vederea participarii la lectiile de educatie fizica. (2) Ministerul Tineretului si Sportului, in colaborare cu Ministerul Sanatatii, elaboreaza normele tehnice privind: a) controlul medical al sportivilor; b) asistenta medico-sportiva in complexurile sportive nationale, precum si in cantonamentele loturilor nationale si olimpice; c) asistenta medicala la bazele sportive in timpul desfasurarii antrenamentelor si competitiilor.

Articolul 57

(1) Controlul si asistenta medicala de specialitate pentru persoanele care participa la activitatile sportive mentionate la art. 55 alin. (1) si (2) se acorda conform normelor tehnice elaborate de Ministerul Tineretului si Sportului si Ministerul Sanatatii. (2) Ministerul Sanatatii realizeaza controlul si asistenta medicala a sportivilor prin: a) Institutul National de Medicina sportiva, ca unitate medicala de asistenta si cercetare medico-sportiva, pentru loturile nationale si olimpice; b) policlinicile judetene de medicina sportiva, pentru toti sportivii din raza lor teritoriala; c) cabinete medicale de specialitate, organizate in cadrul policlinicilor teritoriale, pentru sportivii din raza lor teritoriala; d) cabinete medicale de specialitate, organizate in cadrul complexurilor sportive nationale si al cluburilor sportive, la antrenamente si competitii.

Titlul IX

Formarea si perfectionarea specialistilor din domeniul educatiei fizice si sportului

Articolul 58

Predarea educatiei fizice sau instruirea sportiva, in forme organizate, se asigura numai de persoane atestate in domeniu prin diplome sau certificate recunoscute, in conditiile legii.

Articolul 59

(1) Formarea licentiatilor in educatie fizica si sport, a profesorilor de educatie fizica, a antrenorilor, a managerilor si a kinetoterapeutilor se realizeaza in cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate sau autorizate in conditiile legii. (2) Antrenorii se pot forma si in cadrul scolilor postliceale de antrenori, acreditate sau autorizate in conditiile legii. (3) Instructorii sportivi se formeaza in cadrul liceelor cu program sportiv, in conditiile legii. Instructorii sportivi se pot forma si prin cursuri organizate de directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si de alte persoane juridice interesate, in conditiile legii. (4) Standardele de evaluare in domeniul educatiei fizice si sportului, in vederea acreditarii sau autorizarii unitatilor, institutiilor de invatamant, a cursurilor de pregatire si perfectionare profesionala a adultilor, se stabilesc de organismele abilitate prin lege, in colaborare cu Ministerul Tineretului si Sportului si, dupa caz, cu Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

Articolul 60

(1) Formarea continua a specialistilor cu studii superioare se face in conditiile legii. Formarea continua a antrenorilor se face prin cursuri de perfectionare si stagii de pregatire, organizate de federatiile sportive nationale impreuna cu institutiile de invatamant superior acreditate sau autorizate in conditiile legii. (2) Sistemul de clasificare si promovare a antrenorilor se stabileste prin statutul antrenorului, aprobat prin hotarare a Guvernului.

Articolul 61

(1) Absolventii institutiilor de invatamant superior, ai scolilor postliceale de antrenori, acreditate sau autorizate, pot obtine carnetul de antrenor pe baza licentei, diplomei sau a certificatului de absolvire, dupa caz, care atesta specializarea in ramura de sport respectiva. (2) Carnetul de antrenor se elibereaza de catre Agentia Nationala pentru Sport si confera titularului drepturile si obligatiile prevazute in statutul antrenorilor, statutele si regulamentele federatiilor.––––Alin. (2) al art. 61 a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. (3) Carnetul de antrenor atesta ocupatia de antrenor, care se va exercita in conditiile legii.

Articolul 62

in activitatea de educatie fizica si sport, pe langa profesorii cu diploma de licenta sau de absolvire, antrenorii, instructorii si managerii din domeniu, pot functiona ca specialisti si alte persoane calificate pentru asistenta medicala, cercetare si asistenta stiintifica, organizare si conducere tehnica, precum si pentru alte ocupatii complementare specificate in regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Titlul X

Protectia sociala a sportivilor de performanta

Articolul 63

Sportivii de performanta beneficiaza de drepturile de asigurare sociala, de asistenta sociala, de asigurare sociala de sanatate, precum si de drepturile ce li se cuvin de la fondurile private de pensii, in conditiile legii.

Articolul 64

(1) Sportivul de performanta care a obtinut o medalie de aur, de argint sau de bronz in probele individuale ori pe echipe din cadrul Jocurilor Olimpice, al Jocurilor Paralimpice sau o medalie de aur la campionatele mondiale si europene de seniori, probe olimpice ori paralimpice, are dreptul, la cerere si cu confirmarea Ministerului Tineretului si Sportului, la o renta viagera.–––Alin. (1) al art. 64 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 194 din 7 iulie 2015, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 9 iulie 2015. (1^1) Sportivul de performanta care a obtinut o medalie de aur la campionatele mondiale si/sau campionatele europene de seniori, la o proba sportiva ce a fost inclusa cel putin o data in programul Jocurilor Olimpice sau al Jocurilor Paralimpice, are dreptul, la cerere, la o renta viagera.–––Alin. (1^1) al art. 64 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 194 din 7 iulie 2015, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 9 iulie 2015. (2) Renta viagera prevazuta la alin. (1) reprezinta echivalentul a 1,5 salarii medii brute pe economie. (3) Pentru stabilirea rentei viagere se utilizeaza salariul mediu brut pe economie comunicat de Comisia Nationala pentru Statistica pentru luna anterioara celei in care se face plata drepturilor. (4) Renta viagera se acorda incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care sportivul se retrage din activitate, dar nu mai devreme de data intrarii in vigoare a prezentei legi. (5) in functie de nivelul performantei sportive, din renta viagera, calculata potrivit prevederilor alin. (2), drepturile lunare se acorda din 1,5 salarii medii brute pe economie, dupa cum urmeaza: a) – 100% pentru prima medalie de aur obtinuta la jocurile olimpice sau la jocurile paralimpice;- 80% pentru prima medalie de argint obtinuta la jocurile olimpice, la jocurile paralimpice sau pentru prima medalie de aur obtinuta la campionatele mondiale;- 70% pentru prima medalie de bronz obtinuta la jocurile olimpice, la jocurile paralimpice sau pentru prima medalie de aur obtinuta la campionatele europene; b) 50% din valoarea indemnizatiei corespunzatoare cuvenite potrivit lit. a) pentru medaliile de aur si argint obtinute la jocurile olimpice, la jocurile paralimpice si pentru medaliile de aur obtinute la campionatele mondiale sau la campionatele europene.–––Alin. (5) al art. 64 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 194 din 7 iulie 2015, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 9 iulie 2015. (6) Pentru sportivii care cumuleaza titlul de campion sau vicecampion olimpic ori paralimpic cu cel de campion mondial sau european ori titlul de campion mondial cu cel european, renta viagera acordata pentru cea mai buna performanta se cumuleaza cu cea pentru performanta inferioara, potrivit nivelurilor prevazute la alin. (5) lit. b).–––Alin. (6) al art. 64 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 194 din 7 iulie 2015, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 9 iulie 2015. (7) Fondurile necesare pentru plata drepturilor prevazute in prezentul articol se aloca de la bugetul de stat si se platesc de Ministerul Tineretului si Sportului. (8) Modalitatile de plata a drepturilor prevazute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului si sportului si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. (9) Renta viagera prevazuta in prezentul articol se plateste lunar in lei si nu este impozabila. (10) in perioada revenirii in activitate ca sportiv activ plata rentei viagere se suspenda.

Articolul 65

(1) Sportivii legitimati care participa in competitii incluse in calendarul intern sau internationalsportiv sunt obligati, dupa caz, sa posede asigurarea in caz de accidente, in ramura de sport in care sunt legitimati. (2) Cluburile sportive pot incheia, pentru sportivii lor legitimati, contracte de asigurare pentru risc de accident sau de deces, intervenit in cadrul competitiilor sportive sau al pregatirii in vederea participarii la competitii. (3) Pe durata convocarii sportivilor in loturile nationale ale Romaniei, obligatia platii primelor de asigurare revine federatiilor sportive nationale, cu exceptia situatiilor in care regulamentele internationale au alte prevederi. Aceeasi obligatie revine Comitetului Olimpic Roman, respectiv Comitetului National Paralimpic, pentru loturile care participa la Jocurile Olimpice, respectiv la Jocurile Paralimpice sau la alte competitii organizate sub egida Comitetului International Olimpic.–––Alin. (3) al art. 65 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 194 din 7 iulie 2015, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 9 iulie 2015. (4) Prima de asigurare care urmeaza a fi stipulata in contractul de asigurare se stabileste in limita bugetului anual propriu al structurilor sportive si al Comitetului Olimpic Roman.––––Art. 65 a fost modificat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

Articolul 66

Sportivii profesionisti, asociati in sindicate pe ramuri de sport, beneficiaza si de celelalte drepturi conferite de Legea nr. 54/1991 cu privire la sindicate.

Titlul XI

Finantarea activitatii sportive

Articolul 67

(1) Veniturile, indiferent de sursa, si cheltuielile de orice natura ale oricarei structuri sportive sunt cuprinse intr-un buget anual propriu. (2) Administrarea bugetului anual de venituri si cheltuieli se face astfel: a) potrivit competentelor stabilite in statutele si regulamentele structurilor sportive de drept privat, pentru veniturile proprii; b) potrivit conditiilor stabilite prin contractele incheiate intre parti, pentru sumele acordate de organele administratiei publice centrale si locale, pentru finantarea programelor structurilor sportive de drept privat fara scop lucrativ, de utilitate publica; c) in conditiile prevazute de normele privind finantele publice, pentru alocatiile de la bugetul de stat si bugetele locale, acordate de organele administratiei publice centrale si locale structurilor sportive de drept public, precum si pentru veniturile proprii ale acestora. (3) Bugetul anual cuprinde la partea de venituri, dupa caz: a) venituri proprii; b) sume de la bugetul de stat sau bugetele locale acordate de organele administratiei publice centrale sau locale pentru finantarea programelor sportive realizate de structuri sportive de drept privat, fara scop lucrativ, de utilitate publica; c) alocatii de la bugetul de stat si de la bugetele locale, repartizate structurilor sportive de drept public de organele administratiei publice centrale si locale; d) alte surse.––––Alin. (3) al art. 67 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. (4) Bugetul anual al structurilor sportive se aproba dupa cum urmeaza: a) de adunarile generale, pentru structurile sportive de drept privat; b) de organele administratiei publice centrale sau locale in subordinea carora se afla, pentru structurile sportive de drept public.––––Alin. (4) al art. 67 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. (5) Structurile sportive fara scop lucrativ sunt scutite de impozite si taxe locale. (6) Soldurile anuale rezultate din executia bugetului structurilor sportive de drept public se reporteaza in anul urmator.

Articolul 68

Abrogat.

–––––

Art. 68 a fost abrogat de litera m) a alin. (1) al art. 36 din LEGEA nr. 414 din 26 iunie 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 27 iunie 2002.

Articolul 69

(1) Structurile sportive fara scop patrimonial si Comitetul Olimpic Roman, in conditiile prezentei legi, pot beneficia de sume de la bugetul de stat si de la bugetele locale pentru finantarea de programe sportive. Aceste sume se asigura pe baza de contracte incheiate intre structurile sportive respective si organele administratiei publice centrale sau locale, dupa caz.––––Alin. (1) al art. 69 a fost modificat de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. (2) Contractul va cuprinde prevederi cu privire la: obiectul si volumul activitatilor specifice, parametrii sportivi de realizat, suma stabilita pentru finantarea programelor, defalcata pe obiective, activitati si naturi de cheltuieli, obligatiile si responsabilitatile partilor. Regimul de gestionare a sumelor astfel primite si controlul financiar se fac in conditiile legii. (3) Prevederile contractului au putere deplina pentru cele doua parti, constituindu-se in norme cu caracter tehnic, financiar si administrativ. (4) Structurile sportive de drept public pot beneficia si de alte surse de venituri, astfel: a) cotizatiile si contributiile banesti sau in natura ale simpatizantilor; b) donatiile si sumele sau bunurile primite prin sponsorizari; c) veniturile obtinute din reclama si publicitate; d) veniturile pentru care se datoreaza impozite pe spectacole; e) veniturile obtinute din valorificarea bunurilor aflate in patrimoniul acestora; f) indemnizatiile obtinute din participarea la competitiile si demonstratiile sportive; g) indemnizatiile obtinute din transferurile sportivilor. (5) Veniturile obtinute din activitatile structurilor sportive de drept public se gestioneaza si se utilizeaza la nivelul structurilor sportive respective, pentru realizarea scopului si obiectului de activitate, fara varsaminte la bugetul de stat si fara afectarea alocatiilor de la bugetul de stat.

Articolul 70

(1) Ministerul Tineretului si Sportului isi asigura sursele pentru finantarea activitatilor sportive din: a) alocatii de la buget, stabilite de administratia publica centrala si locala; b) venituri provenite din incasarile Regiei Autonome „Loteria Nationala”, stabilite potrivit legii; c) 1% din taxele si accizele aplicate la nivel national pentru tigarete, tigari si bauturi alcoolice;

–––– Litera c) a alin. (1) al art. 70 a fost modificata de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. d) donatii si sponsorizari; e) alte venituri, in conditiile legii; f) sumele ramase din exercitiul financiar precedent; g) abrogata;––––Litera g) a alin. (1) al art. 70 a fost abrogata de litera f) a art. 32 din ORDONANtA DE URGENta nr. 77 din 24 iunie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 26 iunie 2009. (2) Directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, isi asigura sursele pentru finantarea activitatilor sportive de interes local din: a) alocatia bugetara anuala stabilita de administratia publica centrala si locala; b) 30% din impozitele pe spectacolele sportive desfasurate pe teritoriul judetului respectiv; c) 15% din valoarea de piata a bazelor sportive dezafectate sau carora li s-a schimbat destinatia, aflate in proprietatea structurilor sportive de drept privat de pe teritoriul judetului respectiv;c^1) veniturile obtinute din activitati economice realizate in legatura cu scopul si cu obiectul de activitate ale unitatilor de administrare a bazelor sportive;––––Litera c^1) a alin. (2) al art. 70 a fost introdusa de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 221 din 22 mai 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 29 mai 2003. d) donatii si sponsorizari; e) alte venituri, in conditiile legii; f) sumele ramase din exercitiul financiar precedent. g) venituri obtinute din valorificarea bunurilor aflate in patrimoniul acestora.––––Litera g) a alin. (2) al art. 70 a fost introdusa de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

Articolul 71

(1) Sursele de finantare a federatiilor sportive nationale provin din: a) sume destinate finantarii programelor sportive proprii si inscrise in contractele incheiate cu organele administratiei publice centrale sau locale, dupa caz; b) venituri obtinute din activitati economice realizate in legatura cu scopul si obiectul de activitate ale acestora; c) cotizatii, taxe, contributii, penalitati, potrivit prevederilor statutelor si regulamentelor proprii; d) donatii si sponsorizari; e) abrogata;––––Litera e) a alin. (1) al art. 71 a fost abrogata de litera f) a art. 32 din ORDONANtA DE URGENTA nr. 77 din 24 iunie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 26 iunie 2009. f) 10% din indemnizatiile de transferuri interne si internationale ale sportivilor, care se constituie in sursa de finantare a activitatii sportive pentru copii si juniori, inclusiv a celor din cluburile scolare;––––Litera f) a alin. (1) al art. 71 a fost modificata de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. g) alte venituri, in conditiile legii; h) sume ramase din exercitiul financiar precedent. i) venituri obtinute din valorificarea bunurilor aflate in patrimoniul acestora.––––Litera i) a alin. (1) al art. 71 a fost introdusa de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. (2) Sursele de finantare a cluburilor sportive provin din: a) subventii de la bugetul de stat si bugetele locale acordate cluburilor sportive de drept public de catre organele administratiei publice centrale si/sau locale in subordinea carora se afla, precum si de organele administratiei publice locale din unitatea administrativ-teritoriala respectiva;––––Litera a) a alin. (2) al art. 71 a fost modificata de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. b) sume destinate finantarii programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat si inscrise in contractele incheiate cu directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau cu organele administratiei publice locale, dupa caz; c) venituri obtinute din activitati economice realizate in legatura directa cu scopul si obiectul de activitate ale acestora; d) cotizatii, contributii si penalitati aplicate membrilor sai, sportivilor, antrenorilor si celorlalti tehnicieni, potrivit statutelor si regulamentelor proprii; e) sume obtinute din transferurile sportivilor; f) donatii si sponsorizari; g) alte venituri, in conditiile legii; h) sume ramase din exercitiul financiar precedent. i) venituri obtinute din valorificarea bunurilor aflate in patrimoniul acestora;––––Litera i) a alin. (2) al art. 71 a fost introdusa de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. j) venituri obtinute din participarea la competitiile si demonstratiile sportive.––––Litera j) a alin. (2) al art. 71 a fost introdusa de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. (3) Sursele de finantare a asociatiilor sportive fara personalitate juridica se asigura prin: a) aportul membrilor; b) repartizarea unor sume pentru activitatea sportiva din bugetul de venituri si cheltuieli al institutiilor sau unitatilor in cadrul carora s-au constituit; c) alte surse.

Articolul 72

Sursele de finantare a asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport, se asigura din: a) sume destinate finantarii programelor sportive proprii si inscrise in contractele incheiate cu directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau cu organe ale administratiei publice locale, dupa caz; b) cotizatii, taxe, contributii, penalitati, potrivit statutelor si regulamentelor proprii; c) veniturile obtinute din activitatile economice realizate in legatura cu scopul si obiectul de activitate ale acestora; d) donatii si sponsorizari; e) alte venituri, in conditiile legii; f) sume ramase din exercitiul financiar precedent.

Articolul 73

(1) Cluburile sportive profesioniste organizate ca societati comerciale sportive pe actiuni realizeaza venituri proprii din activitatile prevazute la art. 31 alin. (1). (2) Gestionarea patrimoniului propriu si exercitiul financiar al cluburilor sportive profesioniste se conduc potrivit reglementarilor aplicabile pentru societatile comerciale.

Articolul 74

Sursele de finantare a ligilor profesioniste, pe ramuri de sport, provin din: a) cotizatii, taxe, contributii, penalitati, potrivit statutelor si regulamentelor proprii; b) veniturile obtinute din activitatile realizate in legatura directa cu statutul si obiectul de activitate ale acestora; c) donatii si sponsorizari; d) abrogata;

––––Litera d) a art. 74 a fost abrogata de litera f) a art. 32 din ORDONANtA DE URGENta nr. 77 din 24 iunie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 26 iunie 2009. e) 5% din incasarile rezultate din vanzarea biletelor de intrare la competitiile sportive oficiale organizate de liga; f) 2% din incasarile rezultate din contractele incheiate de cluburile sportive profesioniste pentru reclama, publicitate si drepturi TV; g) alte venituri, in conditiile legii; h) sume ramase din exercitiul financiar precedent.

Articolul 75

Sursele de finantare a Comitetului Olimpic Roman se constituie din: a) sume de la bugetul de stat;––––Litera a) a art. 75 a fost modificata de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. b) timbrul olimpic, reprezentand 10% din valoarea tuturor biletelor de acces la manifestarile sportive; c) venituri provenite din incasarile Regiei Autonome „Loteria Nationala”, stabilite potrivit legii; d) donatii si legate; e) sponsorizari; f) venituri realizate din acordarea dreptului de folosinta a emblemei Comitetului Olimpic Roman si a altor drepturi de proprietate intelectuala olimpice;––––Litera f) a art. 75 a fost modificata de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. g) contributii din partea Comitetului International Olimpic si a Solidaritatii Olimpice; h) venituri din organizarea si exploatarea pronosticurilor si pariurilor sportive, in conditiile legii; i) alte venituri, conform legislatiei in vigoare; j) sume ramase din exercitiul financiar precedent; k) o patrime din sumele realizate potrivit art. 70 alin. (1) lit. c).

Articolul 76

Abrogat.––––Art. 76 a fost abrogat de litera c) a articolului unic din LEGEA nr. 241 din 12 iulie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 24 iulie 2007.

Articolul 77

Abrogat.––––Art. 77 a fost abrogat de art. 85 din ORDONANtA nr. 7 din 19 iulie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 3 august 2001.

Titlul XII

Baza materiala pentru activitatea sportiva

Articolul 78

(1) in sensul prezentei legi baza materiala sportiva cuprinde totalitatea terenurilor si spatiilor, precum si amenajarile, instalatiile si constructiile care sunt destinate organizarii si desfasurarii activitatii de educatie fizica si sport. (2) Bunurile mentionate la alin. (1) apartin, dupa caz, proprietatii publice sau private. (3) Bazele sportive din domeniul public si privat al statului si unitatilor administrativ-teritoriale, respectiv din sectorul privat, omologate, se inscriu obligatoriu in Registrul bazelor sportive, conform unei metodologii aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport.––––Alin. (3) al art. 78 a fost modificat de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.Articolul 78^1Autoritatile administratiei publice si societatile comerciale care au dobandit sau detin baze si/sau instalatii sportive sunt obligate sa pastreze destinatia acestora si sa le mentina in stare de functionare.––––Art. 78^1 a fost introdus de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

Articolul 79

(1) Schimbarea destinatiei sau desfiintarea unor baze sportive apartinand domeniului public ori privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale se va putea face numai prin hotarare a Guvernului si cu construirea prealabila a altor baze sportive similare celor desfiintate.(1^1) Prin exceptie de la alin. (1), desfiintarea unor baze sportive apartinand domeniului public ori privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale se poate face numai prin hotarare a Guvernului, cu conditia ca autoritatile administratiei publice sa aprobe in prealabil, in conditiile legii, documentatiile tehnico-economice aferente unor obiective de investitii destinate educatiei fizice si sportului, care vor fi construite pe acelasi amplasament.–––-Alin. (1^1) al art. 79 a fost introdus de art. 45 din ORDONANtA DE URGENta nr. 83 din 12 decembrie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 18 decembrie 2014. (2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si societatilor comerciale care detin active patrimoniale destinate activitatii sportive ce au apartinut statului.––––Art. 79 a fost modificat de pct. 49 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

Articolul 80

(1) Baza materiala pentru activitatea sportiva, aflata in patrimoniul statului si in folosinta fostului Consiliu National pentru Educatie fizica si Sport la data de 22 decembrie 1989, se reintegreaza in patrimoniul succesorului in drepturi, Ministerul Tineretului si Sportului. (2) Predarea-preluarea se face pe baza de protocol.Justa despagubire se acorda, dupa caz, de Guvern. in acelasi timp se reintegreaza fara plata si imobilele care, conform art. 20 alin. (2) din Legea nr. 15/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, au trecut in patrimoniul unor societati comerciale, indiferent de statutul capitalului social al acestora. Reintegrarea se face pe baza de protocol. (3) inchirierea bunurilor, inclusiv a terenurilor disponibile temporar, aflate in patrimoniul Ministerului Tineretului si Sportului, se face pe baza de contract incheiat in conditiile legii, cu revizuirea anuala a acestuia, numai in conformitate cu metodologia stabilita prin ordin al ministrului tineretului si sportului.––––Alin. (3) al art. 80 a revenit la forma initiala intrucat ORDONANtA DE URGENTA nr. 77 din 30 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 1 iulie 2010, a fost respinsa de LEGEA nr. 145 din 30 aprilie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 8 mai 2013. (4) inchirierea bunurilor, inclusiv a terenurilor, in conditiile alin. (3) se face cu prioritate pentru activitati sportive.––––Alin. (4) al art. 80 a revenit la forma initiala intrucat ORDONANtA DE URGENta nr. 77 din 30 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 1 iulie 2010, a fost respinsa de LEGEA nr. 145 din 30 aprilie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 8 mai 2013. (5) Detinatorii de bunuri prevazute la alin. (1) si (2), care urmeaza sa fie reintegrate in patrimoniul Agentiei Nationale pentru Sport, sunt obligati sa puna la dispozitie imputernicitilor acesteia toate documentele care atesta proprietatea, evidentele contabile, precum si documentele necesare, in vederea inregistrarii. Agentia Nationala pentru Sport, prin imputernicitii sai, va actiona in justitie persoanele juridice sau fizice care refuza semnarea protocoalelor si predarea documentelor de proprietate. Aceste actiuni sunt scutite de taxa de timbru.––––Alin. (5) al art. 80 a fost modificat de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. (6) Intabularea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile apartinand bazei materiale sportive se face cu scutirea de plata taxelor prevazute de lege. De asemenea, sunt scutite de taxa de timbru si cererile de chemare in judecata privind actiuni in prestatie tabulara, radiere, anulare sau modificare a inscrierilor din cartea funciara inaintate de institutiile sau persoanele prevazute la alin. (5).––––Alin. (6) al art. 80 a fost modificat de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. (7) Actiunile in justitie formulate de Ministerul Tineretului si Sportului si de directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru aplicarea prevederilor alin. (1) si (2) sunt scutite de taxa de timbru. (8) in conditiile alin. (7) si alte organe ale administratiei publice centrale si locale pot face reintegrarea bazei materiale proprii pentru activitate sportiva. (9) Ministerul Tineretului si Sportului administreaza baza materiala proprie prin complexurile sportive nationale si cluburile sportive din subordinea sa, precum si prin unitatile de administrare a bazelor sportive din subordinea directiilor pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in conditiile legii.––––Alin. (9) al art. 80 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 221 din 22 mai 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 29 mai 2003. (10) Complexurile sportive nationale sunt persoane juridice, infiintate prin hotarare a Guvernului ca institutii publice in subordinea Ministerului Tineretului si Sportului. Obiectul de activitate al acestora il constituie administrarea bazei materiale destinate cu prioritate pregatirii loturilor nationale si olimpice, precum si organizarii competitiilor sportive de nivel national si international. Complexurile sportive nationale se organizeaza si functioneaza pe baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului tineretului si sportului. (11) Unitatile de administrare a bazelor sportive din subordinea directiilor pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, functioneaza ca unitati fara personalitate juridica, avand ca obiect de activitate administrarea si intretinerea bazelor sportive de interes national, precum si prestarea de servicii pentru activitatea sportiva si de tineret.––––Alin. (11) al art. 80 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 221 din 22 mai 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 29 mai 2003. (12) Sursele de finantare a complexurilor sportive nationale provin din: a) subventii de la bugetul de stat; b) venituri obtinute din activitati economice realizate in legatura cu scopul si cu obiectul de activitate ale acestora; c) donatii si sponsorizari; d) alte venituri, in conditiile legii; e) sume ramase din venituri extrabugetare din exercitiul financiar precedent. f) venituri obtinute din valorificarea bunurilor aflate in patrimoniul acestora.––––Litera f) a alin. (12) al art. 80 a fost introdusa de pct. 51 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.––––Alin. (12) al art. 80 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 221 din 22 mai 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 29 mai 2003. (13) Veniturile obtinute din activitatea complexurilor sportive nationale si a unitatilor judetene de administrare a bazelor sportive se gestioneaza si se utilizeaza integral la nivelul unitatilor respective, pentru realizarea scopului si obiectului de activitate, fara varsaminte la bugetul de stat si fara afectarea alocatiilor de la bugetul de stat. (14) Comitetul Olimpic Roman si federatiile sportive nationale, ca persoane juridice de drept privat, de utilitate publica, pot primi in folosinta gratuita, pe termen limitat, bunuri imobile din patrimoniul statului si al unitatilor administrativ-teritoriale.––––Alin. (14) al art. 80 a fost modificat de pct. 52 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. (15) Patrimoniul din domeniul public al statului, aflat, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, in administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, poate fi transferat in domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor sau judetelor, dupa caz, in conditiile legii.––––Alin. (15) al art. 80 a fost modificat de pct. 52 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

Articolul 81

(1) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa includa in planurile de urbanism si amenajare rurala suprafete de teren pentru construirea de baze sportive destinate educatiei fizice si sportului comunitar. (2) Autoritatile administratiei publice locale pot contribui la intretinerea, modernizarea si dezvoltarea bazei materiale pentru activitatea sportiva, in conditiile legii.

Articolul 82

Ministerul Tineretului si Sportului, Comitetul Olimpic Roman, federatiile sportive nationale si cluburile sportive care detin bazele sportive nautice au dreptul de folosinta gratuita si prioritara a luciului de apa pentru activitatea de pregatire si competitionala.

Articolul 83

Regimul de gestionare si administrare a bunurilor mobile si imobile, achizitionate ca urmare a derularii unor programe sportive, se reglementeaza pe baza contractului incheiat intre parti.

Articolul 83^1

Detinatorii cu orice titlu ai bazei materiale sportive pot efectua cheltuieli privind contracte de asigurare a acesteia.––––Art. 83^1 a fost introdus de pct. 53 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

Articolul 83^2

Detinatorii cu orice titlu ai bazei materiale sportive evidentiate in patrimoniul Agentiei Nationale pentru Sport au obligatia obtinerii anuale a autorizatiilor de functionare, conform prevederilor legale, si sunt scutiti de plata tuturor taxelor necesare obtinerii acestor autorizatii.––––Art. 83^2 a fost introdus de pct. 53 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

Titlul XIII

Prevenirea violentei in sport si lupta impotriva dopajului

Articolul 84

(1) Activitatea sportiva in Romania se organizeaza pornindu-se de la principiul asigurarii unui climat civilizat, de fair-play si sportivitate in toate locurile in care se desfasoara astfel de actiuni. (2) Modalitatile concrete de actiune in acest domeniu, pe plan national si local, se stabilesc avandu-se in vedere prevederile Conventiei europene privind violenta si iesirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestarilor sportive, in special la meciurile de fotbal.

Articolul 85

(1) Se infiinteaza Comisia Nationala de Actiune impotriva Violentei in Sport, ca organism de reglementare, control si supraveghere, format din reprezentanti ai administratiei publice centrale, reprezentanti ai federatiilor sportive nationale, reprezentanti ai ligilor profesioniste si reprezentanti ai directiilor pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. (2) Comisia Nationala de Actiune impotriva Violentei in Sport are, in principal, urmatoarele atributii: a) stabileste normele obligatorii privind organizarea spectacolelor si manifestarilor sportive si de prevenire a violentei cu ocazia desfasurarii acestora; b) supravegheaza si controleaza modul in care normele obligatorii sunt respectate si aplicate de organizatorii de spectacole sportive si de administratorii de baze sportive in cadrul carora se desfasoara aceste spectacole; c) stabileste si aplica sanctiuni, altele decat cele cuprinse in statutele si in regulamentele structurilor sportive; d) ia masuri pentru prevenirea violentei fizice exercitate in timpul pregatirii sportivilor. (3) Organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Actiune impotriva Violentei in Sport se stabilesc prin regulament aprobat prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Tineretului si Sportului.

Articolul 86

(1) Structurile sportive de orice nivel, sportivii si tehnicienii isi vor desfasura activitatea pornind de la excluderea utilizarii mijloacelor si metodelor care sporesc in mod artificial performantele sportive si prejudiciaza sanatatea sportivilor si etica sportiva. (2) Pentru punerea in aplicare a politicii si actiunilor cuprinse in Programul national antidoping se infiinteaza Agentia Nationala Antidoping, institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, coordonata de primul-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, finantata din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.––––Alin. (2) al art. 86 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 293 din 24 octombrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 27 octombrie 2005. (3) Agentia Nationala Antidoping elaboreaza si pune in aplicare Programul national antidoping, conform prevederilor Conventiei antidoping a Consiliului Europei, Agentiei Mondiale Antidoping si Codului mondial antidoping. Programul national antidoping se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport.––––Alin. (3) al art. 86 a fost modificat de pct. 54 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. (4) Organizarea, functionarea si atributiile Agentiei Nationale Antidoping se stabilesc prin hotarare a Guvernului.––––Alin. (4) al art. 86 a fost introdus de pct. 55 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. (5) Normele tehnice privind organizarea si desfasurarea controlului doping si sanctiunile care se aplica pe linie de sport persoanelor dovedite ca sunt implicate in cazuri de dopaj sunt in conformitate cu reglementarile federatiilor sportive internationale, ale Comitetului International Olimpic si ale Agentiei Mondiale Antidoping.––––Alin. (5) al art. 86 a fost introdus de pct. 55 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

Titlul XIV

Sanctiuni

Articolul 87

incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

Articolul 88

Constituie contraventie urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni: a) incalcarea dispozitiilor art. 13 alin. (3), prin admiterea de catre organizatori a participarii la competitiile sportive oficiale inscrise in calendarele federatiilor sportive nationale pe ramuri de sport; b) participarea la activitatile sportive organizate a sportivilor care nu prezinta avizul medical, conform prevederilor art. 55; c) prezentarea unor declaratii sau documente inexacte in baza carora s-a operat inscrierea la competitii potrivit prevederilor lit. a) este sanctionabila cu amenda, daca, potrivit legii, fapta nu constituie infractiune; d) ingradirea de catre detinatorii de baze sportive a accesului celor indreptatiti sa le utilizeze; e) organizarea manifestarilor sportive fara a asigura conditiile prevazute prin regulamentul federatiei sportive nationale respective; f) administrarea necorespunzatoare a bazelor si a instalatiilor sportive de catre detinatorii acestora sau de catre cei carora li s-a recunoscut un drept de folosinta asupra lor, sanctionabila cu amenda, potrivit legii, daca fapta nu constituie infractiune; g) refuzul de a se supune controlului instituit prin prezenta lege sau de a prezenta avizele si autorizatiile de functionare; h) neaducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse anterior, precum si a solicitarilor legale ale Ministerului Tineretului si Sportului. i) neachitarea contravalorii timbrului olimpic catre Comitetul Olimpic Roman;––––Litera i) a art. 88 a fost introdusa de pct. 56 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. j) neinregistrarea bazelor sportive in Registrul bazelor sportive;––––Litera j) a art. 88 a fost introdusa de pct. 56 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. k) nerespectarea prevederilor art. 70 alin. (1) lit. g).––––Litera k) a art. 88 a fost introdusa de pct. 56 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. l) nerespectarea prevederilor art. 55 alin. (4).––––Litera l) a art. 88 a fost introdusa de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 34 din 13 martie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 17 martie 2009.

Articolul 88^1

in situatii deosebite de incalcare a actelor constitutive, a statutelor, a actelor normative, Agentia Nationala pentru Sport poate dispune convocarea adunarii generale extraordinare pentru structurile de utilitate publica.––––Art. 88^1 a fost introdus de pct. 57 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

Articolul 89

(1) Contraventiile prevazute la art. 88, savarsite de persoanele fizice si persoanele juridice, se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a) cu amenda de la 6.000.000 lei la 30.000.000 lei, pentru persoane juridice, si cu amenda de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevazute la art. 88 lit. a)-c); b) cu amenda de la 1.500 lei la 4.500 lei, pentru persoane juridice, si cu amenda de la 900 lei la 3.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevazute la art. 88 lit. d)-f), i), j) si l);––––Litera b) a alin. (1) al art. 89 a fost modificata de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 34 din 13 martie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 17 martie 2009. c) cu amenda de la 6.000.000 lei la 15.000.000 lei, pentru persoane juridice, si cu amenda de la 3.000.000 lei la 9.000.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevazute la art. 88 lit. g) si h); d) cu amenda de la 200.000.000 lei la 500.000.000 lei, pentru persoanele juridice, faptele prevazute la art. 88 lit. k).––––Alin. (1) al art. 89 a fost modificat de pct. 58 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. (2) Cuantumul amenzilor se actualizeaza prin hotarare a Guvernului.

Articolul 90

in cazul savarsirii repetate a contraventiilor prevazute la art. 88, pe langa amenda se vor aplica si sanctiunile specifice autoritatii disciplinare in sport, stabilite potrivit prevederilor art. 47.

Articolul 91

(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 89 se fac de: a) personalul autorizat din cadrul Agentiei Nationale pentru Sport;––––Litera a) a alin. (1) al art. 91 a fost modificata de pct. 59 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. b) directorii directiilor pentru tineret si sport judetene sau/si a municipiului Bucuresti, pentru structurile sportive din raza administrativ-teritoriala aferenta; c) alte persoane imputernicite prin ordin al ministrului tineretului si sportului. (2) Persoanele autorizate prevazute la alin. (1) constata incalcarile legii si aplica sanctiuni in raport cu gravitatea lor, pe baza de proces-verbal. Amenzile se constituie in alte venituri la bugetul Agentiei Nationale pentru Sport, respectiv al directiilor de sport judetene si a municipiului Bucuresti.––––Alin. (2) al art. 91 a fost modificat de pct. 60 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

Articolul 92

(1) Contraventiilor prevazute in prezenta lege le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare. (2) Nerespectarea dispozitiilor art. 78^1 si 79 de catre autoritatile administratiei publice si societatile comerciale care au dobandit sau detin baze si/sau instalatii sportive, prin schimbarea destinatiilor acestora, se sanctioneaza prin reintoarcerea de drept a bazelor si/sau instalatiilor sportive in domeniul public sau privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale.––––Art. 92 a fost modificat de pct. 61 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

Articolul 93

Nerespectarea dispozitiilor art. 34 alin. (6) ale art. 36 alin. (2) si ale art. 42 alin. (7) determina nulitatea actului de infiintare a structurii sportive in culpa.

Titlul XV

Dispozitii tranzitorii si finale

Articolul 94*)

in termen de 180 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi structurile sportive existente se vor reorganiza potrivit prevederilor acesteia.

Articolul 95

Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 31/1990privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Decretului nr. 31/1954privind persoanele fizice si persoanele juridice.––––Art. 95 a fost modificat de pct. 62 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

Articolul 96

in termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei Ministerul Tineretului si Sportului elaboreaza si propune spre aprobare Guvernului regulamentul de punere in aplicare a dispozitiilor prezentei legi.

Articolul 97

(1) Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. (2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi orice dispozitie contrara se abroga.Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 27 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ION DIACONESCU

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 27 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ULM NICOLAE SPINEANU

 

 

Anexa

DEFINITII in sensul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc astfel: a) baza sportiva – amenajare specifica ce cuprinde constructii si instalatii destinate activitatii de educatie fizica si sport; b) Registrul sportiv – document care evidentiaza situatia inregistrarii structurilor sportului in ordine cronologica si care are doua componente: subregistrul structurilor sportive fara personalitate juridica si subregistrul structurilor sportive cu personalitate juridica; c) Certificat de identitate sportiva – act oficial prin care se atesta calitatea de structura sportiva; d) licenta de sportiv profesionist – document care atesta existenta unui raport juridic determinat intre un sportiv si un club sportiv profesionist si care este eliberat de o federatie sportiva nationala; e) oficiali sportivi – persoanele a caror activitate conduce la organizarea si administrarea activitatii sportive de agrement, recreative si competitionale, aflate in relatie cu structura sportiva pe baza de contract de munca, conventie civila de prestari de servicii sau voluntariat.

Legea 195/2001 - Legea Volutariatului

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/81424

––– Nota *) Republicata in temeiul art. II din Legea nr. 339/2006 pentru modificarea si completarea Legii voluntariatului nr. 195/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 651 din 27 iulie 2006, dandu-se textelor o noua numerotare.
Legea voluntariatului nr. 195/2001 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 206 din 24 aprilie 2001 si a fost modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 58/2002 pentru modificarea si completarea Legii voluntariatului nr. 195/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 642 din 30 august 2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 629/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 848 din 25 noiembrie 2002

 

Capitolul I Dispozitii generale

Articolul 1
Prezenta lege reglementeaza participarea persoanelor fizice la actiuni de voluntariat organizate de persoane juridice de drept public si de drept privat, fara scop lucrativ, in Romania.

Articolul 2
In sensul prezentei legi:
a) voluntariatul este activitatea de interes public desfasurata din proprie initiativa de orice persoana fizica, in folosul altora, fara a primi o contraprestatie materiala;
b) activitatea de interes public este activitatea desfasurata in domenii cum sunt: asistenta si serviciile sociale, protectia drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de invatamant, stiintific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protectie a mediului, social si comunitar si altele asemenea;
c) organizatia gazda este persoana juridica de drept public sau persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial, care administreaza activitatea de voluntariat. In raport cu natura activitatii desfasurate, complexitatea acesteia, riscurile pe care le implica, impactul produs, respectiv raspunderea pe care o implica, intre parti se poate incheia un contract de voluntariat;
d) contract de voluntariat este o conventie cu titlu gratuit, incheiata intre o persoana fizica, denumita voluntar, si o persoana juridica, denumita organizatie gazda, in temeiul careia prima persoana se obliga fata de a doua sa presteze o activitate de interes public fara a obtine o contraprestatie materiala;
e) beneficiarul voluntariatului este persoana fizica sau juridica in folosul careia se desfasoara activitatea de voluntariat. Organizatia gazda poate fi identica sau diferita de beneficiarul voluntariatului.

Articolul 3
Prezenta lege se fundamenteaza pe urmatoarele principii:
a) participarea ca voluntar, pe baza consimtamantului liber exprimat;
b) implicarea activa a voluntarului in viata comunitatii;
c) desfasurarea voluntariatului cu excluderea oricarei contraprestatii materiale din partea beneficiarului activitatii;
d) participarea persoanelor la activitatile de voluntariat se face pe baza egalitatii de sanse si de tratament, fara niciun fel de discriminare.

Articolul 4
Activitatile voluntare izolate, sporadic prestate, in afara raporturilor cu persoanele juridice prevazute la art. 1, din ratiuni familiale, de prietenie sau de buna vecinatate, nu fac obiectul prezentei legi.

Articolul 5
Autoritatile locale ofera sprijin in derularea stagiilor de voluntariat, acordand prioritate activitatilor care se adreseaza tinerilor din categoriile sau zonele defavorizate.

Articolul 6
(1) Este interzis sa se incheie contract de voluntariat in scopul de a evita incheierea unui contract individual de munca sau, dupa caz, a unui contract civil de prestari de servicii ori a altui contract civil cu titlu oneros pentru efectuarea prestatiilor respective.
(2) Sunt lovite de nulitate absoluta contractele de voluntariat incheiate cu aplicarea dispozitiilor prezentei legi de persoanele juridice prevazute la art. 1, in scopul evitarii incheierii unui contract individual de munca sau, dupa caz, a unui contract civil de prestari de servicii ori a altui contract civil cu titlu oneros.
(3) Participarea ca voluntar nu poate substitui serviciul militar sau alte formule alternative care inlocuiesc serviciul militar si nu poate reprezenta un echivalent pentru un loc de munca remunerat.
(4) Voluntarilor cetateni straini le este garantata rezidenta pe durata stagiului de voluntariat.

Articolul 7
(1) In sensul programului de actiune comunitar „Tineret”, tanar voluntar este persoana cu varsta cuprinsa intre 18 si 25 de ani care incheie, in conditiile legii, un contract de voluntariat pentru o perioada limitata, urmarindu-se dezvoltarea aptitudinilor si formarea experientei personale si interculturale, contribuind in acelasi timp la binele comunitatii.
(2) Tanarul voluntar participa intr-un stat membru al Uniunii Europene, altul decat cel in care isi are resedinta ori domiciliul, sau intr-un stat tert la o activitate nelucrativa si neremunerata, care prezinta importanta pentru comunitate si are o durata limitata de maximum 12 luni, in cadrul unui proiect recunoscut de statul respectiv si de Uniunea Europeana.
(3) Stagiile comunitare de voluntariat pentru tineri, in functie de durata prevazuta, se diferentiaza in stagii pe termen lung, cu durata intre 3 luni si un an, si stagii pe termen scurt, cu durata intre 3 saptamani si 3 luni.
(4) Pentru programul de actiune comunitar „Tineret” organizatia gazda asigura tanarului voluntar acoperirea cheltuielilor de transport intern, cazare si masa completa. Din fonduri de la Comisia Europeana se asigura transportul extern si o indemnizatie de deplasare neimpozabila, sub forma de bani de buzunar, pe intreaga durata a stagiului de voluntariat.
(5) La sfarsitul stagiului de voluntariat, in cadrul programului de actiune comunitar „Tineret” se va elibera de catre Comisia Europeana un certificat nominal care sa recunoasca prestarea activitatii de voluntar, precum si experienta si aptitudinile dobandite.

Capitolul II Contractul de voluntariat

Articolul 8
(1) Voluntariatul se desfasoara pe baza unui contract incheiat in forma scrisa, sub sanctiunea nulitatii absolute, intre voluntar si organizatia gazda, in conditii de libertate contractuala a partilor si cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.
(2) Organizatia gazda este obligata sa pastreze un registru de evidenta a voluntarilor, a duratei si a tipului activitatii desfasurate de acestia.
(3) Daca partile convin ca este oportun un contract de voluntariat, acesta se incheie in doua exemplare, dintre care unul se pastreaza in mod obligatoriu in evidenta persoanei juridice.

Articolul 9
In contractul de voluntariat trebuie sa fie stipulate cel putin urmatoarele drepturi ale voluntarului:
a) desfasurarea activitatii in concordanta cu capacitatea si disponibilitatea sa;
b) asigurarea de catre organizatia gazda a desfasurarii activitatilor in conditiile legale de protectie a muncii, in functie de natura si de caracteristicile activitatii respective;
c) asigurarea de catre organizatia gazda, in conditiile prevazute de lege, impotriva riscurilor de accident si de boala sau a altor riscuri care decurg din natura activitatii; in lipsa asigurarii, orice daune suferite de voluntar in decursul desfasurarii activitatii de voluntariat se suporta integral de organizatia gazda, daca acestea nu au fost determinate de culpa voluntarului. Voluntarul poate renunta la acest drept. Renuntarea trebuie sa fie expresa si se exprima in scris;
d) eliberarea de catre organizatia gazda, la terminarea perioadei de voluntariat, a unui certificat nominal care sa recunoasca prestarea activitatii de voluntar, precum si experienta si aptitudinile dobandite;
e) in functie de intelegerea dintre organizatia gazda si voluntar, se poate stabili rambursarea de catre organizatia gazda, in conditiile convenite in contract, a cheltuielilor efectuate pentru realizarea activitatii. Renuntarea de catre voluntar la acest drept echivaleaza cu un act de liberalitate.

Articolul 10
Contractul de voluntariat urmeaza sa cuprinda cel putin urmatoarele obligatii ale voluntarului:
a) sa indeplineasca sarcinile primite din partea organizatiei gazda;
b) sa pastreze confidentialitatea informatiilor la care are acces in cadrul activitatii de voluntariat;
c) sa participe la cursurile de instruire organizate, initiate sau propuse de organizatia gazda pentru o mai buna desfasurare a activitatii voluntarului;
d) voluntarul este raspunzator pentru daunele morale sau materiale aduse organizatiei gazda in cadrul activitatii de voluntariat din propria culpa.

Articolul 11
In executarea contractului de voluntariat voluntarul se subordoneaza conducerii persoanei juridice cu care a incheiat contractul.

Articolul 12
Executarea obligatiilor contractuale ce revin voluntarului nu se poate face prin reprezentare.

Articolul 13
Raspunderea pentru neexecutarea sau pentru executarea necorespunzatoare a contractului de voluntariat este supusa regulilor prevazute de Codul civil.

Articolul 14
Daca pe parcursul executarii contractului de voluntariat intervine, independent de vointa partilor, o situatie de natura sa ingreuneze executarea obligatiilor ce revin voluntarului, contractul va fi renegociat, iar daca situatia face imposibila executarea in continuare a contractului, acesta este reziliat de plin drept.

Articolul 15
Renegocierea contractului de voluntariat se face la cererea scrisa a uneia dintre parti, in conditiile stabilite prin contract.

Articolul 16
Denuntarea unilaterala a contractului de voluntariat are loc din initiativa oricareia dintre parti si se face in forma scrisa, cu aratarea motivelor. Conditiile denuntarii se stabilesc prin contract, termenul stabilit pentru prezentarea preavizului fiind de 30 de zile.

Articolul 17
Litigiile izvorate din incheierea, modificarea, executarea sau incetarea contractului de voluntariat sunt de competenta instantelor judecatoresti, daca partile contractului nu le pot rezolva pe cale amiabila. Actiunile izvorate din contractul de voluntariat sunt scutite de taxa de timbru.

Capitolul III Dispozitii finale

Articolul 18
Se excepteaza de la dispozitiile prezentei legi pompierii voluntari din cadrul serviciilor de pompieri civili constituie conform Ordonantei Guvernului nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 212/1997, cu modificarile ulterioare*).
––– Nota *) Ordonanta Guvernului nr. 60/1997 a fost abrogata prin Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006. Legea nr. 307/2006 nu mai reglementeaza „serviciile de pompieri civili”, ci consacra „serviciile de urgenta voluntare sau private”.

Articolul 19
La concursurile organizate pentru ocuparea de posturi, daca doi sau mai multi candidati obtin punctaje egale, autoritatile si institutiile publice, precum si cele private pot sa acorde punctaj suplimentar persoanelor care prezinta unul sau mai multe certificate nominale de voluntariat prin care se recunoaste prestarea activitatii de voluntariat, precum si experienta dobandite, in conditiile in care acestea constituie criterii de selectie.

Articolul 20
Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
–––

Legea 343/2011 privind aprobarea statului antrenorilor

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/128059

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 60 si 61 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articolul 1
Se aproba Statutul antrenorului, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Articolul 2
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 255/2003 pentru aprobarea Statutului antrenorului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 191 din 26 martie 2003.

Articolul 3
(1) Recunoasterea si echivalarea categoriilor de antrenor, prevazute de Hotararea Guvernului nr. 255/2003, cu nivelurile de antrenor se fac astfel:
a) categoria a V-a se echivaleaza cu nivelul de antrenor asistent;
b) categoria a IV-a si categoria a III-a se echivaleaza cu nivelul de antrenor;
c) categoria a II-a se echivaleaza cu nivelul de antrenor senior;
d) categoria I se echivaleaza cu nivelul de antrenor maestru.
(2) Ocupatia de antrenor se clasifica in urmatoarele niveluri:
a) antrenor asistent;
b) antrenor;
c) antrenor senior;
d) antrenor maestru.

Articolul 4
Orice referire la notiunea de categorie de antrenor, care este cuprinsa in actele normative in vigoare, se considera a fi facuta la notiunea de nivel de antrenor astfel: nivelul de antrenor asistent pentru categoria a V-a, nivelul de antrenor pentru categoriile a IV-a si a III-a, nivelul de antrenor senior pentru categoria a II-a, nivelul de antrenor maestru pentru categoria I.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaza:
–––––
Ministrul educatiei,
cercetarii, tineretului si sportului,
Daniel Petru Funeriu
Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,
Ioan Nelu Botis
Bucuresti, 30 martie 2011.
Nr. 343.

Anexa 
STATUTUL ANTRENORULUI

Capitolul I Dispozitii generale

Articolul 1
Pregatirea sportiva in forme organizate se asigura de catre persoane atestate in domeniu prin diploma de licenta, diploma de absolvire sau certificat de absolvire, recunoscute in conditiile legii.

Articolul 2
Antrenorul este persoana atestata intr-o anumita ramura de sport pe baza diplomei de licenta, a diplomei de absolvire sau a certificatului de absolvire, dupa caz, recunoscute in conditiile legii.

Articolul 3
Antrenorul constituie categoria atestata de cadre tehnice de specialitate care isi asuma responsabilitatea profesionala asupra activitatii desfasurate in structuri sportive in care realizeaza selectia, initierea, pregatirea sau perfectionarea maiestriei sportive in diferite ramuri de sport.

Capitolul II Formarea antrenorului

Articolul 4
Formarea antrenorului se realizeaza in cadrul:
a) institutiilor de invatamant superior, cu specializare/aprofundare intr-o ramura de sport, acreditate sau autorizate in conditii legii, in baza protocolului incheiat de acestea cu Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret si federatiile sportive nationale;
b) studiilor de masterat cu specializare/aprofundare intr-o ramura de sport, organizate de institutiile de invatamant superior, acreditate sau autorizate in conditiile legii, in baza protocolului incheiat de acestea cu Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret si federatiile sportive nationale;
c) cursului de formare a antrenorilor cu durata de 2 ani, organizat de Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret, prin Centrul National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor, denumit in continuare C.N.F.P.A., in colaborare cu federatiile sportive nationale;
d) altor cursuri de formare a antrenorilor cu durata de minimum 2 ani, organizate de scoli postliceale de antrenori sau de alte institutii de formare a antrenorilor acreditate sau autorizate in conditiile legii, in baza protocolului incheiat de acestea cu Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret si federatiile sportive nationale.

Capitolul III Clasificarea ocupatiei de antrenor – promovarea antrenorului

Articolul 5
Clasificarea antrenorilor se face pe baza „Revizuirii structurii pe 5 niveluri a Uniunii Europene pentru calificarea si recunoasterea calificarilor de antrenor”, in conformitate cu reglementarile Consiliului European al Antrenorilor, subcomitet al Retelei Europene pentru Stiinta Sportului, Educatie si Forta de Munca.

Articolul 6
Clasificarea antrenorilor pe niveluri se face astfel:
1. Nivelul de antrenor asistent se poate acorda:
a) absolventului cursului de formare a antrenorilor organizat de catre Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret prin C.N.F.P.A., in colaborare cu federatiile sportive nationale;
b) absolventului studiilor de masterat cu specializare/aprofundare intr-o ramura de sport organizate de institutiile de invatamant superior acreditate sau autorizate in conditiile legii, care nu este absolvent de studii universitare cu licenta in domeniul educatiei fizice si sportului;
c) absolventului de invatamant superior cu licenta in domeniul educatiei fizice si sportului, fara specializare/aprofundare intr-o ramura de sport, dupa un an de specializare intr-o ramura de sport efectuata in cadrul C.N.F.P.A.;
d) absolventului altor cursuri de formare a antrenorilor cu durata de minimum 2 ani organizate de catre alte institutii de formare a antrenorilor acreditate sau autorizate in conditiile legii.
2. Nivelul de antrenor se poate acorda:
a) antrenorului asistent, care dupa minimum un an de activitate desfasurata in acest nivel a fost declarat reusit la examenul de promovare prin evaluarea competentelor aferente acestui nivel;
b) absolventului studiilor de invatamant superior, licentiat cu specializare/aprofundare intr-o ramura de sport, organizate de institutiile de invatamant superior acreditate sau autorizate in conditiile legii;
c) absolventului studiilor de masterat cu specializare/aprofundare intr-o alta ramura de sport decat cea obtinuta in timpul studiilor universitare, organizate de institutiile de invatamant superior din domeniul educatiei fizice si sportului.
3. Nivelul de antrenor senior se poate acorda:
a) antrenorului care dupa minimum 4 ani de activitate desfasurata in acest nivel a fost declarat reusit la examenul de promovare prin evaluarea competentelor aferente acestui nivel;
b) absolventului studiilor de masterat cu specializare/aprofundare in aceeasi ramura de sport in care s-a specializat in timpul studiilor universitare, dar care are minimum 2 ani de activitate desfasurata la nivelul de antrenor in aceasta ramura de sport si a fost declarat reusit la examenul de promovare prin evaluarea competentelor aferente acestui nivel.
4. Nivelul de antrenor maestru se acorda antrenorului senior care dupa minimum 5 ani de activitate desfasurata in acest nivel a fost declarat reusit la examenul de promovare prin evaluarea competentelor aferente acestui nivel.

Articolul 7
(1) Promovarea antrenorilor la un nivel superior se face la cererea persoanei interesate, adresata Federatiei Sportive Nationale, cu respectarea criteriilor prevazute pentru fiecare nivel de antrenor. C.N.F.P.A., unitate in subordinea Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret, organizeaza examenele de promovare in niveluri superioare de clasificare a antrenorilor, in colaborare cu federatiile sportive nationale.
(2) Pentru promovarea intr-un nivel de clasificare superioara, examenele de atestare a competentelor constau in verificarea cunostintelor prin probe de specialitate, stabilite de C.N.F.P.A. in colaborare cu federatiile sportive nationale si aprobate prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret.
(3) Instructiunile privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare a antrenorilor intr-un nivel superior sunt stabilite de C.N.F.P.A., in colaborare cu federatiile sportive nationale si aprobate prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret.

Articolul 8
Antrenorul din nivelele de antrenor si antrenor senior cu rezultate deosebite la nivel international in activitatea sportiva poate beneficia o singura data, la propunerea federatiilor sportive nationale de specialitate, de reducere cu un an a stagiului minim pentru prezentarea la examenele de promovare, daca a pregatit cel putin 2 ani sportivi – pentru sporturile individuale – si cel putin un an o echipa – pentru jocurile sportive de echipa – care au obtinut urmatoarele performante sportive:
a) locurile I-VIII la jocurile olimpice;
b) locurile I-VI la campionatele mondiale si campionatele europene de seniori;
c) locurile I-III la campionatele mondiale si campionatele europene de cadeti, juniori, tineret;
d) locurile I-III la cupe mondiale si cupe europene de seniori, cadeti, juniori, tineret.

Articolul 9
Se considera vechime in ocupatia de antrenor perioada de activitate in specialitate efectuata in:
a) structurile sportive recunoscute in conditiile legii;
b) alte organizatii sportive nationale si internationale.

Articolul 10
Pentru rezultate de exceptie in activitate, indiferent de nivelul de clasificare, la propunerea federatiei sportive nationale de specialitate, antrenorul poate primi titlul onorific de „antrenor emerit”, in baza criteriilor elaborate si aprobate prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret, in conditiile legii.

Capitolul IV Eliberarea si obtinerea carnetului de antrenor

Articolul 11
Ocupatia de antrenor se atesta cu carnetul de antrenor, perioada de activitate fiind certificata prin viza federatiilor sportive nationale.

Articolul 12
Carnetul de antrenor se elibereaza la cerere, conform prevederilor legale in vigoare, si poate fi obtinut de catre:
a) absolventii cursului de formare a antrenorilor cu durata de 2 ani organizat de catre Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret, prin C.N.F.P.A. in colaborare cu federatiile sportive nationale;
b) absolventii institutiilor de invatamant superior cu specializare/aprofundare intr-o ramura de sport, acreditate sau autorizate in conditiile legii, in baza protocolului incheiat de acestea cu Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret si federatiile sportive nationale;
c) absolventii studiilor de masterat cu specializare/aprofundare intr-o ramura de sport, organizate de institutiile de invatamant superior acreditate sau autorizate in conditiile legii, in baza protocolului incheiat de acestea cu Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret si federatiile sportive nationale;
d) absolventii altor cursuri de formare a antrenorilor cu durata de minimum 2 ani organizat de catre alte institutii de formare a antrenorilor acreditate sau autorizate in conditiile legii, in baza protocolului incheiat de acestea cu Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret si federatiile sportive nationale;
e) absolventii unor cursuri de formare a antrenorilor, cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, in conditiile Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.

Capitolul V Drepturile si obligatiile antrenorului

Articolul 13
Pentru activitatea depusa antrenorul beneficiaza de drepturi salariale si alte drepturi, stabilite potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

Articolul 14
Antrenorul are urmatoarele drepturi:
a) sa fie promovat la niveluri superioare de clasificare in raport cu pregatirea profesionala, cu rezultatele obtinute sau cerintele structurii sportive, in conditiile legii;
b) sa beneficieze de conditii corespunzatoare de munca si protectie sociala, in conditiile legii;
c) sa fie nominalizat de catre federatiile sportive nationale in propriile colective tehnice, potrivit competentei profesionale;
d) sa faca parte din organisme interne si internationale de specialitate, sa participe la consfatuiri, cursuri si conferinte nationale si internationale de specialitate;
e) sa fie membru in asociatii profesionale sau organizatii, in scopul reprezentarii intereselor proprii, perfectionarii pregatirii profesionale si protejarii statutului antrenorului;
f) sa primeasca premii, prime, titluri si distinctii, in conditiile legii;
g) alte drepturi, in conditiile legii.

Articolul 15
Antrenorul are urmatoarele obligatii:
a) sa fie loial si devotat profesiei alese;
b) sa isi indeplineasca cu profesionalism obiectivele de performanta stabilite de conducerea structurii sportive unde este salariat;
c) sa respecte drepturile, demnitatea si valoarea fiecarui participant la sport si sa trateze pe toata lumea egal, fara deosebire de rasa, de nationalitate, de origine etnica, de limba, de religie, de sex, de opinie, de apartenenta politica, de avere sau de origine sociala;
d) sa respecte statutul si regulamentele federatiei sportive nationale in care isi desfasoara activitatea;
e) sa realizeze selectia, initierea, pregatirea si perfectionarea tinerelor talente pentru sportul de performanta;
f) sa aplice in procesul de antrenament linia metodica si cerintele stabilite de federatia sportiva nationala in care isi desfasoara activitatea;
g) sa promoveze spiritul de fair-play, sa combata fenomenul de dopaj si actiunile de violenta in ramura de sport in care isi desfasoara activitatea;
h) sa cunoasca si sa respecte normele de securitate, de protectie si de igiena a muncii;
i) sa participe periodic la una dintre formele de perfectionare organizate, pentru a fi la curent cu cerintele si dezvoltarea ramurii sportive;
j) alte obligatii prevazute in contractul individual de munca.

Capitolul VI Evaluarea si aprecierea activitatii antrenorului. Recompense si sanctiuni

Articolul 16
Evaluarea si aprecierea activitatii antrenorului se fac de catre structura sportiva in care isi desfasoara activitatea, in conformitate cu reglementarile interne si legislatia in vigoare.

Articolul 17
(1) Antrenorul cu rezultate deosebite in activitatea sportiva poate primi de la structurile sportive in care isi desfasoara activitatea premii si alte recompense materiale, in conformitate cu reglementarile interne si legislatia in vigoare.
(2) Structurile sportive in care isi desfasoara activitatea antrenorii pot stabili si alte forme de recompense pentru merite deosebite in activitate, in conditiile legii.

Articolul 18
Incalcarea de catre antrenor a prezentului statut, a regulamentelor federatiilor sportive nationale, a regulamentelor structurilor sportive in care isi desfasoara activitatea, a obligatiilor contractuale si altor reglementari se sanctioneaza in conditiile legii.

Capitolul VII Dispozitii finale

Articolul 19
Prevederile prezentului statut se aplica tuturor antrenorilor in activitate, indiferent de ramura de sport, de nivelul de clasificare si structura sportiva unde isi desfasoara activitatea, atat antrenorilor romani, cat si celor straini care isi desfasoara activitatea in Romania.

Articolul 20
Recunoasterea calificarii de antrenor obtinute in strainatate se face prin echivalarea si recunoasterea competentelor aferente ocupatiei de antrenor, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Legea 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport

–––- Nota 

**) Republicata in temeiul art. III din Legea nr. 243/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 793 din 26 octombrie 2015, dandu-se textelor o noua numerotare.

Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 147 din 27 februarie 2014 si a mai fost modificata si completata prin Legea nr. 128/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport, precum si pentru modificarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea si combaterea producerii si traficului ilicit de substante dopante cu grad mare de risc, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 744 din 13 octombrie 2014.

──────────

Titlul I Dispozitii generale

Articolul 1

(1) Prezenta lege reglementeaza prevenirea si combaterea dopajului in sport.
(2) Conform reglementarilor Conventiei impotriva dopajului, adoptata in cadrul Consiliului Europei, la Strasbourg la 16 noiembrie 1989, ratificata prin Legea nr. 171/1998, ale Conventiei internationale impotriva dopajului in sport, adoptata in cadrul Conferintei Generale a Organizatiei Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura, la Paris la 19 octombrie 2005, acceptata prin Legea nr. 367/2006, si ale Codului Mondial Anti-Doping, elaborat de Agentia Mondiala Anti-Doping, denumit in continuare Cod, se interzice dopajul in sport din ratiuni de natura etica si medicala.
(3) In examinarea faptelor si aspectelor juridice ale unui caz de incalcare a reglementarilor anti-doping, jurisdictia de solutionare a cauzelor o au doar instantele sportive, instanta de ultim grad fiind Curtea de arbitraj sportiv de la Lausanne.

Articolul 2

(1) Dopajul in sport reprezinta una sau mai multe incalcari ale reglementarilor anti-doping prevazute la alin. (2).
(2) Constituie incalcari ale reglementarilor anti-doping urmatoarele fapte:
a) prezenta unei substante interzise sau a metabolitilor acesteia ori a markerilor ei in proba biologica provenita de la un sportiv;
b) utilizarea sau tentativa de a utiliza o substanta interzisa sau o metoda interzisa;
c) evitarea, refuzul sau neprezentarea nejustificata pentru prelevarea de probe;
d) incalcarea de 3 ori, intr-o perioada de 12 luni, a reglementarilor in vigoare referitoare la disponibilitatea sportivului pentru testarea doping in afara competitiei, inclusiv nerespectarea de catre sportiv a obligatiei de a furniza informatii privind localizarea sa, precum si a reglementarilor privind testele neefectuate, conform Standardului international pentru testare si investigatii al Agentiei Mondiale Anti-Doping, inclusiv orice combinatie de 3 asemenea incalcari intr-o perioada de 12 luni;
e) falsificarea oricarei parti a controlului doping, care include, fara a se limita la, obstructionarea intentionata sau incercarea de a obstructiona un ofiter de control doping, furnizarea de informatii false unei organizatii anti-doping sau intimidarea ori incercarea de a intimida un posibil martor;
f) detinerea de substante si/sau de metode interzise;
g) traficarea sau tentativa de traficare a oricarei substante si/sau metode interzise;
h) administrarea unui sportiv in competitie si/sau in afara competitiei a oricarei substante si/sau metode interzise;
i) complicitatea prin asistarea, incurajarea, sprijinirea, instigarea, acoperirea sau orice alt tip de complicitate intentionata implicand o incalcare sau o tentativa de incalcare a unei reglementari anti-doping, inclusiv introducerea unui sportiv in competitie pe perioada suspendarii;
j) asocierea intre un sportiv si o persoana care a suferit o suspendare, ca urmare a implicarii intr-un caz de incalcare a reglementarilor anti-doping sau a fost condamnat in baza unei proceduri profesionale, disciplinare sau penale, pentru o fapta care ar fi constituit o incalcare a reglementarilor anti-doping, numai dupa ce sportivul sau o persoana din personalul asistent al sportivului a fost notificata in scris.

Articolul 3

In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
1. ADAMS – sistem de administrare si management anti-doping, instrument de gestionare a bazei de date folosind internetul pentru introducerea, depozitarea, difuzarea si raportarea de date destinate sa ajute beneficiarii si Agentia Mondiala Anti-Doping in operatiunile anti-doping, in conformitate cu legislatia in vigoare referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal;
2. administrarea – punerea la dispozitie, furnizarea, supervizarea, facilitarea sau participarea in orice alt mod la utilizarea de catre o alta persoana a unei substante interzise si/sau metode interzise;
3. ajutor substantial – sprijin efectiv acordat de catre un sportiv sau o persoana din cadrul personalului asistent al sportivilor, prin furnizarea de informatii printr-o declaratie scrisa si administrarea de probe, inclusiv prin depunerea de marturii si furnizarea de informatii concludente pentru descoperirea unui caz si stabilirea unei incalcari de catre alt sportiv sau persoana din cadrul personalului asistent al sportivului;
4. audiere provizorie – audiere sumara ce are loc inaintea audierii prevazute la art. 47, verbala sau scrisa, in cadrul careia sportivului i se aduc la cunostinta rezultatul constatat, reglementarile anti-doping incalcate, drepturile de care beneficiaza si obligatiile care ii revin;
5. comitet national olimpic – organizatie recunoscuta de Comitetul International Olimpic;
6. competitie – o singura cursa, meci, joc sau o intrecere sportiva singulara;
7. consecinte financiare – sanctiunea de natura financiara impusa ca urmare a unei incalcari a reglementarilor anti-doping sau dispusa de Curtea de Arbitraj Sportiv, pentru a recupera costurile asociate acesteia;
8. control doping – procesul care include furnizarea de informatii privind localizarea sportivilor, planificarea distribuirii testarilor, prelevarea si manuirea de probe biologice, transportul de probe biologice la laborator, analiza de laborator, scutirile pentru uz terapeutic (SUT), gestionarea rezultatelor, audieri si apeluri;
9. control doping fara aviz prealabil – un control doping care se desfasoara fara vreo atentionare prealabila a sportivului si in care sportivul este insotit in permanenta, incepand din momentul anuntarii si pana la prelevarea probei biologice;
10. Conventia UNESCO – Conventia internationala impotriva dopajului in sport, adoptata la cea de a 33-a sesiune a Conferintei Generale UNESCO din 19 octombrie 2005, inclusiv toate amendamentele adoptate de statele parti la Conventie si de Conferinta partilor la Conventia internationala impotriva dopajului in sport;
11. descalificare – invalidarea rezultatelor sportivului, obtinute in cadrul unei anumite competitii sau manifestari sportive, cu toate consecintele ce decurg din aceasta, inclusiv retragerea de medalii, puncte si premii;
12. detinere – posesia sau controlul exclusiv asupra substantei sau metodei interzise;
13. falsificarea – modificarea cu un scop incorect printr-o actiune incorecta, obstructionarea, inducerea in eroare sau orice comportament fraudulos, in scopul de a modifica rezultatele testarii doping sau de a impiedica desfasurarea procedurilor obisnuite de testare doping, precum si oferirea de informatii false Agentiei;
14. informarea publica sau raportarea – publicarea de informatii cu privire la incalcarea unei reglementari anti-doping, in conformitate cu art. 55;
15. in competitie – perioada care incepe cu 12 ore inainte de o competitie la care sportivul este programat sa participe, pana la finalul competitiei si al procesului de prelevare a probelor legat de acea competitie, cu exceptia situatiilor in care se prevede altfel in reglementarile unei federatii internationale sau ale unei alte organizatii nationale anti-doping;
16. in afara competitiei – orice testare doping care nu este realizata in competitie;
17. lipsa vinovatiei sau neglijentei – demonstrarea de catre sportiv a faptului ca nu a stiut sau nu a suspectat si nici nu ar fi avut posibilitatea sa stie ori sa suspecteze, chiar prin exercitarea celei mai atente griji, faptul ca a folosit sau ca i s-au administrat substante ori metode interzise sau ca intr-un alt mod a incalcat o reglementare anti-doping;
18. lipsa vinovatiei sau neglijentei semnificative – demonstrarea de catre sportiv a faptului ca vinovatia sau neglijenta de care a dat dovada nu a fost semnificativa in ceea ce priveste incalcarea reglementarilor anti-doping, atunci cand se analizeaza imprejurarile si se iau in calcul criteriile stabilite pentru acestea;
19. Lista interzisa – lista care denumeste substantele si metodele interzise;
20. locul unei manifestari sportive – loc stabilit de organismul decizional al unui eveniment;
21. lot de testare inregistrat – esantionul format din sportivi de elita, stabilit separat de catre fiecare federatie internationala si organizatie nationala anti-doping, sportivi care sunt supusi testarii doping in si in afara competitiei, ca parte a planului de distribuire a testarilor apartinand organizatiei sau federatiei internationale respective si care au obligatia sa furnizeze informatii de localizare in conformitate cu prevederile Codului si ale Standardului international pentru testare si investigatii;
22. manifestare sportiva – serie de competitii individuale organizate impreuna de catre un singur organism decizional;
23. manifestare sportiva internationala – manifestare sportiva in cadrul careia Comitetul International Olimpic, Comitetul International Paralimpic, o federatie internationala, o organizatie care organizeaza o manifestare sportiva majora sau alta organizatie sportiva internationala raspund de manifestarea sportiva sau numesc oficiali pentru aceasta;
24. manifestare sportiva nationala – manifestare sportiva ce implica participarea sportivilor de nivel national si international, care nu este o manifestare sportiva internationala;
25. marker – un compus, grup de compusi sau parametri biologici, care indica utilizarea de substante sau metode interzise;
26. metabolit – orice substanta produsa in organism in urma unui proces de metabolizare, biodegradare;
27. metoda interzisa – orice metoda calificata astfel in cuprinsul Listei interzise;
28. ofiter de control doping – persoana atestata de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si care are, pe baza delegatiei emise de Agentia Nationala Anti-Doping, responsabilitatea gestionarii la fata locului a sedintei de prelevare a probei;
29. oficial pentru recoltarea probelor de sange – ofiter de control doping autorizat care are si calificare medicala pentru efectuarea punctiei venoase, obtinuta potrivit prevederilor legale;
30. organizator de manifestari sportive majore – asociatiile continentale ale comitetelor nationale olimpice si alte organizatii internationale sportive multidisciplinare, care functioneaza drept organism decizional al oricaror manifestari sportive continentale, regionale sau internationale;
31. organizatie anti-doping – semnatar responsabil cu adoptarea de reguli pentru initierea, implementarea sau aplicarea oricarei parti din procesul de control doping, ce poate include Comitetul International Olimpic, Comitetul International Paralimpic, alte organizatii care organizeaza evenimente sportive majore ce efectueaza testarea in cadrul acestor evenimente sportive, Agentia Mondiala Anti-Doping, federatiile internationale si organizatiile nationale anti-doping;
32. organizatie nationala anti-doping – entitate desemnata de fiecare tara, avand autoritatea si responsabilitatea principala la nivel national de a adopta si implementa reglementarile anti-doping, de a efectua activitatea de prelevare a probelor, gestionarea rezultatelor si procedura de audiere;
33. organizatie regionala anti-doping – entitate la nivel regional, desemnata de tarile membre sa coordoneze si sa gestioneze domenii delegate din programele nationale anti-doping ale acestora, care pot include adoptarea si implementarea de reglementari anti-doping, planificarea si prelevarea de probe, gestionarea rezultatelor, examinarea scutirilor pentru uz terapeutic, desfasurarea audierilor si coordonarea programelor educative la nivel regional;
34. participant – orice sportiv sau membru al personalului asistent al sportivului;
35. pasaportul biologic al sportivului – programul si metodele prin care se colecteaza si se consemneaza informatii, in conformitate cu standardele internationale ale Agentiei Mondiale Anti-Doping;
36. perioada manifestarii sportive – timpul dintre inceputul si sfarsitul unei manifestari sportive, stabilit de organismul care coordoneaza manifestarea;
37. persoana – persoana fizica sau juridica si orice alta entitate;
38. personal asistent al sportivului – orice antrenor, preparator, manager, agent, personal din conducerea echipei, oficial, personal medical ori paramedical, parinte sau orice alta persoana care lucreaza, trateaza sau acorda asistenta sportivului care participa sau se pregateste sa participe la competitii sportive;
39. posesia – situatia in care persoana are control exclusiv sau intentioneaza sa exercite controlul asupra substantei si/sau metodei interzise; cumpararea, inclusiv prin mijloace electronice sau orice alte mijloace, a unei substante si/sau metode interzise, de catre o persoana, constituie posesie;
40. proba biologica – orice material biologic colectat pentru a fi supus controlului doping;
41. produs contaminat – produs care contine o substanta interzisa si care nu este mentionata pe eticheta produsului;
42. programul observatorilor independenti – echipa de observatori, aflata sub supravegherea Agentiei Mondiale Anti-Doping, care observa si ofera indrumari cu privire la procesul de control doping la anumite manifestari sportive si raporteaza observatiile sale;
43. rezultat atipic – un raport de la un laborator sau o alta entitate recunoscuta de catre Agentia Mondiala Anti-Doping, care necesita investigatii ulterioare potrivit prevederilor Standardului international pentru laboratoare, inainte de a se stabili existenta unui rezultat pozitiv;
44. rezultat pozitiv – un raport de la un laborator sau de la alta entitate careia i s-a aprobat efectuarea de testari, care identifica, intr-o proba biologica, prezenta unei substante interzise, a metabolitilor ori a markerilor sai, inclusiv insemnate cantitati de substante endogene sau dovezi ale utilizarii de metode interzise;
45. rezultat pozitiv in pasaportul biologic – raport elaborat pe baza procedurii prevazute in Documentul tehnic sau in Instructiunile tehnice, care releva faptul ca rezultatele analitice examinate sunt atipice in raport cu o stare fiziologica normala sau cu o patologie cunoscuta si sunt comparabile cu utilizarea unei substante si/sau metode interzise;
46. scutire pentru uz terapeutic (SUT) – aprobarea utilizarii in scopuri terapeutice a unei substante si/sau metode interzise sportivilor care prezinta o afectiune dovedita medical;
47. semnatari – entitati semnatare ale Codului, ce se conformeaza prevederilor acestuia;
48. sport de echipa – un sport in care inlocuirea jucatorilor este permisa pe durata desfasurarii unei competitii;
49. sport individual – orice sport care nu este sport de echipa;
50. sportiv – orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel international, definit ca atare de fiecare federatie internationala, sau orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel national, legitimata la un club sportiv afiliat la o federatie sportiva nationala, si orice alta persoana care participa la activitatea sportiva la nivel inferior. Prezenta definitie cuprinde si practicantii de sport la nivel recreativ, fara ca acestia sa aiba obligatia de a furniza informatii privind localizarea lor si de a solicita scutire pentru uz terapeutic (SUT);
51. sportiv de nivel national – sportiv care concureaza intr-o disciplina sportiva la nivel national, conform definitiei elaborate de fiecare organizatie nationala anti-doping, cu respectarea Standardului international pentru testare si investigatii;
52. sportiv de nivel international – sportiv care concureaza la nivel international intr-o disciplina sportiva, definit ca atare de fiecare federatie internationala, cu respectarea Standardului international pentru testare si investigatii;
53. standard international – un standard adoptat de catre Agentia Mondiala Anti-Doping, ce contine si detalii tehnice necesare pentru implementarea dispozitiilor Codului;
54. stricta responsabilitate – regula conform careia, potrivit art. 2 alin. (2) lit. a) si b), pentru a stabili incalcarea unei reglementari anti-doping, nu este necesar ca organizatia anti-doping sa demonstreze intentia, vinovatia, neglijenta sau utilizarea cu buna stiinta a unei substante si/sau metode interzise de catre sportiv;
55. substanta interzisa – orice substanta calificata astfel in cuprinsul Listei interzise;
56. substante specifice – toate substantele interzise, cu exceptia substantelor din clasele agentilor anabolizanti, a hormonilor si anumitor stimulente si hormoni antagonisti si modulatori, precum si a metodelor interzise, identificate ca atare in Lista interzisa, standard international al Agentiei Mondiale Anti-Doping;
57. suspendarea – oprirea sportivului sau a unei persoane din personalul asistent al acestuia, pentru o perioada determinata de timp, de la participarea in cadrul oricarei competitii, exercitarea unei activitati in legatura cu activitatea sportiva, precum si suspendarea finantarii conform art. 61 alin. (9);
58. suspendare provizorie – oprirea temporara a sportivului sau a unei persoane din cadrul personalului asistent al sportivului suspectat de una dintre incalcarile prevazute la art. 2 alin. (2) de la participarea in cadrul oricarei competitii pana la luarea deciziei finale;
59. tentativa – angajare comportamentala deliberata, care constituie un pas important in desfasurarea unei actiuni, cu scopul savarsirii uneia dintre faptele prevazute la art. 2 alin. (2);
60. terapeutic – tratamentul unei stari medicale cu agenti sau metode curative sau care ajuta la vindecare;
61. testari-tinta – selectionarea sportivilor pentru testare, pe baza criteriilor prevazute in Standardul international pentru testare si investigatii;
62. testare doping – parte a procesului de desfasurare a controlului doping, ce presupune planificarea distribuirii testelor, prelevarea de probe biologice, manuirea lor si transportul de probe biologice la laborator;
63. trafic – vanzarea, oferirea, transportarea, trimiterea, aducerea sau distribuirea ori posesia, in unul din scopurile aici prevazute, catre un tert, a unei substante si/sau metode interzise, prin orice mijloace, de catre un sportiv, personal asistent al sportivului sau de orice alta persoana aflata sub jurisdictia unei organizatii anti-doping;
64. utilizare de substante sau metode interzise – aplicarea, ingerarea, injectarea sau consumul prin orice mijloace al oricarei substante sau metode interzise;
65. vinovatia – orice incalcare a unei indatoriri sau orice lipsa de atentie cuvenita in conformitate cu o situatie anume.

Titlul II Organizarea activitatii anti-doping la nivel national

Capitolul I Agentia Nationala Anti-Doping

Articolul 4

(1) In vederea combaterii fenomenului de dopaj in sport functioneaza Agentia Nationala Anti-Doping, denumita in continuare Agentia, institutie publica cu personalitate juridica, cu autonomie decizionala si operationala in activitatea antidoping si de cercetare stiintifica in domeniu, in subordinea Guvernului, coordonata de prim-ministru, prin Cancelaria Prim-Ministrului, finantata din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, cu sediul in municipiul Bucuresti, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2.
–––-
Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de subpct. 1 al pct. IX, art. 8 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 40 din 28 iunie 2016 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016.
(2) Personalul Agentiei este personal contractual si este salarizat la nivelul prevazut pentru aparatul de lucru al Guvernului.

Articolul 5

(1) Laboratorul de control doping se organizeaza ca institutie publica cu personalitate juridica, independenta din punct de vedere analitic, financiar, stiintific si operational fata de Agentie si orice structura sportiva, in subordinea Guvernului si coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului, finantat din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, prin desfiintarea Directiei cercetare si laborator antidoping din cadrul Agentiei Nationale Anti-Doping si preluarea activitatii acesteia.
(2) Atributiile, organizarea, functionarea, numarul de posturi si structura organizatorica ale Laboratorului de control doping se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
(3) Patrimoniul Laboratorului de control doping se constituie din totalitatea drepturilor si obligatiilor patrimoniale asumate de catre Agentia Nationala Anti-Doping aferente activitatii preluate de catre Laborator de la Agentie.
(4) Laboratorul de control doping preia de la Agentia Nationala Anti-Doping, pe baza de protocol de predare-primire, patrimoniul aferent Directiei cercetare si laborator antidoping, stabilit pe baza situatiilor financiare intocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991
, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Mijloacele fixe si obiectele de inventar aflate in spatiile situate in sediul Agentiei Nationale Anti-Doping folosite de catre Laboratorul de control doping se predau pe baza de protocol de predare-primire incheiat intre directorul Laboratorului de control doping si presedintele Agentiei Nationale Anti-Doping.
–––-
Art. 5 a fost modificat de subpct. 2 al pct. IX, art. 8 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 40 din 28 iunie 2016 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016.

Articolul 5^1

(1) Personalul Laboratorului de control doping este personal contractual si este salarizat la nivelul prevazut pentru aparatul de lucru al Guvernului.
(2) Personalul Directiei cercetare si laborator antidoping este preluat de Laboratorul de control doping, cu respectarea drepturilor salariale existente la data preluarii si celorlalte drepturi prevazute de lege pentru aceasta categorie de personal.
(3) Laboratorul se subroga in toate drepturile si obligatiile ce decurg din activitatile preluate de la Agentie, inclusiv in cele rezultate din contractele de munca incheiate de Agentie pentru personalul preluat potrivit alin. (2) cu respectarea dispozitiilor din Codul muncii.
–––-
Art. 5^1 a fost introdus de subpct. 3 al pct. IX, art. 8 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 40 din 28 iunie 2016 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016.

Articolul 6

Agentia are urmatoarele obiective:
a) prevenirea si combaterea la nivel national a fenomenului de dopaj prin adoptarea si implementarea politicilor si reglementarilor anti-doping, in conformitate cu prevederile prezentei legi;
b) incurajarea practicarii unui sport curat, in vederea protejarii sanatatii sportivilor si respectarii principiilor fairplay-ului in sport;
c) elaborarea si dezvoltarea de studii si proiecte de cercetare sociologice, comportamentale, juridice si etice, investigatii efectuate in domeniul medical biochimie, analitic si fiziologic;
d) prevenirea si combaterea producerii si traficului ilicit de substante dopante cu grad mare de risc;
e) reafirmarea angajamentului Romaniei si consolidarea pozitiei de partener credibil si activ in efortul global de lupta impotriva dopajului in sport;
f) dezvoltarea institutionala in vederea implementarii politicilor adoptate in domeniu.

Articolul 7

In vederea realizarii obiectivelor prevazute la art. 6, Agentia indeplineste urmatoarele atributii:
1. elaboreaza Strategia Nationala Anti-Doping, in conformitate cu obiectivele si prevederile Codului, ale standardelor internationale, ale reglementarilor Conventiei impotriva dopajului, adoptata in cadrul Consiliului Europei, la Strasbourg, la 16 noiembrie 1989, ratificata prin Legea nr. 171/1998, si ale Conventiei UNESCO;
2. initiaza proiecte de acte normative pentru armonizarea legislatiei nationale anti-doping cu reglementarile internationale in domeniu;
3. raspunde de efectuarea testarilor doping si asigura gestionarea rezultatelor si a procedurii de audiere;
4. elaboreaza si actualizeaza planul de distribuire a testarilor doping, in conformitate cu prevederile Codului si ale Standardului international pentru testare si investigatii;
5. investigheaza rezultatele atipice si datele atipice din pasaportul biologic al sportivului;
6. investigheaza orice alte informatii rezultate din analize sau din alte surse sau date care indica incalcarea uneia sau mai multor reglementari anti-doping, in scopul fie de a exclude suspiciunea privind incalcarea regulii/regulilor, fie de a consolida probe care sa sprijine initierea unei proceduri privind incalcarea unei reglementari anti-doping;
7. initiaza, promoveaza si/sau sustine financiar, dupa caz, programe educative si de prevenire a dopajului in sport;
8. organizeaza si efectueaza controale doping in competitie si in afara competitiei;
9. asigura aplicarea masurilor concrete pentru sanctionarea dopajului in sport;
10. initiaza, sustine financiar si/sau incurajeaza programe de promovare a fairplay-ului in sport;
11. incurajeaza structurile sportive, Ministerul Tineretului si Sportului si Comitetul Olimpic si Sportiv Roman in adoptarea unor programe de testare coerente si uniforme;
12. colaboreaza cu autoritatile si institutiile publice, cu organizatiile guvernamentale si neguvernamentale nationale si internationale cu atributii in domeniu;
13. propune masuri specifice si colaboreaza cu autoritatile si institutiile publice in sensul intensificarii luptei impotriva traficului ilicit de substante si/sau metode interzise;
14. initiaza aprobarea si revizuirea Listei interzise*), in conformitate cu lista Agentiei Mondiale Anti-Doping; Nota 

──────────

*) A se vedea Legea nr. 129/2014 pentru aprobarea Standardului international Lista interzisa pentru anul 2014, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 740 din 10 octombrie 2014 si Ordinul presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping nr. 224/2015 privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2016, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 802 din 28 octombrie 2015.

──────────
15. actualizeaza, in colaborare cu Ministerul Sanatatii si cu Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, si publica anual lista cu specialitatile farmaceutice autorizate si comercializate in Romania care au in componenta substante si/sau metode interzise;
16. intocmeste planul national anual de testare, in competitie si in afara competitiei, si il pune la dispozitia Agentiei Mondiale Anti-Doping, la solicitarea acesteia, intocmeste lotul de testare inregistrat si tine evidenta localizarii sportivilor, potrivit prevederilor Standardului international pentru testare si investigatii al Agentiei Mondiale Anti-Doping;
17. asigura organizarea si functionarea comisiilor prevazute la art. 14 alin. (1);
18. aproba scutirile de uz terapeutic pentru sportivii de nivel national, la solicitarea scrisa a acestora, in conformitate cu procedura descrisa in Standardul international de acordare a scutirilor de uz terapeutic (SUT) al Agentiei Mondiale Anti-Doping si tine evidenta scutirilor pentru uz terapeutic (SUT) pentru sportivii de nivel international;
19. comunica Agentiei Mondiale Anti-Doping si federatiilor internationale de specialitate cazurile de incalcari ale reglementarilor anti-doping gestionate, precum si solicitarile de scutiri pentru uz terapeutic (SUT) pentru sportivii de nivel national;
20. elaboreaza normele metodologice privind organizarea si desfasurarea controlului doping;
21. organizeaza cursuri pentru formarea profesionala si perfectionarea ofiterilor de control doping;
22. organizeaza cursuri de instruire anti-doping pentru instructorii din salile de culturism si fitness;
23. prezinta anual un raport de activitate Guvernului si Parlamentului;
24. organizeaza periodic, cu structurile sportive, actiuni privind informarea, prevenirea si combaterea fenomenului de dopaj in sport;
25. initiaza, promoveaza si desfasoara activitati de cercetare stiintifica;
26. elaboreaza normele de utilizare a veniturilor Agentiei pentru categoriile de cheltuieli ce se efectueaza pentru realizarea actiunilor de prevenire si combatere a dopajului in sport, precum si a celor de prevenire si combatere a traficului ilicit de substante cuprinse in Lista interzisa si le supune Guvernului spre aprobare, prin hotarare;
27. avizeaza suplimentele alimentare care detin notificare de punere pe piata, destinate utilizarii de catre sportivi;
28. intocmeste si realizeaza planul anual de educatie anti-doping;
29. da publicitatii, anual, raportul statistic referitor la activitatile de control doping intreprinse, copia acestuia fiind comunicata Agentiei Mondiale Anti-Doping;
30. colecteaza, stocheaza, prelucreaza sau comunica date cu caracter personal cu privire la sportiv si alte persoane, atunci cand este necesar si aplicabil in desfasurarea activitatilor anti-doping, in conformitate cu Codul si legislatia nationala in vigoare.

Articolul 8

Agentia are obligatia de a achita cotizatiile stabilite de catre organizatiile guvernamentale si neguvernamentale internationale, asumate prin Legea nr. 171/1998 si prin Conventia internationala impotriva dopajului in sport, adoptata in cadrul Conferintei Generale a Organizatiei Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura, la Paris, la 19 octombrie 2005, acceptata prin Legea nr. 367/2006.

Articolul 9

Posturile publice de radio si de televiziune pun la dispozitie, gratuit, Agentiei un spatiu de emisie de minimum 30 de minute lunar, din care 50% la ore de maxima audienta, pentru difuzarea de emisiuni cu caracter educativ si materiale promotionale, in scopul prevenirii si combaterii dopajului in sport.

Articolul 10

(1) Pe langa Agentie functioneaza Consiliul director, ca organ consultativ.
(2) Conducerea Agentiei este asigurata de un presedinte, numit pe o perioada de 5 ani, prin decizie a prim-ministrului, din randul specialistilor in domeniu, pe baza indeplinirii cerintelor de competente profesionale si manageriale, precum si a criteriului de independenta politica si de independenta fata de structurile sportive.

Articolul 11

(1) Consiliul director al Agentiei are in componenta 9 membri, dupa cum urmeaza:
a) presedinte;
b) 4 reprezentanti ai aparatului de lucru al Guvernului;
c) un reprezentant al Ministerului Tineretului si Sportului, desemnat de ministru, din randul angajatilor sai;
d) un reprezentant al Comitetului Olimpic si Sportiv Roman;
e) un reprezentant al sportivilor de performanta, desemnat de Comitetul Olimpic si Sportiv Roman;
f) un reprezentant al federatiilor sportive nationale, desemnat de Comitetul Olimpic si Sportiv Roman.
(2) Competentele Consiliului director se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
(3) Activitatea Consiliului director este condusa de un presedinte, care este si presedintele Agentiei.
(4) Mandatul membrilor Consiliului director este de 5 ani.
(5) Membrii Consiliului director sunt obligati sa respecte secretul profesional si vor semna declaratii de confidentialitate si conflict de interese.
(6) Consiliul director se intruneste in sedinte ordinare lunare si in sedinte extraordinare ori de cate ori este nevoie, la solicitarea presedintelui sau a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai.
(7) Convocarea Consiliului director se face cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data sedintei si va cuprinde in mod obligatoriu ordinea de zi si documentatia necesara.
(8) Deciziile Consiliului director sunt adoptate cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai.
(9) Membrii Consiliului director, care participa la sedinte, cu exceptia presedintelui, beneficiaza de indemnizatie de sedinta de 20% din indemnizatia lunara a presedintelui. Totalul sumelor cuvenite unui membru al Consiliului director, ca urmare a participarii la sedinte, nu poate depasi intr-o luna 20% din indemnizatia lunara a presedintelui.

Articolul 12

(1) Mandatul membrilor Consiliului director inceteaza inainte de termen in urmatoarele situatii:
a) renuntarea la calitatea de membru;
b) transferarea in cadrul altei autoritati sau institutii publice;
c) aplicarea unei sanctiuni disciplinare;
d) neindeplinirea obligatiilor ce ii revin;
e) pierderea calitatii pentru care au fost numiti;
f) deces;
g) revocarea mandatului de catre autoritatea care l-a desemnat.
(2) In cazurile prevazute la alin. (1) se desemneaza un nou reprezentant, al carui mandat dureaza pana la expirarea mandatului celui in locul caruia a fost numit.

Articolul 13

(1) Presedintele Agentiei are rang de secretar de stat si este ajutat in activitatea sa de un vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, numit pe o perioada de 5 ani, in conditiile legii, prin decizie a prim-ministrului, pe baza indeplinirii cerintelor de competente profesionale si manageriale, precum si a criteriului de independenta politica si de independenta fata de structurile sportive.
(2) In exercitarea atributiilor sale presedintele Agentiei emite ordine si instructiuni.
(3) Ordinele si instructiunile cu caracter normativ emise de presedintele Agentiei se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Articolul 14

(1) Pe langa Agentie se constituie Comisia de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic, Comisia de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au incalcat reglementarile anti-doping si Comisia de apel.
(2) Componenta si competentele comisiilor prevazute la alin. (1) se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei*). Nota 

──────────

*) A se vedea Ordinul presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping nr. 47/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au incalcat reglementarile antidoping, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 168 din 10 martie 2014.

──────────
(3) Membrii comisiilor prevazute la alin. (1), care participa la sedinte, beneficiaza de indemnizatie de sedinta de 20% din indemnizatia lunara a presedintelui. Totalul sumelor cuvenite unui membru al comisiilor, ca urmare a participarii la sedinte, nu poate depasi intr-o luna 20% din indemnizatia lunara a presedintelui.
(4) Pentru activitatea prestata de comisiile prevazute la alin. (1) se percepe o taxa al carei cuantum se stabileste anual, prin decizie a Consiliului director, aprobata prin ordin al presedintelui Agentiei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Articolul 15

(1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Agentiei se asigura din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
(2) Tarifele pentru formarea si perfectionarea ofiterilor de control doping, precum si tarifele pentru testarea suplimentelor nutritive se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei**). Nota 

──────────

**) A se vedea Ordinul presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping nr. 250/2013 privind aprobarea tarifului pentru formarea si perfectionarea ofiterilor de control doping, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 370 din 21 iunie 2013.

──────────

Articolul 16***)
Nota 

──────────

***) A se vedea Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015.

──────────
(1) Salariatii care au o vechime in munca in cadrul Agentiei de cel putin 2 ani primesc lunar un spor de stabilitate de 5%, calculat la salariul de baza.
(2) Pentru fiecare an de vechime in munca, ce depaseste pragul de 2 ani, la procentul prevazut la alin. (1) se adauga cate 3 procente.
(3) Sporul de stabilitate, acordat in conditiile alin. (1) si (2), nu poate depasi 20% din salariul de baza.
(4) Sporul de stabilitate se acorda cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea prevazuta la alin. (1) si (2).
(5) Sporul de stabilitate nu se acorda persoanelor incadrate in munca dupa pensionare.

Articolul 17***)
Nota 

──────────

***) A se vedea Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015.

──────────
(1) Personalul Agentiei, datorita faptului ca este supus prin profilul activitatii desfasurate la o solicitare psihica foarte ridicata si la riscul de imbolnavire ca urmare a manevrarii de probe biologice de urina si sange, beneficiaza de un spor in cuantum de pana la 25%, calculat la salariul de baza, in conditiile legii.
(2) Categoriile de personal contractual, cuantumurile sporului prevazut la alin. (1) si conditiile de acordare se stabilesc, in limitele prevazute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu incadrarea in cheltuielile de personal prevazute in bugetul aprobat.

Articolul 18***)
Nota 

──────────

***) A se vedea Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015.

──────────
Finantarea sporurilor prevazute la art. 16 si 17 se efectueaza din venituri proprii, cu incadrarea in cheltuielile de personal prevazute in bugetul aprobat.

Articolul 19***)
Nota 

──────────

***) A se vedea Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015.

──────────
(1) Personalul Agentiei beneficiaza de spor de confidentialitate in cuantum de 15%, aplicat la salariul de baza brut lunar.
(2) Categoriile de personal si conditiile de acordare a sporului prevazut la alin. (1) se stabilesc, in limitele prevazute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.

 

Capitolul II Publicarea si revizuirea Listei interzise

Articolul 20

(1) Lista interzisa, in conformitate cu cea a Agentiei Mondiale Anti-Doping, se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Agentia va revizui Lista interzisa ori de cate ori vor aparea modificari in lista publicata de Agentia Mondiala Anti-Doping.

 

Capitolul III Scutiri pentru uz terapeutic

Articolul 21

(1) Prezenta unei substante interzise sau a metabolitilor sau markerilor ei si/sau utilizarea sau tentativa de utilizare, posesia sau administrarea sau tentativa de a administra o substanta interzisa sau o metoda interzisa nu vor constitui o incalcare a unei reglementari anti-doping, daca sunt incidente scutirile pentru uz terapeutic (SUT) acordate in conformitate cu Standardul international de acordare a scutirilor de uz terapeutic (SUT).
(2) Agentia asigura aplicarea procedurii de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic pentru sportivii de nivel national sau pentru sportivii rezidenti pe teritoriul Romaniei, dar care nu sunt de nivel international, la solicitarea scrisa a acestora, in conformitate cu procedura descrisa in Standardul international de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic (SUT) al Agentiei Mondiale Anti-Doping.
(3) Sportivii de nivel international au obligatia de a comunica Agentiei solicitarile de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic, depuse la federatia internationala de specialitate, potrivit prevederilor Standardului international de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic (SUT) al Agentiei Mondiale Anti-Doping.
(4) Agentia va raporta Agentiei Mondiale Anti-Doping, prin ADAMS, scutirile pentru uz terapeutic acordate sportivilor de nivel national si sportivilor rezidenti pe teritoriul Romaniei care nu sunt de nivel international, inclusi in lotul sau de testare inregistrat.

 

Capitolul IV Rolul si responsabilitatile sportivilor si ale personalului asistent al acestora

Articolul 22

Sportivii si personalul asistent al acestora sunt obligati sa cunoasca si sa respecte reglementarile anti-doping nationale si internationale.

Articolul 23

Sportivul este direct raspunzator de ceea ce se gaseste in proba sa biologica.

Articolul 24

Sportivul are obligatia sa isi decline calitatea in fata personalului medical, inclusiv a medicilor de familie si medicilor specialisti.

Articolul 25

(1) Sportivii si personalul asistent al acestora au obligatia sa coopereze cu organizatiile anti-doping in cadrul investigatiilor referitoare la incalcari ale reglementarilor anti-doping.
(2) Personalul asistent al sportivului are obligatia sa coopereze cu Agentia in timpul testarii doping.

Articolul 26

Sportivii care fac parte din Lotul de testare inregistrat al Agentiei au obligatia sa furnizeze informatii corecte de localizare si sa le completeze in sistemul ADAMS.

Articolul 27

(1) Sportivii de nivel national si/sau international, inclusi in Lotul de testare inregistrat, care se retrag din activitatea sportiva, au obligatia ca, in cazul in care revin, sa anunte in scris cu 6 luni inainte de revenire, sa fie disponibili pentru testare si sa furnizeze informatii de localizare Agentiei si/sau federatiei internationale la care sunt afiliati.
(2) Agentia Mondiala Anti-Doping poate acorda o scutire de la regula notificarii in scris, astfel cum este prevazut la alin. (1), conform prevederilor Codului.
(3) Orice rezultate obtinute in concurs, cu incalcarea prevederilor alin. (1), vor fi anulate.

Articolul 28

(1) Sportivul retras din activitatea sportiva pe perioada suspendarii, daca doreste sa revina in activitate, nu poate participa la competitii nationale sau internationale inainte de a anunta in scris federatia nationala si/sau internationala si/sau Agentia.
(2) Notificarea se va face in scris, cu o perioada de timp egala cu perioada de suspendare ramasa de executat la momentul retragerii, cand aceasta este mai mare de 6 luni, iar in caz contrar, cu 6 luni inainte.
(3) Pe perioadele prevazute la alin. (2), sportivul are obligatia sa se supuna testarii doping si sa furnizeze informatii privind localizarea.

Articolul 29

(1) Medicii, asistentii medicali si personalul paramedical trebuie sa acorde o atentie deosebita tratamentului medical aplicat sportivilor si sa respecte urmatoarele reguli:
a) sa nu recomande, sa nu prescrie si sa nu administreze medicamente si/sau suplimente alimentare care au in compozitie substante interzise, cu exceptia situatiei in care exista scutire pentru uz terapeutic;
b) sa nu recomande, sa nu prescrie sau sa nu colaboreze la utilizarea unor metode interzise care sunt incluse pe Lista interzisa, cu exceptia situatiei in care se poate obtine scutire pentru uz terapeutic;
c) sa previna folosirea de catre sportivi a substantelor si/sau a metodelor interzise;
d) sa informeze sportivii si federatiile sportive nationale responsabile asupra medicatiei administrate, a compozitiei si efectelor asupra organismului;
e) sa informeze federatia sportiva nationala responsabila, precum si Agentia, in cazul in care suspecteaza un sportiv ca ar folosi substante si/sau metode interzise, pentru ca acesta sa fie supus unor testari-tinta.
(2) Personalul asistent al sportivului nu va utiliza si nu va detine substante interzise si/sau metode interzise, fara o justificare valabila.

 

Capitolul V Testare doping si investigatii

Articolul 30

Testarea doping, in competitie si in afara competitiei, se efectueaza conform Planului national anual de testare, cu respectarea prevederilor Standardului international pentru testare si investigatii.

Articolul 31

(1) Testarea doping se efectueaza de catre Agentie, din propria initiativa, sau poate fi solicitata acesteia de catre:
a) Ministerul Tineretului si Sportului;
b) Comitetul Olimpic si Sportiv Roman;
c) Federatia Sportului Scolar si Universitar;
d) federatiile sportive nationale, cluburi sau ligi profesioniste;
e) alti organizatori de manifestari sportive, care nu sunt cuprinsi intr-un cadru federal.
(2) Procedura de desfasurare a testarii doping este reglementata in normele metodologice privind organizarea si desfasurarea controlului doping, care se elaboreaza de Agentie, aprobate prin hotarare a Guvernului*), in conformitate cu prevederile Codului, ale Standardului international pentru testare si investigatii si ale Standardului international de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic (SUT), emise de Agentia Mondiala Anti-Doping. Nota 

──────────

*) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 244/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si desfasurarea controlului doping, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 281 din 27 aprilie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

──────────
(3) In cazuri urgente, presedintele Agentiei poate sa dispuna efectuarea unei testari doping.
(4) Agentia poate efectua testari doping la solicitarea altor organizatii anti-doping si structuri sportive internationale.
(5) Agentia recunoaste, in conditii de reciprocitate, testarile efectuate, scutirile pentru uz terapeutic acordate, precum si deciziile finale emise de catre orice semnatar al Codului, supuse dreptului la apel, care sunt in concordanta cu prevederile Codului, in conditiile legii.

Articolul 32

(1) Agentia poate testa orice sportiv in competitie si in afara competitiei, in conformitate cu prevederile legale, oriunde si oricand, inclusiv sportivii aflati intr-o perioada de suspendare.
(2) Recordul national se poate omologa numai in urma testarii doping a sportivului in cauza, imediat dupa inregistrarea acestuia.
(3) Testarile-tinta si cele in afara competitiei pot fi efectuate oricand, fara aviz prealabil, la cea mai apropiata statie de control doping, la locurile de cazare a sportivului in perioada de pregatire, in toate locurile si incintele in care se desfasoara activitati fizice si sportive sau la domiciliul sportivului, iar acesta are obligatia sa se supuna acestor testari.
(4) In cadrul competitiilor de nivel international care se desfasoara pe teritoriul Romaniei, autoritatea de testare este organizatia sub coordonarea careia se organizeaza manifestarea sportiva.
(5) Agentia poate efectua testari la o competitie internationala desfasurata pe teritoriul Romaniei, cu aprobarea organizatiei internationale, conform alin. (4), iar, in caz de refuz al acesteia, se poate adresa Agentiei Mondiale Anti-Doping, pentru a fi autorizata in acest sens.
(6) Decizia Agentiei Mondiale Anti-Doping in legatura cu prevederile alin. (5) este definitiva.
(7) In autorizarea emisa, daca nu se prevede altfel, testarea va fi facuta in afara competitiei.
(8) La competitiile nationale autoritatea de testare este Agentia.
(9) Daca nu se prevede altfel in regulamentul competitiei nationale sau internationale, gestionarea rezultatelor testelor va reveni organizatiei anti-doping care efectueaza testarea.
(10) La o competitie nationala se poate solicita Agentiei, de catre o alta organizatie anti-doping, efectuarea de testari. In caz de refuz, sunt aplicabile dispozitiile alin. (5)-(7).
(11) O federatie internationala sau un organizator al unei competitii internationale desfasurate pe teritoriul Romaniei poate delega sau incredinta, prin contract, orice parte a procedurii de control doping catre Agentie.
(12) In conditiile prevazute la alin. (11), Agentia poate efectua teste suplimentare si poate solicita unui laborator acreditat de Agentia Mondiala Anti-Doping tipuri suplimentare de analize, din bugetul propriu, cu o notificare prealabila a organizatorului.

Articolul 33

(1) Testarea doping in competitie se efectueaza in spatii adecvate numite „statie de control doping”, organizate conform normelor metodologice privind organizarea si desfasurarea controlului doping.
(2) In cazuri exceptionale, statia de control doping poate fi amenajata intr-un spatiu pus la dispozitie de organizatorul competitiei.

Articolul 34

Testarile doping pot fi efectuate de catre ofiterii de control doping, precum si de catre personalul din cadrul Agentiei imputernicit in acest sens de catre presedintele acesteia.

Articolul 35

(1) Raspunderea privind recoltarea si transportarea probelor la laborator apartine Agentiei sau ofiterului de control doping care le-a efectuat, dupa caz.
(2) Probele recoltate de la sportivi se afla in proprietatea autoritatii de testare responsabile pentru respectiva sedinta de recoltare a probelor.
(3) Autoritatea de testare poate transfera proprietatea asupra probelor catre autoritatea pentru gestionarea rezultatelor sau o alta organizatie anti-doping, la cerere.

 

Capitolul VI Gestionarea rezultatelor

Articolul 36

(1) Analiza probelor biologice se efectueaza de catre un laborator de control doping, acreditat sau aprobat de Agentia Mondiala Anti-Doping.
(2) Organizatia anti-doping responsabila cu gestionarea rezultatelor stabileste laboratorul acreditat sau aprobat de Agentia Mondiala Anti-Doping pentru analiza probelor.
(3) Rezultatul analizei de laborator este emis sub forma unui buletin de analiza ce se comunica presedintelui Agentiei.
(4) In cazul unui rezultat pozitiv, Agentia verifica daca a survenit una dintre urmatoarele situatii:
a) a fost acordata sau urmeaza sa fie acordata o scutire pentru uz terapeutic (SUT);
b) exista o suspiciune cu privire la incalcarea prevederilor Standardului international pentru testare si investigatii sau a Standardului international pentru laboratoare, care sa infirme validitatea rezultatului pozitiv constatat.
(5) Inainte de informarea sportivului sau a persoanei, in cazul unei incalcari a reglementarilor anti-doping, Agentia, prin sistemul ADAMS si prin consultarea cu Agentia Mondiala Anti-Doping si alte organizatii anti-doping, verifica daca persoana in cauza a savarsit o alta incalcare a reglementarilor anti-doping.
(6) In situatia in care verificarea nu evidentiaza una dintre situatiile prevazute la alin. (4), Agentia informeaza sportivul in cauza si federatia sportiva nationala responsabila, Ministerul Tineretului si Sportului, Comitetul Olimpic si Sportiv Roman, federatia internationala responsabila si Agentia Mondiala Anti-Doping asupra:
a) rezultatului constatat;
b) reglementarilor anti-doping incalcate;
c) dreptului sportivului de a cere, in scris, in termen de 48 de ore de la notificare, analiza probei B, precum si perioada aleasa, iar daca refuza isi pierde acest drept;
d) locului unde se desfasoara analiza probei B, precum si perioadele comunicate de laborator in acest sens;
e) dreptului sportivului de a solicita, contra cost, pachetul de documente pentru probele A si B;
f) dreptului sportivului de a accepta in scris suspendarea provizorie pana la organizarea audierii, exceptand situatiile prevazute la art. 50 alin. (1);
g) dreptului de a fi prezent personal sau prin reprezentant la analiza probei B, daca aceasta este solicitata;
h) dreptului sportivului sau al personalului asistent al acestuia de a renunta la audiere, fie in mod expres, fie cand nu contesta acuzatia Agentiei referitoare la faptul ca a avut loc o incalcare a reglementarilor anti-doping, in termen de 10 zile de la primirea notificarii.
(7) In cazul in care este evidentiata una dintre situatiile prevazute la alin. (4) si Agentia decide sa nu inainteze rezultatul pozitiv ca o incalcare a reglementarilor anti-doping, va instiinta sportivul, federatia nationala, federatia internationala, Comitetul Olimpic si Sportiv Roman si Agentia Mondiala Anti-Doping.
(8) In cazul unui rezultat atipic, Agentia verifica daca a survenit una dintre urmatoarele situatii:
a) a fost sau va fi acordata o scutire pentru uz terapeutic, in conformitate cu Standardul international de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic (SUT);
b) exista o suspiciune cu privire la incalcarea prevederilor Standardului international pentru testare si investigatii sau a Standardului international pentru laboratoare, care sa infirme validitatea rezultatului atipic constatat.
(9) Daca verificarea nu evidentiaza una dintre situatiile prevazute la alin. (8), Agentia efectueaza investigatiile ulterioare necesare, potrivit prevederilor Standardului international pentru laboratoare, pentru a stabili daca rezultatul atipic va fi inaintat sau nu drept un rezultat pozitiv.
(10) Dupa incheierea investigatiilor prevazute la alin. (9), Agentia informeaza sportivul in cauza si federatia sportiva nationala responsabila, Ministerul Tineretului si Sportului, Comitetul Olimpic si Sportiv Roman, federatia internationala responsabila si Agentia Mondiala Anti-Doping daca rezultatul atipic va fi inaintat drept un rezultat pozitiv, cu respectarea prevederilor alin. (6).
(11) Agentia nu are obligatia de a informa despre un rezultat atipic pana la incheierea investigatiilor prevazute la alin. (9) si luarea deciziei de a inainta rezultatul atipic drept un rezultat pozitiv, cu exceptia urmatoarelor situatii:
a) daca Agentia stabileste ca efectuarea contraexpertizei este necesara inainte de incheierea investigatiilor prevazute la alin. (9), situatie in care decide efectuarea acesteia dupa informarea sportivului cu privire la rezultatul atipic constatat, cu respectarea prevederilor art. 37 alin. (2) lit. b);
b) daca Agentia primeste o solicitare in acest sens, fie din partea unui organizator al unui eveniment sportiv major, cu putin timp inaintea unei manifestari sportive, fie la initiativa sau din partea unei organizatii sportive care are responsabilitatea de a respecta un termen-limita pentru selectionarea membrilor unei echipe pentru o manifestare sportiva, numai dupa informarea sportivului cu privire la rezultatul atipic constatat.
(12) Investigarea rezultatului atipic sau pozitiv, in cazul pasaportului biologic al sportivului, se va face conform Standardului international pentru laboratoare, iar procedura de gestionare va fi prevazuta in normele metodologice privind organizarea si desfasurarea controlului doping.

Articolul 37

(1) Agentia poate solicita proba B in conditiile in care sportivul a pierdut acest drept.
(2) In conditiile prevazute la alin. (1), Agentia informeaza sportivul cu privire la:
a) data, ora si locul efectuarii probei B;
b) dreptul sportivului si/sau al reprezentantului acestuia de a fi prezent la deschiderea si analiza probei B, in conformitate cu Standardul international pentru laboratoare.

Articolul 38

La deschiderea si analiza probei B pot asista, in conformitate cu Standardul international pentru laboratoare, pe langa sportivul si/sau reprezentantul acestuia, reprezentantul Agentiei sau al autoritatii de gestionare a rezultatelor, Comitetul Olimpic si Sportiv Roman, federatia sportiva nationala, federatia sportiva internationala si, dupa caz, un traducator, cu avizul Agentiei.

Articolul 39

In cazul incalcarilor reglementarilor anti-doping prevazute la art. 2 alin. (2), care nu presupun analiza de probe biologice, Agentia verifica circumstantele in care a fost savarsita posibila incalcare a reglementarilor anti-doping si informeaza sportivul sau persoana in cauza, federatia sportiva nationala responsabila, Ministerul Tineretului si Sportului, Comitetul Olimpic si Sportiv Roman, federatia internationala responsabila si Agentia Mondiala Anti-Doping asupra:
a) reglementarii anti-doping posibil incalcate;
b) termenului in care trebuie sa depuna o declaratie cu privire la posibila incalcare a reglementarilor anti-doping;
c) drepturilor sportivului sau persoanei invinuite pe parcursul desfasurarii procedurii de audiere.

Articolul 40

Investigarea incalcarii regulilor referitoare la obligatia de a furniza informatiile de localizare si de a se supune testarii doping se va face conform Standardului international pentru testare si investigatii si va fi aprobata prin hotarare a Guvernului.

Articolul 41

Daca sportivul sau persoana din cadrul personalului asistent, care este suspectat/suspectata de una dintre incalcarile prevazute la art. 2 alin. (2), se retrage din activitatea sportiva inainte de inceperea sau in timpul procedurilor prevazute in prezentul capitol, Agentia poate decide continuarea acestora.

Articolul 42

Responsabilitatea la nivel national a gestionarii rezultatelor si audierilor pentru sportiv si/sau personalul asistent al acestuia revine Agentiei.

Articolul 43

In baza prevederilor art. 32 alin. (12), autoritatea de gestionare a rezultatelor este Agentia, in cazul efectuarii de teste suplimentare, si organizatorul competitiei internationale, in cazul in care se solicita unui laborator doar efectuarea de analize suplimentare.

Articolul 44

(1) In cazul unei testari doping sau al unei incalcari a reglementarilor anti-doping initiate si/sau descoperite de Agentia Mondiala Anti-Doping, gestionarea rezultatelor si procedura de audiere vor fi asigurate de organizatia anti-doping desemnata de Agentia Mondiala Anti-Doping.
(2) Gestionarea rezultatelor si procedura de audiere pentru un control doping si/sau pentru o incalcare a reglementarilor anti-doping initiata si/sau descoperita de Comitetul International Olimpic sau Comitetul International Paralimpic sau de catre o organizatie care raspunde de o competitie majora revin federatiei internationale de specialitate, conform prevederilor Codului.

Articolul 45

(1) Gestionarea rezultatelor cu privire la faptele care ar conduce la incalcarea prevederilor art. 2 alin. (2) lit. d) va fi asigurata de federatia internationala de specialitate sau de organizatia nationala anti-doping careia sportivul ii ofera informatii de localizare, in conformitate cu Standardul international pentru testare si investigatii.
(2) Cerintele referitoare la informatiile de localizare vor fi prevazute in normele metodologice privind organizarea si desfasurarea controlului doping, aprobate prin hotarare a Guvernului*). Nota 

──────────

*) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 244/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

──────────
(3) Procedura de gestionare a nerespectarii reglementarilor in vigoare referitoare la disponibilitatea sportivului pentru testarea doping in afara competitiei, inclusiv nerespectarea de catre sportiv a obligatiei de a furniza informatii privind localizarea sa, precum si a reglementarilor privind testele neefectuate si contestarea deciziilor Agentiei emise cu privire la acestea se stabileste prin normele metodologice prevazute la alin. (2).

Articolul 46

Nicio procedura cu privire la incalcarea unei reglementari anti-doping nu va putea fi initiata impotriva unui sportiv sau a altei persoane inainte ca acesta/aceasta sa fie instiintata in legatura cu incalcarea reglementarii anti-doping in cauza, in conformitate cu art. 36 alin. (6), intr-un termen de 10 ani de la data la care se considera ca a avut loc respectiva incalcare.

 

Capitolul VII Audierea

Articolul 47

(1) Comisia de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au incalcat reglementarile anti-doping, denumita in continuare Comisia de audiere, organizeaza o procedura de audiere pentru sportivul sau personalul asistent al acestuia, invinuit de una dintre incalcarile prevazute la art. 2 alin. (2).
(2) Procedura de audiere se desfasoara cu respectarea urmatoarelor principii:
a) organizarea audierii intr-un interval de timp rezonabil, cu respectarea alin. (3);
b) o comisie de audiere corecta si impartiala;
c) dreptul de a fi reprezentat pe cheltuiala persoanei;
d) dreptul de a fi informat corect si la timp despre invinuirea adusa de incalcare a reglementarilor anti-doping;
e) dreptul de a se apara in fata invinuirii aduse de incalcare a reglementarilor anti-doping si fata de consecintele decurgand din aceasta;
f) dreptul fiecarei parti de a prezenta probe, de a chema si interoga martori, acceptarea marturiei sub forma declaratiei scrise fiind la latitudinea Comisiei de audiere;
g) dreptul persoanei la un interpret pe durata audierii, Comisia de audiere avand responsabilitatea de a-l desemna, persoana urmand a suporta costurile;
h) dreptul la o decizie in forma scrisa, motivata, datata si comunicata intr-un timp rezonabil sau, atunci cand sportivul renunta la audiere, o decizie motivata care va explica actiunea intreprinsa.
(3) Audierea se va desfasura cu celeritate, fara a depasi 3 luni de la incheierea procesului de gestionare a rezultatelor prevazut la cap. VI.
(4) Presedintele Agentiei poate decide organizarea unei proceduri de audiere in regim de urgenta, atunci cand imprejurarile o cer.

Articolul 48

In situatia in care Comisia de audiere considera necesara prezenta la audieri a unor persoane, altele decat sportivul sau persoana din cadrul personalului asistent al sportivului in cauza, acestea sunt obligate sa se prezinte in locul, ziua si ora comunicate, avand obligatia sa declare tot ceea ce stiu cu privire la posibila incalcare a reglementarilor anti-doping.

Articolul 49

Acuzatiile privind incalcarile reglementarilor anti-doping formulate impotriva sportivului de nivel international si national pot face obiectul unei audieri unice in fata Curtii de arbitraj sportiv, fara obligatia unei audieri preliminare, pe baza consimtamantului sportivului, al Agentiei, al Agentiei Mondiale Anti-Doping, precum si al oricarei altei organizatii anti-doping care ar avea drept de a formula apel impotriva unei hotarari in prima instanta.

Articolul 50

(1) Suspendarea provizorie a unui sportiv, pe baza unui rezultat pozitiv al probei A pentru substante nespecifice sau pentru utilizarea unei metode interzise, este obligatorie.
(2) Suspendarea provizorie, conform alin. (1), nu poate fi dispusa fara a i se acorda sportivului in cauza dreptul la o audiere provizorie inainte de impunerea suspendarii provizorii sau imediat dupa impunerea acesteia ori dreptul la o audiere in regim de urgenta, potrivit art. 47 alin. (4), imediat dupa impunerea suspendarii provizorii.
(3) Perioada de suspendare provizorie nu este obligatorie in cazul unei substante specifice.
(4) In cazul in care sportivul dovedeste, in cadrul sedintei de audiere, organizata conform alin. (2), ca rezultatul pozitiv este cauzat de utilizarea unui produs contaminat, perioada de suspendare provizorie poate fi eliminata.
(5) Impotriva deciziei Comisiei de audiere, luata conform alin. (4), nu se poate formula apel.

Articolul 51

Daca sportivul sau persoana din cadrul personalului asistent al sportivului, care este suspectat/suspectata de una din incalcarile prevazute la art. 2 alin. (2), se retrage din activitatea sportiva inainte de inceperea sau in timpul procedurii de gestionare a rezultatelor, Agentia finalizeaza acest proces.

Articolul 52

Agentia va notifica toate entitatile prevazute la art. 74 alin. (1) in legatura cu deciziile referitoare la faptul ca incalcarea nu a avut loc, impunerea unei decizii de suspendare provizorie voluntara, precum si acceptarea de catre sportiv sau de persoane din cadrul personalului asistent al acestuia a unei sanctiuni, fara parcurgerea procedurii de audiere.

Articolul 53

Deciziile cu privire la incalcari ale reglementarilor anti-doping, in conformitate cu art. 50, 52, art. 61 alin. (6), art. 64 si 66, luate in conformitate cu art. 47 alin. (2), vor include toate motivele avute in vedere la pronuntarea deciziei, inclusiv, daca este cazul, motivarea optiunii de a nu impune sanctiunea cea mai severa.

Articolul 54

Organizatia anti-doping cu drept de a formula apel, cu privire la o decizie primita in conformitate cu prevederile art. 52, poate solicita, in termen de 15 zile de la primirea deciziei, o copie a dosarului.

 

Capitolul VIII Confidentialitate si raportare

Articolul 55

(1) Identitatea sportivului sau a personalului asistent al acestuia, care este suspectat de una dintre incalcarile prevazute la art. 2 alin. (2), va fi facuta publica de Agentie, dupa instiintarea acestora, in conformitate cu art. 36 alin. (6) si (10).
(2) In termen de 20 de zile de la pronuntarea deciziei Comisiei de audiere, supuse apelului conform art. 73, sau de la data la care s-a renuntat la procedura de apel sau s-a renuntat la audiere, in conformitate cu art. 36 alin. (6) lit. h), Agentia trebuie sa faca publica decizia.
(3) Agentia trebuie sa raporteze public, in termen de 20 de zile, deciziile Comisiei de apel privind incalcarile reglementarilor anti-doping.
(4) Identitatea sportivilor sau a personalului asistent al acestora care, dupa solutionarea definitiva a cazului, nu au fost gasiti vinovati de una sau mai multe incalcari ale reglementarilor anti-doping prevazute la art. 2 alin. (2), va putea fi facuta publica numai cu acordul scris al acestora.
(5) Informatiile facute publice potrivit alin. (1)-(3) sunt prezentate si pastrate pe perioada suspendarii, dar nu mai putin de un an, si pe site-ul Agentiei si federatiilor sportive nationale responsabile, acolo unde acestea exista.
(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (4), presedintele Agentiei sau, in lipsa acestuia, inlocuitorul sau poate face comentarii publice despre un caz aflat in curs de solutionare, daca acestea sunt necesare ca raspuns la comentarii publice ale sportivilor sau personalului asistent in cauza.
(7) Informarea publica obligatorie, prevazuta la alin. (2) si (3), nu este necesara in cazul in care sportivul sau alta persoana este minor.

Capitolul IX Sanctiuni

Articolul 56

(1) Orice incalcare prevazuta la art. 2 alin. (2) savarsita de catre sportiv in timpul sau in legatura cu o manifestare sportiva si/sau unei competitii sportive, dovedita conform procedurii prevazute de prezenta lege, atrage de drept descalificarea, invalidarea rezultatelor individuale obtinute in acea competitie si retragerea medaliei, a punctelor sau a premiilor.
(2) Pe langa invalidarea automata a rezultatelor obtinute in concursul in cadrul caruia s-a recoltat proba pozitiva, prin efectele alin. (1), toate celelalte rezultate obtinute din data prelevarii probei pozitive sau savarsirea unei alte incalcari a reglementarilor anti-doping vor fi invalidate, cu toate consecintele care rezulta din aceasta, inclusiv retragerea de medalii, puncte si premii.
(3) In situatia in care sportivul dovedeste lipsa vinovatiei sau neglijentei semnificative in legatura cu incalcarile prevazute la alin. (1), rezultatele individuale ale sportivului la celelalte competitii nu vor fi descalificate decat daca rezultatele sportivului in competitie, alta decat cea in care s-a produs incalcarea reglementarilor anti-doping, ar fi putut fi afectate de incalcarea de catre sportiv a prevederilor art. 2 alin. (2).
(4) O incalcare a reglementarilor anti-doping intr-un sport individual, survenita in timpul unei testari in competitie, duce automat la descalificarea rezultatelor individuale obtinute in acea competitie, cu toate consecintele ce decurg de aici, inclusiv retragerea de medalii, puncte sau premii.
(5) In plus fata de descalificarea automata a rezultatelor obtinute in competitia in cadrul careia s-a prelevat proba pozitiva, prin aplicarea alin. (4), toate celelalte rezultate obtinute de sportiv incepand cu data prelevarii probei pozitive sau cu data savarsirii oricarei altei incalcari a dispozitiilor art. 2 alin. (2) lit. b)-j) si pana la data inceperii perioadei de suspendare provizorie sau suspendare vor fi descalificate, cu toate consecintele ce rezulta din aceasta, inclusiv retragerea de medalii, puncte si premii, cu exceptia cazului in care principiul echitatii va impune o alta solutionare.

Articolul 57

Faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a), b) si f) se sanctioneaza cu suspendarea din activitatea sportiva pe o perioada de 4 ani, atunci cand nu sunt aplicabile prevederile art. 63, 64 sau 67, dupa cum urmeaza:
a) cand incalcarea reglementarilor anti-doping nu implica o substanta specifica si daca sportivul sau alta persoana nu poate dovedi ca incalcarea s-a produs fara intentie;
b) cand incalcarea reglementarii anti-doping implica o substanta specifica, iar Agentia poate proba ca s-a facut cu intentie;
c) daca nu sunt aplicabile lit. a) si b), perioada de suspendare va fi de 2 ani.

Articolul 58

(1) Perioada de suspendare pentru incalcarea reglementarilor anti-doping, altele decat cele prevazute la art. 57, in cazul in care nu sunt incidente prevederile art. 65 si 67, se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) pentru incalcarea art. 2 alin. (2) lit. c) si e), perioada de suspendare este de 4 ani;
b) in cazul in care sportivul dovedeste ca neprezentarea pentru prelevarea de probe biologice a fost fara intentie, perioada de suspendare este de 2 ani.
(2) Pentru incalcarile prevazute la art. 2 alin. (2) lit. d), perioada de suspendare va fi de 2 ani, cu posibilitatea reducerii acesteia la o perioada minima de un an, in functie de gradul de vinovatie a sportivului.
(3) Individualizarea sanctiunii suspendarii din activitatea sportiva cuprinsa intre un an si 2 ani nu se aplica sportivilor cu un istoric de modificare a informatiilor de localizare de ultim moment sau o conduita similara a sportivului care genereaza o suspiciune grava de incercare a evitarii procedurii de testare.
(4) Pentru incalcarea prevederilor art. 2 alin. (2) lit. g) sau h), perioada de suspendare va fi de minimum 4 ani, mergand pana la suspendarea pe viata, raportat la gravitatea incalcarii.
(5) Incalcarile prevazute la art. 2 alin. (2) lit. g) sau h), savarsite de catre o persoana din cadrul personalului asistent al sportivului, cu implicarea unui sportiv minor, atunci cand aceasta nu implica o substanta specifica, se sanctioneaza direct cu suspendarea pe viata din activitatea sportiva.
(6) Pentru incalcarea prevederilor art. 2 alin. (2) lit. i), perioada de suspendare va fi de minimum 2 ani, mergand pana la 4 ani, in functie de gravitatea incalcarii.
(7) Pentru incalcarea prevederilor art. 2 alin. (2) lit. j), perioada de suspendare va fi de maximum 2 ani, cu posibilitatea reducerii la minimum un an, in functie de gradul de vinovatie a sportivului sau altei persoane.
(8) Incalcarea prevederilor art. 2 alin. (2) lit. g) si h), care pot constitui si incalcari ale unor alte reglementari legale in vigoare, este raportata autoritatilor profesionale si judiciare competente.

Articolul 59

Sanctiunea personalului asistent aplicata pentru incalcarile reglementarilor anti-doping prevazute la art. 2 alin. (2) lit. g) si h) va fi mai mare decat sanctiunea aplicata sportivilor declarati pozitiv la controlul doping.

Articolul 60

(1) Perioada de suspendare incepe de la data emiterii deciziei finale de suspendare, in urma audierii sau daca se renunta la audiere, de la data de la care suspendarea este acceptata.
(2) In cazul intarzierii pronuntarii deciziei de suspendare, din motive neimputabile sportivului sau altei persoane, perioada de suspendare poate incepe la o data anterioara, cel mai devreme de la data recoltarii probei sau de la data la care deja a avut loc o alta incalcare a reglementarilor anti-doping.
(3) In conditiile in care sunt aplicabile prevederile alin. (2), toate rezultatele competitionale obtinute pe durata perioadei de suspendare vor fi descalificate.
(4) In cazul in care sportivul sau o alta persoana recunoaste prompt incalcarea reglementarilor anti-doping, dupa ce Agentia a comunicat incalcarea, perioada de suspendare poate incepe de la data prelevarii probei sau de la data la care deja a avut loc o alta incalcare a reglementarilor anti-doping, alta decat cea prevazuta la art. 2 alin. (2) lit. a).
(5) In cazul prevazut la alin. (4), sportivul sau alta persoana trebuie sa ramana suspendat/suspendata cel putin jumatate din perioada de suspendare, incepand cu data de la care acesta/aceasta a acceptat aplicarea sanctiunii, de la data emiterii deciziei comisiei de audiere, prin care s-a impus sanctionarea, sau de la data la care sanctiunea este astfel aplicata.
(6) Prevederile prezentului articol nu se aplica atunci cand perioada de suspendare a fost deja redusa, conform art. 67.
(7) Durata suspendarii provizorii se deduce din perioada de suspendare impusa printr-o decizie definitiva, in cazul in care suspendarea provizorie este aplicata si respectata.
(8) Sportivului sau persoanei care accepta in mod voluntar, in scris, suspendarea provizorie din partea unei organizatii anti-doping cu autoritate in gestionarea rezultatelor i se va deduce durata perioadei de suspendare provizorie din perioada de suspendare aplicata printr-o decizie definitiva.
(9) Perioada de timp dinainte de inceperea perioadei de suspendare provizorie sau suspendare voluntara nu se deduce din perioada de suspendare impusa printr-o decizie definitiva.
(10) In sporturile de echipa, in situatiile in care o suspendare este impusa cu privire la echipa, perioada de suspendare va incepe de la data deciziei definitive sau, daca s-a renuntat la audiere, cu data la care suspendarea a fost acceptata.

Articolul 61

(1) Pe parcursul perioadei de suspendare, sportivul sau alta persoana nu poate participa la nicio competitie sau activitate autorizata sau organizata de catre o organizatie semnatara a Codului.
(2) Sportivul sau o alta persoana, pe parcursul perioadei de suspendare, nu poate avea nicio calitate in cadrul unei structuri sportive semnatare a Codului, nu poate avea niciun fel de raport contractual si nu poate face voluntariat pentru aceasta.
(3) Ca o exceptie de la prevederile alin. (1) si (2), sportivul poate reveni doar pentru a se antrena sau pentru a utiliza dotarile, pe perioada mai scurta dintre:
a) ultimele doua luni ramase din perioada de suspendare;
b) ultimul sfert din perioada de suspendare.
(4) Pe perioada suspendarii, sportivul ramane disponibil pentru testare si are obligatia de a comunica informatii privind localizarea.
(5) Decizia cu privire la incalcarea dispozitiilor alin. (1) si (2) este adoptata de organizatia anti-doping a carei gestionare a rezultatelor anti-doping a condus la aplicarea perioadei de suspendare.
(6) In situatia in care decizia adoptata potrivit alin. (5) stabileste ca s-a produs o incalcare a dispozitiilor alin. (1) si (2), rezultatele vor fi descalificate, iar perioada de suspendare aplicata initial va incepe sa curga din nou de la data incalcarii interdictiei.
(7) Dispozitiile art. 58 alin. (6) sunt aplicabile si personalului asistent al sportivului care ajuta sportivul sa incalce interdictia de participare pe timpul perioadei de suspendare, in oricare dintre modalitatile prevazute la art. 2 alin. (2) lit. i). Sanctiunea se aplica de organizatia anti-doping care are in jurisdictia sa personalul asistent al sportivului.
(8) Perioada de suspendare acordata in conditiile alin. (6) si (7) poate fi redusa in functie de gradul de vinovatie si de alte circumstante privitoare la caz.
(9) Pe perioada de suspendare se retrage, partial sau total, sprijinul financiar oferit de catre semnatari si organizatiile membre ale semnatarilor, cu exceptia incalcarilor anti-doping care implica o sanctiune redusa pentru substante specifice.
(10) Un sportiv sau alta persoana din cadrul personalului asistent al sportivului, suspendata pe o perioada mai mare de 4 ani, dupa scurgerea perioadei de suspendare de 4 ani poate participa la competitii sportive locale, care nu se afla sub jurisdictia unui semnatar al Codului, doar daca acea competitie nu-l califica direct sau indirect in vederea participarii la un campionat national sau manifestare sportiva internationala.

Articolul 62

(1) Atunci cand mai mult de un membru al unei echipe sportive a incalcat sau este susceptibil de savarsirea uneia dintre incalcarile prevazute la art. 2 alin. (2) in legatura cu o manifestare sportiva, echipa va fi supusa testelor-tinta stabilite pentru acea manifestare sportiva.
(2) In situatia in care mai mult de 2 membri ai unei echipe sportive sunt gasiti vinovati de una dintre incalcarile prevazute la art. 2 alin. (2) in perioada unei manifestari sportive, organizatorul competitiei, pe langa sanctiunea aplicata individual sportivilor implicati, va sanctiona echipa respectiva cu descalificarea si pierderea punctelor sau cu orice alte sanctiuni prevazute de reglementarile in vigoare.
(3) In privinta acelor discipline sportive care nu prevad existenta unor echipe, dar premierea se acorda acestora, descalificarea sau orice alta masura disciplinara luata impotriva echipei, cand unul sau mai multi membri ai acesteia au comis o incalcare prevazuta la art. 2 alin. (2), se vor aplica reglementarile federatiei internationale respective.

 

Capitolul X Eliminarea, reducerea sau inghetarea perioadei de suspendare

Articolul 63

Daca un sportiv sau o alta persoana poate demonstra, intr-un caz particular, ca nu i se poate imputa vinovatia sau neglijenta, perioada de suspendare va fi eliminata.

Articolul 64

Reducerea perioadei de suspendare pe baza lipsei vinovatiei sau neglijentei semnificative se aplica in urmatoarele situatii:
a) pentru substanta specifica sau produse contaminate, pentru situatiile prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a), b) si f);
b) in cazul in care sportivul sau o alta persoana dovedeste lipsa vinovatiei sau neglijentei semnificative in legatura cu o substanta specifica sau produs contaminat, sanctiunea urmand a fi minimum o mustrare, mergand pana la 2 ani de suspendare din activitatea sportiva, in functie de gradul de vinovatie.

Articolul 65

(1) Lipsa vinovatiei sau neglijentei semnificative nu poate fi retinuta in raport cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. e), g), h) si i), sanctiunea stabilindu-se in functie de gradul de vinovatie.
(2) Pentru faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. c), d) si j), in cazul lipsei vinovatiei sau neglijentei semnificative, perioada de suspendare poate fi redusa, dar nu va fi mai mica de jumatatea perioadei de suspendare aplicate.

Articolul 66

(1) In cazul in care un sportiv recunoaste din propria initiativa savarsirea faptei prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a), inainte de primirea invitatiei pentru prelevarea de probe, aceasta recunoastere fiind singura dovada a incalcarii la momentul recunoasterii, perioada de suspendare poate fi redusa, insa aceasta nu va fi mai mica decat jumatate din perioada de suspendare altfel aplicata.
(2) In cazul in care un sportiv sau o persoana recunoaste din propria initiativa ca a savarsit o fapta prevazuta la art. 2 alin. (2) lit. b)-h), inainte de primirea notificarii conform art. 39, aceasta recunoastere fiind singura dovada a incalcarii in acel moment, perioada de suspendare poate fi redusa, insa aceasta nu va fi mai mica decat jumatate din perioada de suspendare astfel aplicata.

Articolul 67

(1) Daca sportivul sau alta persoana din cadrul personalului asistent al sportivului acorda sprijin substantial in descoperirea si/sau dovedirea unei incalcari prevazute la art. 2 alin. (2), savarsite de o alta persoana, Comisia de audiere poate, anterior emiterii unei decizii finale, supuse apelului, sau pe perioada in care poate fi formulat acesta, sa ii inghete nu mai mult de 3/4 din perioada altfel aplicabila, cu aprobarea Agentiei Mondiale Anti-Doping si a federatiei sportive internationale de specialitate.
(2) Daca sportivul sau alta persoana din cadrul personalului asistent al sportivului inceteaza cooperarea si furnizarea de sprijin substantial pe care s-a fundamentat initial inghetarea perioadei de suspendare, Comisia de audiere revoca masura inghetarii perioadei de suspendare.
(3) Masura prevazuta la alin. (2) va putea fi contestata in conformitate cu dispozitiile art. 73.

Articolul 68

(1) In vederea incurajarii sportivilor si a altor persoane sa acorde sprijin relevant Agentiei, la solicitarea acesteia, Agentia Mondiala Anti-Doping isi poate da acordul in orice etapa de gestionare a rezultatelor, inclusiv dupa o decizie finala contestata conform art. 73, cu privire la inghetarea unei perioade de suspendare sau la suspendarea unor alte consecinte impuse sportivului sau altei persoane care a comis sau este presupus a fi comis o incalcare a reglementarilor art. 2 alin. (2).
(2) In circumstante exceptionale, Agentia Mondiala Anti-Doping isi poate da acordul pentru inghetarea unei perioade de suspendare sau pentru suspendarea altor sanctiuni, pentru o perioada mai mare decat cea prevazuta la art. 67 alin. (1), pentru eliminarea perioadei de suspendare si/sau anularea masurii de retragere a premiilor in bani sau a masurii de aplicare a unor amenzi.
(3) Deciziile luate de Agentia Mondiala Anti-Doping, referitoare la dispozitiile prevazute la alin. (1) si (2), nu pot fi apelate.

Articolul 69

(1) Daca Agentia ingheata o parte a unei sanctiuni altfel aplicabile, aceasta va remite o justificare scrisa a deciziei catre entitatile prevazute la art. 74 alin. (1), in conformitate cu dispozitiile art. 53.
(2) In circumstante exceptionale, Agentia Mondiala Anti-Doping poate autoriza Agentia sa incheie acorduri de confidentialitate care sa limiteze publicarea intelegerilor perfectate in vederea oferirii de sprijin substantial sau a informatiilor privind natura acestuia.

Articolul 70

(1) In situatia in care un sportiv sau o alta persoana din cadrul personalului asistent al sportivului dovedeste ca are dreptul la reducerea unei sanctiuni, fiindu-i incidente dispozitiile art. 63, 64, art. 65 alin. (2), art. 66 si art. 67 alin. (1), inainte de aplicarea reducerii sau inghetarii sanctiunii, perioada de suspendare aplicabila va fi determinata conform art. 57, 58, 63 si 64.
(2) Perioada de suspendare poate fi redusa sau inghetata, dar nu sub pragul de 1/4 din perioada de suspendare altfel aplicabila.

Articolul 71

Sportivul sau persoana din cadrul personalului asistent al sportivului care ar putea face obiectul unei suspendari, pe o perioada de 4 ani, pentru incalcarea reglementarilor anti-doping prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) si c), daca admite imediat incalcarea reglementarilor anti-doping de care este declarat vinovat, poate beneficia de o reducere a perioadei de suspendare pana la un maximum de 2 ani, in functie de gradul de vinovatie, cu incuviintarea Agentiei Mondiale Anti-Doping.

 

Capitolul XI Reglementari pentru cazurile de incalcari repetate

Articolul 72

(1) Perioada de suspendare in cazul comiterii unei a doua incalcari a reglementarilor anti-doping va fi cea mai lunga perioada dintre urmatoarele:
a) 6 luni;
b) jumatate din perioada impusa pentru prima incalcare, fara a se lua in calcul situatiile prevazute la art. 66, art. 67 alin. (1), art. 68 si 70;
c) dublul perioadei de suspendare aplicabile pentru a doua incalcare, ca si cum ar fi o prima incalcare;
d) perioada de suspendare stabilita conform alin. (1) poate fi redusa prin aplicarea art. 68.
(2) O a treia incalcare a reglementarilor anti-doping va determina intotdeauna suspendarea pe viata, cu exceptia situatiilor in care se face aplicarea art. 2 alin. (2) lit. d), art. 63 si 64, cand suspendarea va fi de 8 ani.
(3) In cazul aplicarii sanctiunilor prevazute la art. 57-59, o noua incalcare prevazuta la art. 2 alin. (2) va fi luata in considerare de Agentie in vederea aplicarii de sanctiuni numai daca sportivul sau o alta persoana din randul personalului asistent al acestuia a savarsit aceasta noua incalcare dupa ce a fost instiintat de prima.
(4) Daca Agentia nu poate stabili acest lucru, atat prima, cat si cea de-a doua incalcare vor fi considerate ca fiind una singura si se va aplica sanctiunea cea mai grava.
(5) In situatia in care, dupa luarea unei decizii in cazul unei prime incalcari a reglementarilor anti-doping, Agentia descopera o noua incalcare a reglementarilor anti-doping de catre sportiv sau alta persoana din cadrul personalului asistent al acestuia, care a avut loc inainte de instiintarea despre prima incalcare, Comisia de audiere va aplica o sanctiune suplimentara, pe baza sanctiunii care ar fi putut fi aplicata daca cele doua incalcari ar fi fost judecate in acelasi timp.
(6) Sportivul va fi descalificat la toate competitiile desfasurate, incepand cu data primei incalcari, rezultatele obtinute de catre sportiv in competitii fiind invalidate.
(7) O incalcare a unei reglementari anti-doping pentru care sportivul sau o alta persoana poate dovedi lipsa vinovatiei sau neglijentei nu va constitui o incalcare a prevederilor prezentului articol.
(8) Incalcarile reglementarilor anti-doping trebuie sa aiba loc pe o perioada de 10 ani pentru a fi considerate incalcari multiple.

 

Capitolul XII Apeluri

Articolul 73

Pot fi contestate urmatoarele decizii:
a) deciziile Comisiei de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au incalcat reglementarile anti-doping, referitoare la incalcarile dispozitiilor art. 2;
b) deciziile luate potrivit dispozitiilor art. 61 alin. (5), (6) si (8);
c) decizia Agentiei de a nu prezenta un rezultat pozitiv sau un rezultat atipic ca o incalcare a reglementarilor anti-doping, conform art. 36 alin. (4) si (8);
d) decizia de a nu actiona in cazul unei incalcari a reglementarilor anti-doping, dupa o investigatie conform art. 39;
e) decizia de suspendare provizorie dispusa, conform art. 50 alin. (1);
f) deciziile Comisiei privind acordarea sau neacordarea scutirilor pentru uz terapeutic, in conformitate cu art. 21;
g) decizia Agentiei Mondiale Anti-Doping de a nu acorda o scutire de la obligativitatea impusa unui sportiv de a-si anunta revenirea in activitatea competitionala cu 6 luni in prealabil;
h) decizia Agentiei Mondiale Anti-Doping de a desemna raspunderea privind gestionarea rezultatelor, in cazul aparitiei unei dispute intre Agentie si alta organizatie anti-doping;
i) decizia de a nu impune o suspendare provizorie, ca rezultat al unei audieri provizorii sau urmare a faptului ca Agentia nu s-a conformat prevederilor art. 50 alin. (2);
j) decizia emisa in conformitate cu prevederile art. 67;
k) decizia Agentiei de a nu recunoaste o decizie adoptata de o alta organizatie, conform prevederilor art. 31 alin. (5);
l) deciziile emise cu privire la nefinalizarea gestionarii cazurilor de incalcari ale reglementarilor anti-doping din motive procedurale sau ca urmare a intervenirii prescriptiei.

Articolul 74

(1) Deciziile prevazute la art. 73 lit. a)-g) si i)-l), luate in legatura cu o competitie din cadrul unei manifestari sportive nationale sau care implica sportivi de nivel national, pot fi contestate la Comisia de apel, in termen de 21 de zile de la data comunicarii, de catre urmatoarele persoane:
a) sportivii de nivel national sau alta persoana care este subiect al deciziei contestate;
b) structura sportiva careia ii apartine sportivul sau cealalta parte in legatura cu care s-a luat decizia contestata;
c) federatia internationala responsabila, Comitetul Olimpic International, Comitetul Paralimpic International;
d) organizatia anti-doping a tarii de domiciliu al persoanei/sportivului;
e) Agentia;
f) Agentia Mondiala Anti-Doping.
(2) Deciziile prevazute la art. 73 lit. h) pot fi contestate la Curtea de arbitraj sportiv de la Lausanne, denumita in continuare CAS, in termen de 7 zile de la data comunicarii, numai de catre organizatiile anti-doping intre care s-a ivit disputa cu privire la raspunderea privind gestionarea rezultatelor testarii doping.
(3) Deciziile prevazute la art. 73 lit. i) pot fi contestate la CAS, de catre Agentia Mondiala Anti-Doping, in termen de 21 de zile de la ultima zi in care orice parte ar fi putut face apel sau in termen de 21 de zile de la primirea de catre aceasta a dosarului complet referitor la cazul solutionat.
(4) Organizatiile anti-doping cu drept de a formula apel, potrivit dispozitiilor alin. (1) lit. b)-f), pot solicita, in termen de 15 zile de la comunicarea deciziei, o copie a dosarului complet in baza caruia s-a emis decizia.

Articolul 75

(1) Procedura solutionarii contestatiilor prevazute la art. 73 are loc in cadrul Comisiei de apel, cu respectarea urmatoarelor drepturi:
a) dreptul la o audiere in timp util, corecta, impartiala si independenta;
b) dreptul de a fi reprezentat pe cheltuiala sa;
c) dreptul la o decizie in forma scrisa, motivata, datata si comunicata in timp rezonabil.
(2) Deciziile prevazute la art. 73 lit. a)-h) si j)-k) pot fi contestate de Agentia Mondiala Anti-Doping direct la CAS, aceasta nefiind obligata sa parcurga caile de atac din jurisdictia Agentiei, CAS judecand cauza sub toate aspectele.

Articolul 76

(1) Deciziile Comisiei de apel pot fi contestate la CAS numai de entitatile prevazute la art. 74 alin. (1) lit. c) si f), in termen de 21 de zile de la data comunicarii.
(2) Agentia Mondiala Anti-Doping poate contesta deciziile Comisiei de apel la CAS in termen de 21 de zile de la ultima zi in care orice parte ar fi putut face apel sau in termen de 21 de zile de la primirea de catre aceasta a dosarului complet referitor la cazul solutionat.

Articolul 77

(1) Deciziile Comisiei de audiere, prevazute la art. 73 lit. a)-g) si i)-l), luate in legatura cu sportivul de nivel international sau alta persoana, pot fi contestate exclusiv la CAS, in termen de 21 de zile de la data comunicarii, de catre:
a) sportivul de nivel international sau alta persoana care este subiect al deciziei contestate;
b) structura sportiva careia ii apartine sportivul;
c) federatia internationala responsabila, Comitetul Olimpic International, Comitetul Paralimpic International;
d) organizatia anti-doping a tarii de domiciliu al persoanei/sportivului;
e) Agentia.
(2) Agentia Mondiala Anti-Doping poate face apel impotriva deciziilor prevazute la alin. (1) exclusiv la CAS, in termen de 21 de zile de la ultima zi in care orice parte ar fi putut face apel la CAS sau in termen de 21 de zile de la primirea de catre aceasta a dosarului complet referitor la cazul solutionat.

Articolul 78

Deciziile prevazute la art. 73 lit. e) pot fi contestate direct la CAS numai de catre sportivii de nivel international impotriva carora a fost impusa sanctiunea de suspendare provizorie.

Articolul 79

(1) In situatia in care Comisia de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au incalcat reglementarile anti-doping, in cadrul procedurii de audiere, nu emite o decizie in termenul prevazut la art. 47 alin. (3), Agentia Mondiala Anti-Doping poate face contestatie la CAS.
(2) In situatia in care CAS stabileste ca a fost savarsita o incalcare a reglementarilor anti-doping si ca Agentia Mondiala Anti-Doping a actionat corect in a alege sa faca contestatie, cheltuielile efectuate de catre Agentia Mondiala Anti-Doping in solutionarea contestatiei vor fi suportate de catre Agentie.

Articolul 80

Deciziile contestate isi pastreaza efectele pe durata desfasurarii procedurii de apel, cu exceptia situatiei in care Comisia de apel, respectiv CAS decide suspendarea acestora.

Articolul 81

Agentia va comunica decizia primita de la Comisia de apel sportivului sau altei persoane din cadrul personalului asistent al sportivului sau oricarei organizatii care ar fi avut dreptul sa faca apel.

Articolul 82

Comisia de apel solutioneaza cauza sub toate aspectele si nu se limiteaza la elementele, temeiurile sau scopul revizuirii din prima instanta.

Articolul 83

(1) Atunci cand Agentia Mondiala Anti-Doping are dreptul de a contesta si nicio alta parte nu a formulat contestatie impotriva deciziilor prevazute la art. 73 lit. a)-d), f)-h) si i)-l) in cadrul procedurii organizatiei anti-doping potrivit art. 74 alin. (1), Agentia Mondiala Anti-Doping poate face apel impotriva unei astfel de decizii direct la CAS.
(2) Dispozitiile alin. (1) nu exclud contestarea deciziilor de catre Agentia Mondiala Anti-Doping la Comisia de apel.

Capitolul XIII Obligatiile structurilor sportive nationale si ale Comitetului Olimpic si Sportiv Roman

Articolul 84

(1) Federatiile sportive nationale au obligatia de asi modifica si completa statutele si regulamentele in concordanta cu dispozitiile prezentei legi, ale Codului, cu reglementarile federatiilor sportive internationale si cu normele metodologice privind organizarea si desfasurarea controlului doping.
(2) Federatiile sportive nationale, cluburile, ligile profesioniste sau Federatia Sportului Scolar si Universitar au obligatia de a suporta costurile analizelor de laborator in cazul unui rezultat pozitiv.

Articolul 85

(1) Federatiile sportive nationale, precum si orice alt organizator al unei competitii au obligatia de a desemna o persoana care sa asigure:
a) spatiul necesar pentru organizarea statiei de control doping potrivit art. 33 alin. (2);
b) hidratarea sportivilor in statia de control doping, potrivit Standardului international pentru testare si investigatii.
(2) Prin derogare de la dispozitiile alin. (1), in cazul competitiilor organizate pentru sporturile de echipa ce se desfasoara pe parcursul mai multor etape, obligatia prevazuta la alin. (1) revine cluburilor sportive gazda.

Articolul 86

(1) Federatiile sportive nationale sunt obligate sa comunice Agentiei, in termenul stabilit de aceasta, informatii detaliate privind calendarul sportiv intern si international, precum si planurile de pregatire a echipelor si sportivilor lor, cu precizarea exacta a locurilor si orelor de desfasurare, precum si lista cu sportivii de nivel national/international desemnati de Agentie si adresele acestora.
(2) Federatiile sportive nationale au obligatia de a comunica Agentiei, cu cel putin 5 zile inainte, orice modificare intervenita in calendarul sportiv sau in planul de pregatire.
(3) Federatiile sportive nationale, cluburile, ligile, Federatia Sportului Scolar si Universitar si Comitetul Olimpic si Sportiv Roman au obligatia de a desemna o persoana responsabila cu activitatea anti-doping.

Articolul 87

Cluburile sportive, ligile profesioniste si Comitetul Olimpic si Sportiv Roman au obligatia sa respecte prevederile art. 84 si 86.

Articolul 88

(1) In vederea protejarii sanatatii sportivilor si a prevenirii dopajului in sport, federatiile sportive nationale, cluburile sportive si ligile profesioniste au obligatia sa isi prevada in bugetul anual sume destinate testarii doping a sportivilor, precum si educarii acestora.
(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei.
(3) In vederea protejarii sanatatii sportivilor si prevenirii dopajului in sport, federatiile sportive nationale, cluburile sportive, ligile profesioniste si personalul asistent al sportivilor au obligatia sa desfasoare programe de educatie anti-doping.

Articolul 89

(1) Punerea in aplicare a sanctiunilor sportivilor sau personalului asistent al sportivilor revine federatiilor, cluburilor sau ligilor, in conformitate cu prevederile prezentei legi, precum si ale reglementarilor internationale in vigoare.
(2) Neindeplinirea de catre federatii, cluburi, ligi sau Federatia Sportului Scolar si Universitar a obligatiilor prevazute la alin. (1), cu exceptia situatiei prevazute la art. 90 alin. (1), constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 30.000 lei, retragerea oricarui sprijin financiar de la bugetul de stat, suspendarea temporara a certificatului de identitate sportiva sau radierea din registrul sportiv.

Articolul 90

(1) Introducerea sportivilor aflati in perioada de suspendare in competitii sau manifestari sportive de catre federatii sportive nationale, cluburi ori ligi profesioniste constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 7.500 lei la 30.000 lei, precum si retragerea oricarui sprijin financiar de la bugetul de stat, suspendarea temporara a certificatului de identitate sportiva sau radierea din registrul sportiv.
(2) Desemnarea pentru a fi supusa testarii doping a unei persoane care nu are calitatea de sportiv constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 30.000 lei.

Articolul 91

(1) Cluburile sportive si ligile profesioniste in cadrul carora au fost sanctionate persoane pentru dopaj se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 5.000 lei la 30.000 lei.
(2) Nerespectarea prevederilor art. 48 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 2.500 lei.
(3) Nerespectarea prevederilor art. 85 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei.
(4) Nerespectarea de catre sportivii sau membrii personalului asistent suspendati a prevederilor art. 61 alin. (1) si (2) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.
(5) Nerespectarea prevederilor art. 86 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 15.000 lei.
(6) Determinarea, prin orice mijloace, de catre o persoana care are autoritate asupra sportivului, la consumul de substante interzise, in vederea sporirii capacitatii de performanta, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 7.500 lei la 15.000 lei.
(7) Constituie contraventie, daca nu a fost savarsita in astfel de conditii incat sa constituie, potrivit legii, infractiune, incalcarea reglementarilor anti-doping de catre personalul asistent al sportivilor si se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 2.000 lei la 6.000 lei.
(8) Daca fapta prevazuta la alin. (7) a fost savarsita de personalul asistent al unui sportiv minor, se sanctioneaza contraventional cu amenda de la 3.000 lei la 9.000 lei.
(9) Sportivul care a incalcat reglementarile anti-doping, in cazul aplicarii sanctiunii maxime pentru fapta savarsita, conform prezentei legi, va fi sanctionat cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei, in functie de perioada de suspendare aplicata.
(10) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul anume imputernicit din cadrul Agentiei.

Articolul 92

(1) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 88 alin. (2), art. 89 alin. (2), art. 90 si 91, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
(2) Contraventiilor prevazute la art. 88 alin. (2), art. 89 alin. (2), art. 90 si 91 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Prin derogare de la dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, amenzile aplicate in baza prezentei legi vor fi incasate de Agentie, iar sumele vor fi utilizate pentru prevenirea si combaterea dopajului in sport.
(4) Alocarea sumelor prevazute la alin. (3) va fi reglementata prin hotarare a Guvernului.

Articolul 93

In cazul in care substantele descoperite pe parcursul controlului doping intra si sub incidenta Legii nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, aprobata cu modificari prin Legea nr. 186/2007, cu modificarile ulterioare, Agentia are obligatia de a instiinta Agentia Nationala Antidrog si organele de urmarire penala.

Titlul III Dispozitii tranzitorii si finale

Articolul 94

(1) Pentru informarea si educarea personalului implicat in activitatile sportive, toate institutiile de invatamant superior de educatie fizica si sport din tara si Centrul National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor introduc in programele de invatamant cursuri de prezentare a reglementarilor nationale si internationale anti-doping, precum si Strategia nationala anti-doping.
(2) Institutiile de invatamant vor introduce in programa extracurriculara activitati de educare si informare anti-doping.
(3) Toti furnizorii de formare profesionala pentru instructori sportivi au obligatia de a introduce in standardul ocupational cursuri de educatie anti-doping.

Articolul 95

(1) Membrii comisiilor prevazute la art. 14 alin. (1), ofiterii de control doping, personalul Agentiei imputernicit sa efectueze testari doping si personalul Laboratorului de control doping nu raspund civil sau penal, dupa caz, daca instantele judecatoresti constata indeplinirea ori omisiunea indeplinirii de catre acestia, cu buna-credinta si fara neglijenta, a oricarui act sau fapt in legatura cu exercitarea, in conditiile legii, a atributiilor ce le revin acestora.
(2) Cheltuielile de judecata ocazionate de procedurile judiciare initiate impotriva membrilor comisiilor prevazute la art. 14 alin. (1) se suporta de fiecare ordonator principal de credite care a desemnat membrii in cadrul comisiilor, urmand sa fie recuperate, dupa caz, de la persoana care a cazut in pretentii.

Articolul 96

Conducerea Agentiei si personalul implicat in controlul doping vor avea acces la toate manifestarile sportive pe baza de legitimatie, ale carei model si continut*) se stabilesc prin normele metodologice de organizare si desfasurare a controlului doping. Nota 

──────────

*) A se vedea Ordinul presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping nr. 54/2007 pentru aprobarea modelului si continutului legitimatiei de control utilizate de persoanele cu atributii de constatare si sanctionare a contraventiilor prevazute de Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 305 din 8 mai 2007.

──────────

Articolul 97

(1) Personalul Agentiei si ofiterii de control doping poarta uniforme de serviciu cu insemne specifice.
(2) Modelul, insemnele specifice, modul de acordare si portul uniformei se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei.
(3) Finantarea cheltuielilor privind achizitionarea uniformelor de serviciu se realizeaza din fondurile prevazute in bugetul Agentiei cu aceasta destinatie.

Articolul 98

Se autorizeaza Secretariatul General al Guvernului sa introduca modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi in anexele la bugetul aprobat acestei institutii, respectiv in anexele privind cheltuielile cu salariile si numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, precum si in bugetele institutiilor care fac obiectul prevederilor acestei legi.

Articolul 99

In cuprinsul actelor normative in vigoare care cuprind referiri la Agentia Nationala Antidoping, urmatoarele denumiri se inlocuiesc astfel:
a) Agentia Nationala Antidoping cu Agentia Nationala Anti-Doping;
b) Agentia Mondiala Antidoping cu Agentia Mondiala Anti-Doping;
c) Codul Mondial Antidoping cu Codul Mondial Anti-Doping.

Articolul 100

In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, prin hotarare a Guvernului*), se vor aproba structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare ale Agentiei Nationale Anti-Doping. Nota 

──────────

*) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 1.522/2006 pentru aprobarea structurii organizatorice si a Regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Nationale Anti-Doping, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 41 din 19 ianuarie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

──────────

Articolul 101

La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 552/2004 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.215 din 17 decembrie 2004.

Articolul 102

Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile Codului Mondial Anti-Doping si se vor interpreta conform acestuia.

Articolul 103

Ordinea rambursarii sumelor legate de hotararile CAS si a premiilor in bani retrase va fi urmatoarea:
a) plata sumelor acordate prin hotararile CAS;
b) realocarea in beneficiul altor sportivi a premiilor in bani retrase, daca se prevede astfel in regulamentul federatiei internationale de specialitate;
c) rambursarea costurilor suportate de organizatia anti-doping care a efectuat gestionarea rezultatelor in cazul respectiv.
NOTE
1. Reproducem mai jos prevederile art. II si III din Legea nr. 128/2014, care nu sunt incorporate in textul republicat al Legii nr. 227/2006 si care se aplica, in continuare, ca dispozitii proprii ale Legii nr. 128/2014:
„Art. II. – (1) In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, administratorii de baze sportive au obligatia sa amenajeze statii de control doping, in conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1)**) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport, republicata, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege.
(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei.
Art. III. – Perioada de suspendare, in cazul comiterii unei a doua incalcari a reglementarilor anti-doping, cand prima incalcare a fost sanctionata inainte de 1 ianuarie 2015, va fi stabilita potrivit art. 48 alin. (1)***) din Legea nr. 227/2006, republicata, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, iar cu privire la art. 48 alin. (1) lit. c)****) din Legea nr. 227/2006, republicata, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va lua in considerare sanctiunea aplicabila conform prevederilor prezentei legi.” Nota 

──────────

**) Art. 25 alin. (1) a devenit, in forma republicabila a Legii nr. 227/2006, art. 33 alin. (1).

***) Art. 48 alin. (1) a devenit, in forma republicabila a Legii nr. 227/2006, art. 72 alin. (1).

****) Art. 48 alin. (1) lit. c) a devenit, in forma republicabila a Legii nr. 227/2006, art. 72 alin. (1) lit. c).

──────────
2. Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 243/2015, care nu sunt incorporate in textul republicat al Legii nr. 227/2006 si care se aplica, in continuare, ca dispozitii proprii ale Legii nr. 243/2015:
„Art. II. – In tot cuprinsul Legii nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, sintagma «Directia cercetare si laborator control doping» se inlocuieste cu sintagma «Laboratorul de control doping». In tot cuprinsul actului normativ, cuvantul «antidoping» se va inlocui cu «anti-doping».”

Legea 4/2008 privind combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/88568

––––
*) Forma actualizata a acestui act normativ se va aplica de la data de 1 februarie 2014 si este realizata de catre Departamentul juridic din cadrul S.C. „Centrul Teritorial de Calcul Electronic” S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor si completarilor aduse de catre LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013.
Continutul acestui act apartine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt si nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

Capitolul I Dispozitii generale

Articolul 1

In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) competitie sportiva – intrecere sportiva organizata pe ramuri de sport, intre mai multe echipe sau concurenti independenti, pe baza unui regulament si a unui program, avand drept scop stabilirea unei ordini ierarhice a competitorilor in clasamentul final;
b) joc sportiv – intrecere sportiva desfasurata in cadrul sau in afara unei competitii sportive, care poate avea caracter oficial sau amical, intern ori international si se disputa pe baza unui regulament, avand drept scop stabilirea unui invingator;
c) organizator de competitii sportive – structura sportiva, legal constituita si recunoscuta oficial, care are dreptul de a organiza competitii sportive;
d) organizator de jocuri sportive – structura sportiva, legal constituita si recunoscuta oficial, care organizeaza jocuri sportive, desfasurate fie in cadrul unei competitii sportive oficiale, fie separat, in cadrul unor intreceri sportive cu caracter amical;
e) oficial – persoana care reprezinta o autoritate, membru al unei comisii, arbitru, observator, antrenor, preparator fizic, responsabil tehnic, medical ori administrativ din cadrul federatiilor, ligilor, asociatiilor judetene si cluburilor, acreditata sau, dupa caz, autorizata in functia ori pozitia pe care o detine;
f) grad de risc al competitiei sau al jocului sportiv – nivelul posibilitatii producerii unor fapte indreptate impotriva ordinii si sigurantei publice, cu ocazia desfasurarii competitiei sau a jocului sportiv;
g) evacuare a participantilor – ansamblul masurilor imperative desfasurate de catre structurile de ordine pentru scoaterea, in mod organizat, din locul de desfasurare a competitiei sau a jocului sportiv, a unui spectator, a unui grup de spectatori sau a tuturor participantilor;
h) stare vadita de betie – consecinta a consumului de bauturi alcoolice, substante sau produse stupefiante ori medicamente cu efecte similare acestora, asupra comportamentului unei persoane, manifestata prin vorbire incoerenta, mers sinuos si dificultati de orientare temporal-spatiala;
––––
Litera h) a art. 1 a fost modificata de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
i) control corporal preventiv si al bagajelor – verificarea sumara a tinutei vestimentare si a bagajelor participantilor, in scopul prevenirii introducerii in locurile de desfasurare a competitiei sau a jocului sportiv a obiectelor si materialelor interzise la detinere;
j) interzicere a accesului sau a participarii la unele competitii sau jocuri sportive – masura de siguranta, inclusiv provizorie, dispusa de instanta de judecata sau de catre procuror, ori sanctiune contraventionala complementara, dispusa de catre agentul constatator, prin care se impune unei persoane interzicerea accesului/participarii la unele competitii sau jocuri sportive, desfasurate in tara ori in strainatate, de genul celor la care aceasta a savarsit fapte de natura contraventionala sau penala;
k) baza sportiva – totalitatea terenurilor, spatiilor, instalatiilor si constructiilor special amenajate in vederea organizarii si desfasurarii de competitii sportive, jocuri sportive si alte activitati de educatie fizica si sport;
l) arena sportiva – spatiul care cuprinde terenul de sport unde se desfasoara competitia sau jocul sportiv, precum si tribunele pentru spectatori;
l^1) suprafata de joc – spatiul care cuprinde terenul de joc unde se desfasoara competitia sau jocul sportiv, precum si spatiul existent intre terenul de joc si locul special amenajat pentru spectatori;
––––
Litera l^1) a art. 1 a fost introdusa de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
l^2) teren de joc – spatiul destinat exclusiv jocului sportiv sau competitiei sportive;
––––
Litera l^2) a art. 1 a fost introdusa de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
m) zona imediata locului de desfasurare a competitiilor sportive – spatiul cuprins intre aliniamentul punctelor unde se efectueaza controlul documentelor de acces si limita exterioara a bazei sportive;
n) zona apropiata locului de desfasurare a competitiilor sportive – spatiul situat dincolo de limita exterioara a zonei imediate, care cuprinde si strazile adiacente bazei sportive;
o) comandant al fortelor de ordine – seful efectivelor de jandarmi care executa misiunea de asigurare si restabilire a ordinii publice;
p) sef al dispozitivului de ordine si siguranta – persoana desemnata de catre organizatori, care organizeaza, coordoneaza si conduce activitatea desfasurata in interiorul arenei sportive;
––––
Litera p) a art. 1 a fost modificata de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
r) responsabil de ordine si siguranta – persoana anume desemnata de catre organizator, care asigura coordonarea dispozitivului realizat de catre personalul de ordine si siguranta si relationarea cu fortele de ordine si cu reprezentantii celorlalte autoritati si institutii care concura la desfasurarea in bune conditii a competitiei sau a jocului sportiv;
s) monitor de securitate – persoana anume desemnata din cadrul unitatii de jandarmi, care are responsabilitatea de a supraveghea comportamentul si actiunile suporterilor unui club din zona de competenta, precum si relationarea acestora cu fortele de ordine;
s) ofiter de informare – persoana anume desemnata din cadrul unitatii de jandarmi, care are ca atributii relationarea dintre aceasta si un club din zona de responsabilitate, consilierea responsabilului de ordine si siguranta al clubului pe probleme de securitate si gestionarea datelor si informatiilor referitoare la comportamentul sustinatorilor clubului respectiv;
t) punct de comanda – spatiu special amenajat si dotat, destinat activitatilor de conducere si coordonare a masurilor de asigurare si restabilire a ordinii publice, care permite o buna vizibilitate asupra terenului de joc si tribunelor;
t) punct national de informare pentru manifestari sportive – structura centrala in cadrul Jandarmeriei Romane, care asigura schimbul de date si informatii in vederea realizarii cooperarii politienesti nationale si internationale cu privire la manifestarile sportive.
u) suporterii proprii – membri ai unei structuri asociative, recunoscuta de clubul sportiv in cauza.
––––
Litera u) a art. 1 a fost introdusa de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.

Articolul 2

Organizatorii competitiilor si jocurilor sportive si fortele de ordine angrenate au obligatia de a asigura protectia si siguranta spectatorilor, sportivilor si oficialilor si de a lua masuri pentru prevenirea si inlaturarea oricaror incidente ce se pot produce pe traseele de afluire/defluire si in interiorul arenelor sportive, inainte, pe timpul si dupa terminarea competitiei sau a jocului sportiv.

Articolul 3

Mentinerea ordinii publice pe raza administrativ-teritoriala a localitatilor urbane si rurale in care se desfasoara competitii si jocuri sportive se realizeaza, potrivit competentelor, de catre structurile abilitate ale Ministerului Administratiei si Internelor, in conformitate cu actele normative interne care le reglementeaza activitatea.
––––
Art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.

Articolul 4

(1) Asigurarea ordinii publice in zona apropiata si imediata a arenelor sportive si a altor locuri destinate desfasurarii competitiilor si jocurilor sportive cu grad mediu de risc, precum si a celor cu grad ridicat de risc se realizeaza in mod nemijlocit de catre structurile de jandarmi competente teritorial.
––––
Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
(2) In situatii expres determinate, prevazute in planul de actiune intocmit in acest sens de catre unitatea de jandarmi, asigurarea ordinii publice in anumite locuri publice dispuse in afara zonei apropiate se va realiza de catre structurile de jandarmi competente teritorial.
(3) Locurile dispuse in afara zonei apropiate sunt pietele, caile publice ori alte locuri unde exista informatii certe ca este posibila intalnirea grupurilor de suporteri adversi si s-ar putea produce tulburarea ordinii si sigurantei publice.
––––
Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.

Articolul 5

(1) Raspunderea pentru asigurarea masurilor de ordine si siguranta in interiorul arenelor sportive revine organizatorului, care poate incheia in acest sens contracte de prestari servicii, in conditiile legii, cu societati specializate de protectie si paza sau, in lipsa acestora, cu politia locala.
––––
Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
(1^1) Toate drepturile si obligatiile personalului societatilor de paza si protectie prevazute in prezenta lege revin si personalului politiei locale care presteaza serviciul de asigurare a ordinii si sigurantei in incinta arenelor sportive.
––––
Alin. (1^1) al art. 5 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
(2) Asigurarea ordinii si sigurantei participantilor in interiorul arenelor sportive in care se desfasoara competitii sau jocuri sportive cu grad scazut de risc se poate face de catre organizator cu personal propriu.
(3) Organizatorul stabileste toate masurile ce se impun pentru prevenirea incendiilor, asigurarea unei circulatii fluente pe caile de acces, asigurarea unor cai de evacuare a spectatorilor in cazuri deosebite, in conditii de siguranta si timp optim, si pentru mentinerea in stare de functionare a tuturor instalatiilor specifice.
(4) Masurile stabilite de organizator pentru asigurarea ordinii si sigurantei participantilor in interiorul arenelor sportive se inscriu in planul de actiune al societatii de securitate privata sau, dupa caz, al politei locale care presteaza serviciul contractat ori in planul de actiune intocmit de responsabilul de ordine si siguranta. In acest sens, responsabilul de ordine si siguranta al organizatorului solicita ofiterului de informare date si informatii de interes operativ privind suporterii care vor participa la jocul sportiv.
––––
Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
(5) Planul de actiune este aprobat, in toate situatiile, de catre comandantul structurii de jandarmi competente teritorial.
(6) Fiecare unitate de jandarmi desemneaza un ofiter de informare, insarcinat cu stabilirea contactelor de lucru cu oficialii cluburilor sportive din zona de responsabilitate.
(7) Monitorii de securitate supravegheaza comportamentul spectatorilor, atat pe traseele de afluire/defluire spre/de la baza sportiva, cat si in interiorul acesteia, inclusiv prin efectuarea de inregistrari video si fotografii operative in scopul identificarii persoanelor care savarsesc fapte antisociale. Acestea, precum si inregistrarile video efectuate in conditiile art. 10 alin. (1) lit. h) constituie mijloace de proba pentru solutionarea cauzelor de natura penala sau contraventionala.
(8) In situatia desfasurarii unor competitii ori jocuri sportive intr-o alta localitate decat cea in care isi are sediul clubul sau in aceeasi localitate, in calitate de echipa oaspete, responsabilul de ordine si siguranta, dupa consultarea prealabila a reprezentantilor grupurilor de suporteri, are obligatia de a transmite ofiterului de informare, cu cel putin 24 de ore inainte de inceperea jocului, toate detaliile referitoare la deplasarea echipei, a oficialilor si a jurnalistilor acreditati, prin indicarea coordonatelor orare ale deplasarii, a mijloacelor de transport folosite, a locurilor de cazare si a programului pentru perioada de sedere in localitatea de disputare a competitiei sau a jocului sportiv, precum si numarul de bilete achizitionate de catre suporterii proprii, identitatea acestora, deplasarea suporterilor si indicarea agentiilor de turism care organizeaza calatoria, coordonatele orare si itinerariul de deplasare al acestora, mijloacele de transport folosite si locurile de cazare.
––––
Alin. (8) al art. 5 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
(9) Unitatea de jandarmi al carei comandant a aprobat planul de actiune are obligatia de a verifica modul de aplicare a prevederilor stabilite in acesta.

Articolul 6

(1) Responsabilul de ordine si siguranta, comandantul fortelor de ordine, seful dispozitivului de ordine si siguranta, reprezentantul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, un reprezentant al serviciului de ambulanta, delegat la manifestarea sportiva, precum si prefectul ori reprezentantul sau, in cazul in care prezenta acestuia este necesara, isi desfasoara activitatea in punctul de comanda, urmarind derularea in bune conditii a competitiei sau a jocului sportiv.
(2) In vederea stabilirii unor practici unitare la nivel national privind activitatea responsabililor de ordine si siguranta, precum si instruirea de specialitate a acestora, federatiile sportive de specialitate si ligile profesioniste desemneaza in structura proprie un responsabil de ordine si siguranta, care coordoneaza aceasta activitate.
(3) Elaborarea metodologiilor de instruire a responsabililor de ordine si siguranta se face de federatiile sportive, cu sprijinul de specialitate al Jandarmeriei Romane.

Articolul 7

(1) Din punct de vedere al gradului de risc, competitiile sau jocurile sportive se clasifica astfel:
a) competitii sau jocuri sportive fara grad de risc;
b) competitii sau jocuri sportive cu grad scazut de risc;
c) competitii sau jocuri sportive cu grad mediu de risc;
d) competitii sau jocuri sportive cu grad ridicat de risc.
(2) Gradul de risc al competitiilor si jocurilor sportive organizate in cadrul fiecarei ramuri de sport se stabileste conform criteriilor elaborate de catre federatiile sportive nationale, cu consultarea Jandarmeriei Romane. Criteriile de stabilire a gradului de risc vor fi cuprinse in regulamentele de organizare a activitatii federatiilor respective.
(3) Inainte de desfasurarea unei competitii sau a unui joc sportiv, organizatorul are obligatia de a efectua o analiza preliminara a gradului de risc, iar, in situatia in care apreciaza ca exista posibilitatea producerii unor fapte indreptate impotriva ordinii si sigurantei publice, declara competitia sau jocul sportiv la unitatea de jandarmi competenta teritorial.
(4) Competitiile si jocurile sportive care, in urma analizei preliminare a gradului de risc efectuate de catre organizatori, potrivit alin. (3), se incadreaza in gradul de risc prevazut la alin. (1) lit. a) nu sunt supuse procedurii declararii prealabile.
(5) Dupa declararea prealabila, comandantul unitatii de jandarmi competente teritorial, impreuna cu responsabilul de ordine si siguranta al organizatorului de competitie sau de joc sportiv, stabileste, potrivit prevederilor alin. (1), gradul de risc al jocului, solicitand, la nevoie, si punctul de vedere al responsabilului de ordine si siguranta al federatiei de specialitate sau al ligii profesioniste, care se consemneaza in toate documentele de organizare.
(6) In situatia desfasurarii unor jocuri sportive cu grad ridicat de risc este necesara prezenta in arena sportiva a prefectului sau a reprezentantului acestuia. Instiintarea acestora se realizeaza de catre unitatea de jandarmi competenta teritorial.
––––
Alin. (6) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. 89 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.
––––
Art. 7 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.

Articolul 8

(1) Restabilirea ordinii publice in interiorul arenei sportive se executa de catre efectivele de jandarmi, din initiativa comandantului acestora, cu aprobarea, dupa caz, a prefectului sau a reprezentantului acestuia.
––––
Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
(1^1) Aprobarea prevazuta la alin. (1) nu este necesara in cazul in care asupra fortelor de ordine se exercita violente care pun in pericol iminent viata, integritatea corporala sau sanatatea acestora ori a altor persoane sau cand exista indicii temeinice ca participantii pregatesc ori au comis o fapta de natura penala.
––––
Alin. (1^1) al art. 8 a fost introdus de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
(2) In situatiile prevazute la alin. (1) seful dispozitivului de ordine si siguranta ia toate masurile pentru respectarea intocmai de catre personalul din subordine a dispozitiilor primite in acest sens de la comandantul fortelor de ordine.
(3) Pentru restabilirea intr-un timp cat mai scurt a ordinii publice, atunci cand aceasta a fost grav tulburata, la solicitarea comandantului fortelor de ordine sau ca urmare a autosesizarii, oficialii responsabili dispun de indata intreruperea partiala sau totala a jocului.

Articolul 9

(1) Evacuarea din arena sportiva a unui grup de participanti, in situatia in care, prin faptele savarsite de catre acestia, se pune in pericol siguranta desfasurarii competitiei sportive, se face, dupa caz, la dispozitia prefectului sau a reprezentantului acestuia ori la solicitarea responsabilului de ordine si siguranta al organizatorului, care cere, in scris, interventia fortelor de ordine.
(2) In cazul producerii de incendii, distrugeri, catastrofe, al tulburarii grave a ordinii publice sau al altor situatii care pun in pericol viata, integritatea corporala ori sanatatea persoanelor sau cand nu s-a reusit restabilirea ordinii publice, comandantul fortelor de ordine poate decide evacuarea partiala sau totala a participantilor.
(3) Spectatorul care, in arena sportiva, savarseste o infractiune sau una dintre faptele prevazute la art. 20 este evacuat, fara a mai putea reveni in arena pana la terminarea jocului sportiv.
––––
Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 1 al art. 200 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.
(4) Observatorii desemnati de catre federatiile sportive de specialitate, de catre ligile profesioniste sau de catre forurile sportive internationale, organizatoare ale competitiilor conform regulamentelor de organizare si desfasurare, pot recomanda organizatorului de joc adoptarea unor masuri specifice pentru asigurarea ordinii si sigurantei in arena sportiva.

Capitolul II Obligatiile organizatorului de competitii sau de jocuri sportive

Articolul 10

(1) Pentru organizarea si desfasurarea activitatii de asigurare a ordinii si sigurantei spectatorilor in arena sportiva, organizatorul de competitii sau de jocuri sportive are urmatoarele obligatii:
a) sa declare la unitatea de jandarmi competenta teritorial, cu cel putin 5 zile inainte de data desfasurarii, jocurile sportive al caror grad de risc preliminar este unul dintre cele prevazute la art. 7 alin. (1) lit. b)-d); unitatea de jandarmi, dupa stabilirea gradului de risc, instiinteaza administratia publica locala despre data desfasurarii jocului sportiv, urmand ca reprezentantii acesteia sa dispuna masurile prevazute la art. 15 din Legea nr. 60/1991
privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice, republicata;
–––-
Litera a) a alin. (1) al art. 10 a fost modificata de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
b) sa stabileasca masurile de asigurare a ordinii si sigurantei participantilor in arena sportiva, transpuse in planul de actiune, care este inaintat pentru aprobare unitatii de jandarmi competente teritorial, cu cel putin 3 zile inainte de data desfasurarii jocului sportiv;
c) sa efectueze, prin personalul de ordine si siguranta si, dupa caz, cu fortele de ordine, inainte de efectuarea accesului spectatorilor, un control amanuntit al arenei sportive, pentru descoperirea si indepartarea oricaror obiecte sau materiale interzise;
d) sa asigure arenele sportive cu sisteme eficiente de comunicare cu publicul;
e) sa nu permita folosirea sistemelor de comunicare cu publicul pentru incitarea spectatorilor la violenta, la producerea de distrugeri sau la denigrarea imaginii participantilor la competitiile sau jocurile sportive;
f) sa nu permita introducerea si folosirea in arena sportiva a unor instalatii de sonorizare, cu exceptia gigafoanelor portabile;
g) sa amenajeze si sa puna la dispozitia fortelor de ordine un punct de comanda;
h) sa asigure inregistrarea si supravegherea video a comportamentului participantilor in arena sportiva si in zona punctelor de acces, pe timpul afluirii si defluirii acestora, precum si pe timpul desfasurarii jocului sportiv, printr-un sistem propriu, conectat in punctul de comanda si deservit de catre un tehnician, sub indrumarea unui reprezentant al fortelor de ordine;
i) sa puna la dispozitia fortelor de ordine inregistrarea video efectuata in conditiile lit. h);
j) sa afiseze, in locuri vizibile, atentionari asupra faptului ca in arena sportiva participantii vor fi supravegheati video;
k) sa interzica, sub orice forma, vanzarea, distribuirea sau consumul bauturilor alcoolice in arena sportiva;
l) sa se asigure ca distribuirea bauturilor a caror comercializare este permisa se face numai in pahare din hartie sau din material plastic;
m) sa se asigure ca punctele de desfacere a bauturilor a caror comercializare este permisa sunt pozitionate la fiecare sector de tribuna si peluza;
n) sa asigure functionarea instalatiilor de apa curenta si a grupurilor sanitare, care trebuie amplasate astfel incat sa nu fie necesara deplasarea suporterilor dintr-un sector in altul;
o) sa afiseze lizibil, in locuri vizibile, la portile de acces, regulile ce trebuie respectate la competitiile si jocurile sportive, materialele sau obiectele interzise a fi introduse in arena sportiva, precum si sanctiunile care se aplica in astfel de cazuri;
p) sa imprime pe documentele de acces, pliante, programe sau pe alte materiale publicitare ori promotionale, care sunt distribuite cu ocazia desfasurarii competitiilor sau jocurilor sportive, regulile ce trebuie respectate, materialele sau obiectele interzise a fi introduse in arena sportiva, precum si sanctiunile care se aplica in situatia nerespectarii acestor reguli;
r) sa interzica afisarea in arena sportiva a simbolurilor, sloganurilor ori textelor cu continut obscen sau care incita la denigrarea tarii, la xenofobie, la ura nationala, rasiala, de clasa ori religioasa, la discriminari de orice fel si la violenta, indiferent pe ce suport ar fi inscriptionate;
s) sa interzica amplasarea bannerelor sau a altor mijloace de publicitate vizuala pe gardul care delimiteaza suprafata de joc de tribuna sau in orice alte locuri care impiedica fie buna vizibilitate a jocului de catre spectatori, fie asigurarea unei interventii oportune, in caz de necesitate;
s) sa aduca la cunostinta spectatorilor, la inceputul jocului sportiv, precum si in pauzele de joc sau ori de cate ori este nevoie, prin mijloace de comunicare, obligatiile ce le revin pe timpul desfasurarii competitiei sau jocului sportiv, principiile spiritului de fairplay, ale ordinii si disciplinei, precum si mesajele transmise de fortele de ordine;
t) sa asigure bariere si imprejmuiri adecvate pentru separarea grupurilor de suporteri si pentru delimitarea terenului de joc, realizate prin constructii rezistente, precum si refacerea acestora in cazul deteriorarii, pana la organizarea competitiei sau a jocului sportiv urmator. Dimensiunile, amplasarea, materialele folosite in confectionare si modul de confectionare sunt stabilite de catre federatia de specialitate, dupa consultarea prealabila a reprezentantilor Jandarmeriei Romane;
t) sa asigure amplasarea, la punctele de acces in incinta arenei sportive, a unor dispozitive metalice rotative/turnichete prevazute cu sistem de contorizare, in vederea efectuarii unui control riguros al accesului;
u) in situatia desfasurarii unor jocuri sportive in afara tarii, in cadrul unor competitii internationale la care participa si grupuri de suporteri ai clubului roman sau ai echipei nationale, acesta sau federatia de specialitate asigura includerea unor ofiteri jandarmi in delegatia oficiala, care coopereaza cu fortele de ordine din tara respectiva pe linia prevenirii actelor de violenta si a actiunilor necontrolate ale suporterilor;
v) sa asigure numerotarea sectoarelor, randurilor si locurilor destinate spectatorilor, precum si amplasarea de indicatoare pentru indrumarea acestora spre locurile inscrise pe documentele de acces;
x) sa asigure un loc special amenajat pentru depozitarea obiectelor retinute, in urma efectuarii controlului corporal preventiv si al bagajelor, in vederea restituirii acestora dupa terminarea jocului.
y) sa stabileasca si sa aduca la cunostinta spectatorilor locurile unde este permisa amplasarea emblemelor, pancartelor, bannerelor, afiselor, steagurilor sau a altor mijloace de publicitate vizuala.
––––
Litera y) a alin. (1) al art. 10 a fost introdusa de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
(2) Pentru efectuarea accesului spectatorilor in arena sportiva, organizatorul de competitii sau jocuri sportive are urmatoarele obligatii:
a) sa efectueze la intrarea in arena sportiva un control riguros al persoanelor si al bagajelor acestora, avand ca scop impiedicarea introducerii in stadion a unor obiecte sau materiale de genul celor prevazute la lit. b) sau la alin. (1) lit. r);
b) sa nu permita accesul persoanelor carora le-a fost interzisa intrarea la asemenea genuri de manifestari, al persoanelor care se afla in stare vadita de ebrietate sau se afla, in mod evident, sub influenta substantelor halucinogene, al persoanelor care au asupra lor bauturi alcoolice, arme si munitii de orice fel, faclii, torte, artificii, petarde, materiale explozive, incendiare sau fumigene, dispozitive pentru socuri electrice, substante toxice, halucinogene, iritant lacrimogene ori paralizante, recipiente, corpuri contondente, cutite, pumnale, sisuri, castete ori alte asemenea obiecte fabricate sau confectionate anume pentru taiere, impungere ori lovire, precum si al persoanelor care au asupra lor mijloace de publicitate vizuala de genul celor prevazute la alin. (1) lit. r);
c) sa retina obiectele sau materialele prevazute la lit. b) sau la alin. (1) lit. r), sesizand fortele de ordine pentru luarea masurilor legale care se impun;
d) sa imprime, pe toate documentele de acces, sectorul, randul si locul ce urmeaza a fi ocupat de catre spectatori, chiar si cand acestea sunt distribuite in mod gratuit, iar la competitiile si jocurile cu grad ridicat de risc sa asigure personalizarea tuturor documentelor de acces, prin inscriptionarea pe acestea a numelui si prenumelui spectatorilor;
–––-
Litera d) a alin. (2) al art. 10 a fost modificata de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
e) sa asigure emiterea si distribuirea abonamentelor catre suporteri, urmarind inserarea, pe fiecare abonament in parte, a numelui, prenumelui si a codului numeric personal si a unei fotografii a acestuia, precum si tinerea unei evidente clare a abonatilor, cu respectarea intocmai a dispozitiilor legale referitoare la protectia datelor cu caracter personal;
f) sa controleze distribuirea biletelor, in limita locurilor admise, fara a depasi 90% din capacitatea arenei sportive;
g) sa asigure separarea grupurilor de suporteri rivali prin rezervarea de locuri amplasate in sectoare opuse si directionarea accesului la acestea pe trasee separate;
h) sa prezinte, la solicitarea scrisa a unitatii de jandarmi competente teritorial, situatia privind datele personale ale abonatilor proprii, in vederea identificarii persoanelor care, cu ocazia desfasurarii competitiilor sau a jocurilor sportive, au savarsit fapte antisociale;
i) sa permita accesul unor efective de jandarmi in tinuta civila in arena sportiva pentru desfasurarea activitatilor de monitorizare a modului de comportare a spectatorilor;
j) prin reglementari proprii, sa stabileasca accesul in arena sportiva a reprezentantilor mass-media, precum si accesul acestora pe suprafata de joc sau in zona vestiarelor, comunicand datele de identificare ale ziaristilor acreditati si modelul documentelor de acces eliberate in acest sens, atat societatii specializate de protectie si paza, cat si fortelor de ordine;
k) sa permita accesul la competitiile si jocurile sportive cu grad ridicat de risc a minorilor sub 14 ani doar insotiti de o persoana majora, imprimand pe documentele de acces aceasta prevedere;
l) sa emita documente de acces si in situatia in care se permite intrarea gratuita a tuturor spectatorilor sau doar a unor categorii de suporteri.
(2^1) Obligatiile prevazute la alin. (1) si (2) nu sunt obligatorii pentru organizatorii care desfasoara competitii si jocuri sportive fara grad de risc.
––––
Alin. (2^1) al art. 10 a fost introdus de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
(3) Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret, prin ordin al presedintelui acesteia, dupa consultarea federatiilor sportive de specialitate si a Jandarmeriei Romane, stabileste:
a) competitiile si jocurile sportive la care sunt impuse organizatorului toate obligatiile prevazute la alin. (1) si (2);
b) competitiile si jocurile sportive la care sunt impuse organizatorului numai anumite obligatii prevazute la alin. (1) si (2).
–––-
Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
(4) Comisiile judetene de actiune impotriva violentei in sport, respectiv a municipiului Bucuresti pot stabili in sarcina organizatorului obligatii suplimentare fata de cele stabilite de federatiile sportive de specialitate, in conditiile in care se constata necesitatea adoptarii acestora, pentru anumite jocuri sportive.

Articolul 11

(1) Inainte de inceperea fiecarui sezon competitional, toate arenele in incinta carora se desfasoara competitii sportive cu grad de risc sunt supuse unei verificari din punctul de vedere al respectarii conditiilor de siguranta.
(2) Verificarea se efectueaza de o comisie care are in componenta un reprezentant al directiei judetene pentru sport, un reprezentant al unitatii de jandarmi competente teritorial, un reprezentant al organizatorului competitiei si responsabilul de ordine si siguranta al organizatorului de joc.
(3) Comisia stabileste si locul de dispunere in arena sportiva a suporterilor echipei-oaspete, loc ce va ramane neschimbat pe toata durata desfasurarii competitiei.
(4) In situatia in care comisia prevazuta la alin. (2) constata ca nu sunt indeplinite normele pentru desfasurarea in conditii de siguranta a jocurilor sportive, poate propune organizatorului competitiei sportive retragerea dreptului organizatorului de joc de a desfasura jocuri sportive in arena respectiva, desfasurarea jocurilor fara spectatori sau interzicerea accesului spectatorilor in anumite sectoare de tribuna.
(5) Constatarile comisiei sunt cuprinse intr-un proces-verbal in care se consemneaza neregulile constatate si termenele stabilite pentru remedierea acestora, precum si sanctiunile aplicabile in cazul neindeplinirii acestor obligatii in termenele stabilite de comisie.
(6) In situatia in care au fost acordate termene pentru remedierea unor deficiente, dupa implinirea acestora, comisia efectueaza o noua verificare pentru constatarea modului in care sarcinile trasate anterior au fost indeplinite de catre organizator, iar in cazul in care deficientele nu au fost remediate, se procedeaza conform prevederilor alin. (4).
(7) Un exemplar al procesului-verbal este inaintat comisiei judetene de actiune impotriva violentei in sport, respectiv a municipiului Bucuresti, care efectueaza anual o analiza a respectarii conditiilor de siguranta a arenelor sportive in care se desfasoara competitii si jocuri sportive si informeaza autoritatile publice locale cu privire la masurile luate, insotite de propuneri pentru cresterea eficientei masurilor de prevenire si combatere a faptelor antisociale savarsite cu ocazia competitiilor si jocurilor sportive.

Articolul 12

(1) In vederea combaterii violentei in sport, toate structurile cu atributii in domeniul organizarii si desfasurarii competitiilor si jocurilor sportive, precum si pe linia asigurarii ordinii cu ocazia desfasurarii acestora stabilesc masuri preventive in scopul informarii si educarii publicului spectator, promovarii spiritului de fairplay si a modului civilizat de comportare.
(2) Federatiile sportive de specialitate si ligile profesioniste, sub directa indrumare a Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret, impreuna cu cluburile sportive si cu celelalte structuri cu atributii in domeniu, initiaza si desfasoara campanii de informare si educare a populatiei cu privire la obligatiile care revin participantilor, la riscurile la care se pot expune prin implicarea in actiuni de tulburare a ordinii in incinta arenelor sportive, precum si la sanctiunile aplicabile in cazul incalcarii normelor stabilite pentru buna desfasurare a competitiilor si jocurilor sportive.
–––-
Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
(3) Jandarmeria Romana si Politia Romana sprijina, sub toate formele, actiunile preventive initiate de federatiile de specialitate si desfasoara, impreuna cu Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret, campanii educative in unitatile de invatamant preuniversitar in scopul dezvoltarii, in randul elevilor, a spiritului civic si a unui comportament prosocial.
–––-
Alin. (3) al art. 12 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.

 

Capitolul III 
Obligatiile personalului de ordine si siguranta
–––-
Titlul cap. III a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.

Articolul 13

Serviciul de asigurare a ordinii si sigurantei in incinta arenelor sportive se presteaza de catre societatile specializate de paza si protectie sau de catre politia locala.
––––
Art. 13 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.

Articolul 14

Prin servicii de asigurare a ordinii si sigurantei in incinta arenelor sportive se intelege:
a) verificarea documentelor de acces, precum si efectuarea controlului corporal preventiv si al bagajelor in dreptul punctelor de acces;
b) retinerea obiectelor si materialelor prevazute la art. 10 alin. (1) lit. r) si alin. (2) lit. b), pe care spectatorii incearca sa le introduca sau le-au introdus in arena sportiva;
c) depozitarea obiectelor si materialelor, retinute in conformitate cu prevederile lit. b), in locurile special amenajate de organizator, cu exceptia celor care constituie obiectul material al unor infractiuni sau contraventii, care se predau fortelor de ordine;
d) interzicerea, in incinta arenei sportive, a accesului persoanelor prevazute la art. 10 alin. (2) lit. b) si predarea acestora fortelor de ordine;
e) realizarea de cordoane, baraje, patrule, posturi sau alte elemente de dispozitiv, pentru asigurarea ordinii in arena sportiva;
f) indrumarea spectatorilor pentru ocuparea locurilor prevazute pe documentele de acces;
g) interzicerea patrunderii in suprafata de joc sau in zona vestiarelor si a bancilor de rezerve a persoanelor care nu au drept de acces in aceste zone;
h) evacuarea individuala sau a grupurilor mici de suporteri care tulbura ordinea publica in arena sportiva;
i) participarea la evacuarea grupurilor mari de suporteri ori cu risc de agresivitate si violenta, alaturi de fortele de ordine;
j) efectuarea altor masuri consemnate in planul de actiune.

Articolul 15

(1) Personalului de ordine si siguranta, pe langa obligatiile prevazute la art. 48 si 49 din Legea nr. 333/2003
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare, ii revin si obligatiile stabilite prin planul de actiune.
(2) Semestrial, personalul care executa activitati de asigurare a ordinii si sigurantei in incinta arenelor sportive in care se desfasoara competitii si jocuri sportive trebuie sa fie instruit corespunzator, in cadrul unitatilor avizate, in conditiile legii.
(3) Instruirea se desfasoara pe baza unei tematici specifice, stabilita de Jandarmeria Romana si avizata de Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret, si se finalizeaza prin examinarea absolventilor de catre o comisie din care fac parte reprezentanti ai jandarmeriei, ai directiilor judetene pentru sport si ai autoritatii publice care raspunde de ocuparea si formarea profesionala.
(4) Dispozitiile alin. (2) nu sunt obligatorii pentru personalul care asigura masurile de ordine si siguranta in incinta arenelor sportive unde se desfasoara competitii ori jocuri sportive fara grad de risc sau cu grad scazut de risc, precum si pentru personalul politiei locale.
––––
Art. 15 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.

Articolul 16

(1) In vederea indeplinirii atributiilor legale, personalul societatilor specializate de protectie si paza poate fi dotat cu mijloace de aparare autorizate, pe care le poate folosi conform dispozitiilor legale.
(2) Dotarea personalului pentru fiecare activitate desfasurata se stabileste prin planul de actiune, conform atributiilor fiecarui element de dispozitiv in parte.
(3) Personalul de ordine si siguranta are obligatia de a purta, in timpul serviciului, peste uniforma o vesta de culoare distinctiva, fluorescenta, stabilita de comun acord cu organizatorul, cu inscriptia „ORDINE/STEWARD”, precum si ecusonul de identificare amplasat la vedere.
(4) Societatile specializate de protectie si paza, precum si personalul acestora beneficiaza de drepturile legale si raspund civil, material, disciplinar, contraventional sau penal pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale sau a atributiilor de serviciu, fiind obligate sa respecte drepturile si libertatile cetatenilor.

Articolul 17

(1) Ordinea si siguranta in incinta arenei sportive, in cazul competitiilor si jocurilor sportive fara grad de risc sau cu grad scazut de risc, pot fi asigurate de organizator prin personal propriu.
––––
Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
(2) Personalul propriu al organizatorului desfasoara activitatile prevazute la art. 14.
(3) Organizatorul raspunde pentru selectia, angajarea, nivelul de pregatire, echiparea si dotarea personalului propriu care executa masurile de ordine si siguranta.
(4) Pregatirea, dotarea si echiparea personalului propriu al organizatorului care asigura ordinea si siguranta in incinta arenelor sportive se fac in conditiile prevazute la art. 15 si 16.
(5) Personalul propriu al organizatorului beneficiaza de drepturile legale si raspunde civil, material, disciplinar, contraventional sau penal pentru modul de indeplinire a atributiilor de serviciu, fiind obligat sa respecte drepturile si libertatile cetatenilor.

 

Capitolul IV Obligatiile spectatorilor

Articolul 18

(1) Spectatorii sunt obligati sa respecte cu strictete masurile stabilite de organizatori si fortele de ordine, pe traseele de deplasare catre/de la locurile de desfasurare a competitiilor si jocurilor sportive, in apropierea si in interiorul bazelor sportive.
(2) La solicitarea fortelor de ordine sau a personalului de ordine si siguranta, spectatorii au obligatia de a prezenta documentele de acces si, dupa caz, actele de identitate.
(3) Spectatorii au obligatia de a prezenta, la solicitarea fortelor de ordine sau a personalului de ordine si siguranta, materialele de publicitate vizuala aflate asupra lor.

Articolul 19

(1) In incinta arenei sportive, spectatorii sunt obligati sa respecte ordinea, siguranta si regulile stabilite de organizator.
(2) Spectatorului care refuza sa se supuna controlului corporal sumar si al bagajelor, efectuat de personalul de ordine si siguranta, sau care savarseste, inainte de a intra in arena sportiva ori in momentul intrarii, fapte de natura penala sau contraventionala in legatura cu competitia sau jocul sportiv respectiv nu i se permite accesul in arena sportiva.

Articolul 20

Spectatorilor le este interzis:
a) sa patrunda sau sa incerce patrunderea in incinta bazei sportive ori, dupa caz, a arenei sportive fara documente de acces sau prin incalcarea normelor legale de acces stabilite de organizator;
b) sa foloseasca, in scopul patrunderii in incinta arenei sportive, documente de acces individualizate care nu le apartin si care, potrivit normelor stabilite de organizator, pot fi folosite doar de catre titular;
c) sa patrunda in stare vadita de betie sau sa consume bauturi alcoolice in arena sportiva;
––––
Litera c) a art. 20 a fost modificata de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
d) sa introduca sau sa incerce introducerea de bauturi alcoolice in arena sportiva;
e) sa introduca in arena sportiva inscriptii, embleme, pancarte, bannere, afise, steaguri sau alte suporturi ce contin simboluri, sloganuri, imagini ori texte cu continut obscen;
f) sa refuze prezentarea documentelor de acces si, dupa caz, a actelor de identitate, la solicitarea justificata a fortelor de ordine sau a personalului de ordine si siguranta;
g) sa refuze supunerea la efectuarea controlului corporal preventiv si al bagajelor de catre fortele de ordine;
h) sa ocupe alte locuri decat cele prevazute pe documentele de acces, urmat de refuzul eliberarii acestora la avertismentul verbal al reprezentantilor societatii specializate de protectie si paza sau al fortelor de ordine;
i) sa arunce asupra celorlalti spectatori, asupra oficialilor sau a jucatorilor, asupra fortelor de ordine sau a personalului de ordine si siguranta, asupra bunurilor mobile si imobile aflate in incinta bazei sportive, precum si in directia suprafetei de joc cu obiecte de orice fel sau cu substante corozive ori care murdaresc;
j) sa escaladeze gardurile care delimiteaza spatiul de joc sau gardurile interioare de separare a sectoarelor;
k) sa se catere pe gardul care delimiteaza spatiul de joc de tribuna;
l) sa provoace ori sa participe efectiv la scandal in incinta bazei sportive ori, dupa caz, a arenei sportive;
––––
Litera l) a art. 20 a fost modificata de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
m) sa savarseasca fapte, acte sau gesturi obscene, sa profereze ori sa scandeze injurii, cuvinte sau expresii jignitoare ori vulgare, precum si amenintari cu acte de violenta impotriva celorlalti spectatori, oficiali, jucatori sau a bunurilor acestora;
n) sa profereze ori sa scandeze injurii, cuvinte sau expresii jignitoare ori vulgare la adresa fortelor de ordine sau a personalului de ordine si siguranta;
o) sa ameninte cu acte de violenta fortele de ordine sau personalul de ordine si siguranta;
p) sa isi ascunda fata cu articole de imbracaminte sau alte accesorii, cu intentia de a impiedica identificarea;
r) sa scrie sau sa deseneze pe peretii imobilelor, pe garduri sau pe alte obiecte amplasate in baza sportiva sau in arena sportiva;
s) sa dezlipeasca sau sa distruga reclamele, anunturile si afisele expuse de organizator in incinta bazei sau a arenei sportive, precum si sa deterioreze, sa ridice sau sa mute semnele ori indicatoarele amplasate de organizator, pentru facilitarea accesului in arena, sau a celor care semnaleaza existenta unui pericol pentru viata persoanelor;
s) sa ridice sau sa mute, fara drept, barajele, gardurile ori alte obstacole amplasate de organizator sau de catre fortele de ordine, pentru delimitarea sectoarelor de tribuna ori peluza, pentru separarea grupurilor de suporteri si a terenului de joc de tribuna, inclusiv pe cele amplasate cu caracter temporar;
t) sa amplaseze emblemele, pancartele, bannerele, afisele, steagurile sau alte mijloace de publicitate vizuala in alte locuri decat cele stabilite de organizator;
t) sa nu respecte regulile stabilite de organizator privind deplasarea spectatorilor in incinta arenei sportive;
u) sa nu respecte masurile de ordine dispuse de organizator sau de comandantul fortelor de ordine, in cazul producerii unor catastrofe, calamitati naturale sau al altor pericole;
v) sa refuze parasirea imediata a arenei sportive, daca masura evacuarii a fost dispusa de catre personalul de ordine si siguranta sau de catre fortele de ordine.
x) patrunderea sau incercarea de patrundere fara drept, prin orice mijloace, pe suprafata de joc.
–––-
Lit. x) a art. 20 a fost introdusa de pct. 2 al art. 200 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

 

Capitolul V Contraventii si infractiuni

Articolul 21

Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea civila, disciplinara, contraventionala sau penala.

Articolul 22

Savarsirea, de catre spectatori sau de catre oficiali, in incinta bazei sau a arenei sportive, a faptelor prevazute la art. 20 constituie contraventii, daca nu s-au produs vatamari ale integritatii corporale sau ale sanatatii ori pagube materiale, si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cu amenda de la 80 lei la 200 lei sau prestarea a 50-100 ore de activitati in folosul comunitatii, faptele prevazute la art. 20 lit. a), b), h), r), s) si t);
b) cu amenda de la 150 lei la 400 lei sau prestarea a 70-120 ore de activitati in folosul comunitatii, faptele prevazute la art. 20 lit. g), k), m), n) si t);
c) cu amenda de la 250 lei la 750 lei sau prestarea a 100-150 ore de activitati in folosul comunitatii, precum si cu sanctiunea contraventionala complementara de interzicere a accesului la competitiile si jocurile sportive de genul celor la care acestia au savarsit fapta pe o perioada de 6 luni, faptele prevazute la art. 20 lit. c), d), e), f), j), o), u) si v);
d) cu amenda de la 500 lei la 1.500 lei sau prestarea a 120-200 de ore de activitati in folosul comunitatii, precum si cu sanctiunea contraventionala complementara de interzicere a accesului la competitiile si jocurile sportive de genul celor la care acestia au savarsit fapta pe o perioada de un an, faptele prevazute la art. 20 lit. i), l), p), s) si x).
–––-
Lit. d) a art. 22 a fost modificata de pct. 3 al art. 200 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.
e) abrogata.
––––
Litera e) a art. 22 a fost abrogata de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.

Articolul 23

In cazul contraventiilor prevazute la art. 3 pct. 2, 4, 23, 24 si 31 din Legea nr. 61/1991
pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, republicata, savarsite de catre suporteri inainte si dupa desfasurarea competitiei sau jocului sportiv, in afara bazei sportive, care au legatura cu competitia ori jocul in cauza, pe langa sanctiunea principala stabilita de actul normativ, agentul constatator aplica si sanctiunea contraventionala complementara de interzicere a accesului la competitiile si jocurile sportive de genul celor la care acestia au savarsit faptele, dupa cum urmeaza:
a) pe o perioada de 6 luni, pentru faptele prevazute de pct. 23 si 31;
b) pe o perioada de un an, pentru faptele prevazute de pct. 2, 4 si 24.
––––
Art. 23 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.

Articolul 24

Incitarea in public sau prin mass-media la acte de violenta, in legatura cu competitia sau jocul sportiv, de catre conducatorii de cluburi, oficiali ori sportivi constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 10.000 lei.
–––-
Art. 24 a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.

Articolul 25

(1) Cumpararea in scop de revanzare a biletelor sau a oricaror documente de acces la competitii si jocuri sportive, precum si vanzarea acestora la suprapret constituie contraventie si se pedepseste cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei.
(2) Biletele sau celelalte documente de acces, care fac obiectul contraventiei, se confisca si se returneaza organizatorului dupa desfasurarea competitiei sau a jocului sportiv pentru care acestea au fost emise.

Articolul 26

(1) Savarsirea de catre organizator a urmatoarelor fapte constituie contraventie si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cu amenda de la 3.000 lei la 10.000 lei nerespectarea oricareia dintre obligatiile prevazute la art. 10 alin. (1) lit. a), b), j), l), m), n), o), p), s), s), v), x) si la art. 10 alin. (2) lit. a), c), d), h), i), j) si k);
b) cu amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei nerespectarea oricareia dintre obligatiile prevazute la art. 10 alin. (1) lit. c), d), f), g), h), t), y) si la art. 10 alin. (2) lit. e), f) si l);
––––
Litera b) a alin. (1) al art. 26 a fost modificata de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
c) cu amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei si suspendarea pe o perioada de la o luna la 6 luni a dreptului de a organiza competitii sau jocuri sportive pe teren propriu nerespectarea oricareia dintre obligatiile prevazute la art. 10 alin. (1) lit. e), i), k), r), t) si art. 10 alin. (2) lit. b) si g).
––––
Litera c) a alin. (1) al art. 26 a fost modificata de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
(2) Suspendarea dreptului de a organiza competitii si jocuri sportive se dispune de federatia de specialitate, la propunerea organului constatator.

Articolul 27

(1) Nerespectarea de catre personalul de ordine si siguranta, in incinta arenelor sportive, a obligatiilor prevazute in planurile de actiune constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 500 lei.
(1^1) Constituie contraventii savarsirea de catre societatea de paza si protectie a urmatoarelor fapte:
a) prestarea serviciului de asigurare a ordinii si sigurantei in incinta unei arene sportive, fara intocmirea prealabila a planului de actiune;
b) neprezentarea spre aprobare, in termenul legal, a planului de actiune intocmit pentru asigurarea ordinii si sigurantei participantilor la o competitie sau un joc sportiv;
c) nerespectarea masurilor stabilite de unitatea de jandarmi competenta teritorial cu ocazia aprobarii planului de actiune;
d) folosirea agentilor de paza necalificati sau fara specializare, in conditiile legii;
e) nerespectarea numarului de personal de ordine si siguranta stabilit prin planul de actiune aprobat, pentru fiecare element de dispozitiv.
––––
Alin. (1^1) al art. 27 a fost introdus de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
(1^2) Contraventiile prevazute la alin. (1^1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei, cele prevazute la lit. b) si c);
b) cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei, cele prevazute la lit. d) si e);
c) cu amenda de la 5.000 lei la 15.000 lei, cea prevazuta la lit. a).
––––
Alin. (1^2) al art. 27 a fost introdus de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
(2) Dispozitiile Legii nr. 333/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la raspunderile si sanctiunile prevazute in sarcina societatilor specializate de protectie si paza si a personalului acestora sunt aplicabile si in cazul prestarii serviciilor de ordine si siguranta in incinta arenelor sportive.

Articolul 28

(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre politisti si jandarmi.
(2) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 22-25 si aplicarea sanctiunilor in cazul acestora se fac si de catre personalul politiei locale.
––––
Art. 28 a fost modificat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.

Articolul 29

In cazul savarsirii contraventiilor prevazute in prezenta lege contravenientul poate achita, in termen de 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.

Articolul 30

Contraventiilor prevazute de prezenta lege le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 31

Fapta persoanei careia i s-a aplicat sanctiunea contraventionala complementara a interzicerii accesului la unele competitii sau jocuri sportive de a se afla in arena sportiva unde se desfasoara o competitie sau un joc sportiv de natura celor pentru care s-a dispus interdictia constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda.
–––-
Art. 31 a fost modificat de pct. 4 al art. 200 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

Articolul 32

Opunerea cu violenta fata de personalul de ordine si siguranta sau fata de fortele de ordine ori impiedicarea acestora de a-si exercita atributiile specifice, cu ocazia desfasurarii unei competitii sau a unui joc sportiv, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.
–––-
Art. 32 a fost modificat de pct. 5 al art. 200 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

Articolul 32^1

Abrogat.
–––-
Art. 32^1 a fost abrogat de pct. 6 al art. 200 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

Articolul 33

Abrogat.
––––
Art. 33 a fost abrogat de pct. 6 al art. 200 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

Articolul 34

Abrogat.
––––
Art. 34 a fost abrogat de pct. 6 al art. 200 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

Articolul 35

Abrogat.
––––
Art. 35 a fost abrogat de pct. 6 al art. 200 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

Articolul 36

Abrogat.
––––
Art. 36 a fost abrogat de pct. 6 al art. 200 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

Articolul 37

Abrogat.
––––
Art. 37 a fost abrogat de pct. 6 al art. 200 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

Articolul 38

Abrogat.
––––
Art. 38 a fost abrogat de pct. 6 al art. 200 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

Articolul 39

Abrogat.
––––
Art. 39 a fost abrogat de pct. 6 al art. 200 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

Articolul 40

Abrogat.
––––
Art. 40 a fost abrogat de pct. 6 al art. 200 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

Articolul 41

Abrogat.
––––
Art. 41 a fost abrogat de pct. 6 al art. 200 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

Articolul 42

Abrogat.
––––
Art. 42 a fost abrogat de pct. 6 al art. 200 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

Articolul 43

Abrogat.
––––
Art. 43 a fost abrogat de pct. 6 al art. 200 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

Articolul 44

Abrogat.
––––
Art. 44 a fost abrogat de pct. 6 al art. 200 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

Articolul 45

Abrogat.
––––
Art. 45 a fost abrogat de pct. 6 al art. 200 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

Articolul 46

Constatarea infractiunilor prevazute in prezenta lege se face de catre jandarmi si politisti.

 

Capitolul VI Interzicerea accesului la competitii sau la jocuri sportive

Articolul 47

(1) In cazul savarsirii contraventiilor prevazute la art. 22 lit. c), d) si e), precum si la art. 23, agentul constatator aplica in sarcina contravenientului sanctiunea contraventionala complementara de interzicere a accesului la competitiile sportive de genul celor la care acesta a savarsit contraventia.
(2) Sanctiunea contraventionala complementara se consemneaza de catre agentul constatator in procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, alaturi de sanctiunea contraventionala principala aplicata.
(2^1) Punerea in executare a sanctiunii contraventionale complementare se face incepand cu ziua imediat urmatoare inmanarii sau comunicarii procesului-verbal de constatare a contraventiei.
––––
Alin. (2^1) al art. 47 a fost introdus de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
(3) Impotriva procesului-verbal prevazut la alin. (2) contravenientul poate face plangere.
(4) Plangerea indreptata impotriva procesului-verbal nu suspenda executarea sanctiunii complementare.
(5) La cererea petentului, instanta de judecata investita cu solutionarea plangerii poate dispune, prin incheiere, suspendarea executarii sanctiunii contraventionale complementare.

Articolul 48

In cazul in care o persoana, cu ocazia desfasurarii unei competitii sau a unui joc sportiv ori in legatura cu acesta, a savarsit o fapta prevazuta de legea penala potrivit art. 31-45, se va lua fata de aceasta masura de siguranta a interzicerii accesului la competitiile sportive de genul celor la care fapta a fost savarsita.
–––
Art. 48 a fost modificat de pct. 2 al art. 89 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
Conform pct. 6 al art. 200 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012 acest articol urma sa fie abrogat incepand cu data de 1 februarie 2014. Ulterior emiterii LEGII nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicate in MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012, prin LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013, aplicabila, tot cu data de 1 februarie 2014, acest articol a fost modificat avand forma prevazuta mai sus.

Articolul 49

(1) Pe parcursul urmaririi penale, masura de siguranta a interzicerii accesului la competitiile sportive de genul celor la care fapta a fost savarsita se poate lua fata de inculpat.
(2) In cuprinsul ordonantei prin care se ia masura se precizeaza genul competitiilor si jocurilor sportive la care ii este interzis inculpatului sa participe si perioada in care ii este interzisa participarea.
(3) In cursul urmaririi penale masura se dispune pe un termen care nu poate fi mai mare de 6 luni si care curge de la data la care ordonanta este comunicata inculpatului. Perioada in care inculpatul se afla in stare de detentie, chiar si in alta cauza, nu intra in durata masurii.
(4) Masura poate fi prelungita in cursul urmaririi penale pentru o noua perioada de 6 luni.
––––
Art. 49 a fost modificat de pct. 3 al art. 89 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
Conform pct. 6 al art. 200 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012 acest articol urma sa fie abrogat incepand cu data de 1 februarie 2014. Ulterior emiterii LEGII nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicate in MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012, prin LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013, aplicabila, tot cu data de 1 februarie 2014, acest articol a fost modificat avand forma prevazuta mai sus.

Articolul 50

(1) Impotriva dispozitiei procurorului de luare a masurii de siguranta a interzicerii accesului la competitiile sportive inculpatul poate face plangere, in termen de 3 zile de la comunicare, la judecatorul de drepturi si libertati de la instanta competenta sa judece cauza in prima instanta, care se pronunta prin incheiere definitiva.
–––
Alin. (1) al art. 50 a fost modificat de pct. 4 al art. 89 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.
(2) Plangerea se solutioneaza cu citarea inculpatului, prezenta procurorului fiind obligatorie.
–––
Alin. (2) al art. 50 a fost modificat de pct. 4 al art. 89 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.
(3) Cand constata ca masura este ilegala sau nu este justificata, judecatorul de drepturi si libertati dispune revocarea ei.
–––
Alin. (3) al art. 50 a fost modificat de pct. 4 al art. 89 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.
(4) Plangerea nu este suspensiva de executare.
–––
Alin. (4) al art. 50 a fost modificat de pct. 4 al art. 89 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.
(5) Dosarul se restituie procurorului in termen de 24 de ore de la solutionarea plangerii.
––––
Art. 50 a fost modificat de pct. 51 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
Conform pct. 6 al art. 200 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012 acest articol urma sa fie abrogat incepand cu data de 1 februarie 2014. Ulterior emiterii LEGII nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicate in MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012, prin LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013, aplicabila, tot cu data de 1 februarie 2014, acest articol a fost modificat avand forma prevazuta mai sus.

Articolul 51

(1) In cazul in care privitor la fapta in raport cu care a luat masura de siguranta se dispune clasarea in temeiul art. 16 lit. e)-h) din Codul de procedura penala, procurorul sesizeaza judecatorul de camera preliminara de la instanta competenta sa judece cauza in fond, pentru a se pronunta, prin incheiere, cu privire la mentinerea sau revocarea masurii de siguranta a interzicerii accesului la competitiile sportive. Dispozitiile art. 50 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
(2) Perioada pentru care se dispune mentinerea masurii nu poate depasi termenele maxime prevazute la art. 31-45 pentru fiecare fapta in parte.
(3) Incheierea poate fi atacata cu contestatie, la judecatorul de camera preliminara de la instanta ierarhic superioara, in termen de 3 zile, care curge de la de la pronuntare pentru cei prezenti si de la comunicare pentru cei lipsa. Dispozitiile art. 50 alin. (2)-(4) se aplica in mod corespunzator.
(4) Dupa solutionarea contestatiei dosarul se restituie procurorului competent, in termen de cel mult doua zile de la solutionare.
––––
Art. 51 a fost modificat de pct. 5 al art. 89 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
Conform pct. 6 al art. 200 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012 acest articol urma sa fie abrogat incepand cu data de 1 februarie 2014. Ulterior emiterii LEGII nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicate in MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012, prin LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013, aplicabila, tot cu data de 1 februarie 2014, acest articol a fost modificat avand forma prevazuta mai sus.

Articolul 52

(1) Pe perioada judecarii cauzei, instanta dispune, daca este cazul, luarea fata de inculpat a masurii de siguranta provizorii a interzicerii accesului la competitiile sportive de genul celor la care fapta a fost savarsita.
(2) Instanta dispune asupra aplicarii masurii de siguranta provizorii dupa ascultarea inculpatului. Lipsa inculpatului legal citat nu impiedica luarea masurii.
–––-
Alin. (2) al art. 52 a fost modificat de pct. 6 al art. 89 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.
(3) Incheierea trebuie sa precizeze genul competitiilor si jocurilor sportive la care ii este interzis inculpatului sa participe si perioada in care ii este interzisa participarea.
(4) Incheierea poate fi atacata odata cu fondul cauzei.
(5) Dispozitiile art. 49 alin. (3) si (4) se aplica in mod corespunzator.
––––
Alin. (5) al art. 52 a fost modificat de pct. 6 al art. 89 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.
––––
Art. 52 a fost modificat de pct. 53 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
Conform pct. 6 al art. 200 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012 acest articol urma sa fie abrogat incepand cu data de 1 februarie 2014. Ulterior emiterii LEGII nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicate in MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012, prin LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013, aplicabila, tot cu data de 1 februarie 2014, acest articol a fost modificat avand forma prevazuta mai sus.

Articolul 53

Abrogat
–––-
Art. 53 a fost abrogat de pct. 6 al art. 200 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

Articolul 53^1

(1) Procurorul, judecatorul de drepturi si libertati sau instanta comunica punctului national de informare pentru manifestari sportive din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane actul prin care s-a dispus aplicarea, mentinerea sau revocarea masurii de siguranta a interzicerii accesului la unele competitii ori jocuri sportive in sarcina unui inculpat.
––––
Alin. (1) al art. 53^1 a fost modificat de pct. 7 al art. 89 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.
(2) In termen de 3 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare a contraventiei prin care a fost aplicata o sanctiune contraventionala complementara de interzicere a accesului unui spectator la competitii sportive, Politia Romana si politia locala comunica, din oficiu, punctului national de informare pentru manifestari sportive o copie a procesului-verbal.
––––
Art. 53^1 a fost introdus de pct. 55 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.

Articolul 53^2

(1) Persoanele fata de care s-a dispus masura interzicerii accesului sub forma masurii de siguranta de natura penala au obligatia ca, pe timpul desfasurarii jocurilor sportive pentru care s-a dispus masura, sa se prezinte la cel mai apropiat sediu al politiei, jandarmeriei sau politiei de frontiera.
(2) In acest sens, dupa aplicarea masurii de siguranta, unitatea de jandarmi competenta teritorial ii notifica celui in cauza aceasta obligatie, ocazie cu care ii sunt comunicate acestuia urmatoarele:
a) o prezentare a competitiilor sau jocurilor sportive pentru care se aplica masura de siguranta, precum si a locurilor si datelor de desfasurare a acestora;
b) o prezentare a celor mai apropiate sedii ale politiei, jandarmeriei si ale politiei de frontiera fata de domiciliul sau, dupa caz, resedinta celui in cauza;
c) identitatea monitorilor de securitate care gestioneaza situatia clubului sportiv al carui sustinator este cel in cauza si numerele de telefon la care acestia pot fi contactati;
d) o prezentare a eventualelor sanctiuni aplicabile in cazul incalcarii interdictiei sau obligatiei prevazute la alin. (1).
(3) In situatia in care cel in cauza, din diferite motive, nu se poate prezenta la cel mai apropiat sediu al politiei, jandarmeriei sau politiei de frontiera pe timpul desfasurarii unui joc sportiv pentru care s-a dispus masura interzicerii accesului, acesta are obligatia de a contacta telefonic unul dintre monitorii de securitate indicati la alin. (2) lit. c), pentru a-i comunica motivul neprezentarii si locul in care se afla.
(4) Neprezentarea la cel mai apropiat sediu al politiei, jandarmeriei sau politiei de frontiera pe timpul desfasurarii unui joc sportiv pentru care s-a dispus masura interzicerii accesului, precum si identificarea celui in cauza intr-un alt loc decat cel comunicat monitorului de securitate constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.500 lei sau prestarea a 120-200 de ore activitati in folosul comunitatii.
(5) Procedurile de primire a suporterilor fata de care sa dispus masura interzicerii accesului la competitii si jocuri sportive care se prezinta la sediul politiei, jandarmeriei sau politiei de frontiera se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
––––
Art. 53^2 a fost introdus de pct. 55 al art. I din LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012.

Articolul 54

Interzicerea accesului sau participarii la unele competitii ori jocuri sportive, dispusa sub forma unei sanctiuni contraventionale complementare, se aplica atat in cazul competitiilor si jocurilor sportive desfasurate in tara, cat si in cazul celor desfasurate in strainatate.
–––
Art. 54 a fost modificat de pct. 7 al art. 200 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

Articolul 55

(1) Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane, prin punctul national de informare pentru manifestari sportive, constituie, in conditiile legii, baza de date cu persoanele sanctionate pentru faptele savarsite in legatura cu competitiile si jocurile sportive.
(2) Dupa declararea competitiilor si jocurilor sportive, unitatea de jandarmi competenta teritorial comunica organizatorilor competitiei sau jocului sportiv datele de identitate ale persoanelor carora le-a fost interzis accesul la competitia sau jocul sportiv.

Articolul 56

In cazul jocurilor sportive cu caracter international, desfasurate in strainatate, cluburile, prin intermediul responsabililor de ordine si siguranta, instiinteaza unitatea de jandarmi competenta teritorial despre intentia oricaror persoane, impotriva carora s-a dispus masura interzicerii accesului, de a se deplasa in tara unde are loc jocul sau competitia sportiva in cauza.

Articolul 57

In situatia in care exista indicii ca persoane impotriva carora s-a dispus masura interzicerii accesului intentioneaza sa participe la o competitie sau joc sportiv in afara granitelor tarii, punctul national de informare pentru manifestari sportive comunica datele de identificare ale acestora organismelor de aplicare a legii din tara unde urmeaza sa se desfasoare jocul sportiv.

Articolul 58

(1) In situatia organizarii unei competitii sau a unui joc sportiv international, punctul national de informare pentru manifestari sportive solicita organismelor de aplicare a legii din tara de origine a spectatorilor straini comunicarea de date si informatii cu privire la spectatorii care prezinta risc sau fata de care s-a dispus masura interzicerii participarii la competitii ori jocuri sportive.
(2) In situatia in care un organizator roman organizeaza o competitie sau un joc sportiv international si primeste, prin intermediul ofiterului de informare, date despre intentia unor spectatori straini de a participa la competitia ori jocul sportiv in cauza, fata de care organismele de aplicare a legii din tara de origine au dispus masura interzicerii accesului acestora la astfel de competitii sau jocuri sportive, are dreptul, ca masura administrativa, sa nu le permita accesul.

 

Capitolul VII Dispozitii tranzitorii si finale

Articolul 59

(1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, federatiile si ligile sportive de specialitate vor proceda la modificarea si completarea in mod corespunzator a regulamentelor proprii de organizare si functionare.
(2) In termenul prevazut la alin. (1), Agentia Nationala pentru Sport va emite ordine pentru aplicarea masurilor prevazute la art. 10 alin. (3).

Articolul 60

Dispozitiile art. 10 alin. (1) lit. h) se aplica in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Articolul 61

(1) Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanta Guvernului nr. 11/2006 pentru prevenirea si combaterea violentei in sport, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 83 din 30 ianuarie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 299/2006, precum si orice alte dispozitii contrare.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

 

PRESEDINTELE
CAMEREI DEPUTATILOR
BOGDAN OLTEANU
PRESEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU
Bucuresti, 9 ianuarie 2008.
Nr. 4.
–––-

Sari la conținut